Kronika obce

ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROK 2019

Události v republice

Začátek letošního roku byl ve znamení voleb. Ve dnech 5. a 6. dubna se konaly v některých krajích a městech doplňující volby do Senátu Parlamentu České republiky a ve dnech 12. a 13. dubna proběhlo druhé kolo. Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. Voličem může být občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.  Dále i občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, není mu hlasování umožněno.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v celé ČR - Rozdělení mandátů stranám do Evropského parlamentu:
ANO- 6, ODS – 4, Piráti – 3, STAN+TOP – 3, SPD – 2, KDU-ČSL – 2, KSČM – 1
Při celorepublikové volební účasti 28,72 %.

I v letošním roce odešlo několik herců do hereckého nebe. Jiří Pomeje (+54), Václav Postránecký (+75), Luděk Munzar (+85), režisér Václav Vorlíček (+88). Největší zármutek pro celou společnost byla pravděpodobně smrt zpěváka Karla Gotta (+80).

 

Činnost kbelského úřadu

I ve Kbelích proběhly doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR, neboť 29. ledna 2019 rezignovala na mandát paní Zuzana Baudyšová, senátorka za obvod č. 24 - Praha 9. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, tedy v tomto případě na dobu do října 2020.

Ve Kbelích se opět volilo v šesti volebních okrscích jako v roce 2018 a volilo se následovně:

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve Kbelích

 1. kolo     počet voličů    4 907           volební účast 22,80%
 2. kolo     počet voličů    4 885           volební účast 12,71% 

V doplňujících volbách získal nejvíce hlasů v prvním i druhém kole Smoljak David za stranu STAN a Ing. Jarolím Jan za stranu KDU-ČSL + ODS. Do Senátu Parlamentu ČR za Prahu 9 byl zvolen David Smoljak.

Volby do Evropského parlamentu
                    počet voličů    4 855           volební účast 38,43%

 

V tomto roce se konalo celkem 27 zasedání Rady MČ Praha 19, z toho 13 řádných a 14 mimořádných zasedání. Konala se také 4 zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 v sále Lidového domu, a to vždy od 17 hodin. Zasedání byla ve dnech 6. března, 26. června, 25. září a 11. prosince roku 2019.
Rada MČ Praha 19 zřídila, jako své poradní orgány, nové komise: Komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami, Komisi pro rozvoj kbelského hřbitova a Bezpečnostní komisi – Černé ubytovny. Stávající komise ustanovené již dne 30. listopadu 2018 na 2. zasedání Rady MČ Praha 19 jsou: Komise kultury, Komise dopravy, Komise životního prostředí, Komise rozvoje a výstavby, Komise bytová, Komise školství, Komise sportu, Komise pro kroniku a historii, Komise likvidační a škodní, Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Komise bezpečnostní – Preventivní skupina SENIOR a Komise povodňová.
Rada MČ Praha 19 v tomto roce udělila 3 medaile I. stupně – Ing. Stanislavu Valáškovi, Ing. Jiřímu Kačmaříkovi a Arnoštu Pazderovi. Medaile II. stupně udělila učitelce Mgr. Jarmile Rambouskové, plk. gšt. Ing. Davidu Klementovi, Ondřeji Šťasnému a Luďkovi Šmídovi. Čestné uznání obdržel TJ Sokol Kbely – oddíl pozemního hokeje mladší žákyně, včetně finanční podpory ve výši 40. 000,- Kč.
Rada MČ Praha 19 udělila pamětní medaili k výročí otevření nové budovy školy Ing. Dušanu Setnickému za iniciativní přístup a cenný dar, který pan Setnický škole věnoval, a to ve formě nábytkového vybavení.

V tomto roce bylo doručeno 18 žádostí o informace. Všem žadatelům bylo v řádném termínu odpovězeno podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Anonymizované žádosti, včetně odpovědí, byly zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 19 v sekci povinně zveřejňované informace. Na úřední desce bylo zveřejněno celkem 203 informací.

V únoru navštívil Kbely náměstek primátora Hlavního města Prahy Petr Hlaváček, který má na starosti územní rozvoj hlavního města, což bylo také hlavní téma schůzky se starostou městské části Pavlem Žďárským. Pan náměstek si stihl prohlédnout i stavbu nové tělocvičny.

Pan tajemník Úřadu MČ Praha 19 JUDr. Josef Nykles informoval ve Kbeláku č. 76 o novém provedení zastávek MHD, které jsou v majetku MČ Praha 19 (na místo plechových jsou nyní prosklené s barevnými polepy). Komise pro kroniku a historii využila poznatků z letopiseckých setkání a sestavila k jednotlivým zastávkám zajímavé povídání týkající se dané lokality doplněné fotografiemi.  Plechové zastávky jsou v majetku DP hl. m. Prahy.

V březnu se uskutečnilo 3. ZZMČ jehož hlavním bodem bylo schválení rozpočtu městské části, jehož součástí je i schválení dotací pro neziskové organizace či spolky pro rok 2019, které činily 1,2 mil. Kč. Hlavním kritériem pro přiznání podpory byla činnost pro kbelské děti, prospěšnost a přínos pro kbelskou veřejnost (přehled je součástí Přílohy k zápisu za rok 2019).

Poplatky za psa musí každý majitel zaplatit do 31. března 2019. Poplatek se může hradit přímo na pokladně úřadu hotově nebo kartou a také převodem z účtu. Poplatek se platí od 3 měsíců věku psa.

K 74. výročí ukončení druhé světové války se konalo dne 3. května vzpomínkové pokládání věnců u pomníku padlých a umučených za války při Mladoboleslavské ulici za účasti představitelů MČ Praha 19, skautů, kbelských hasičů a občanů.

Již třetím rokem organizuje a financuje MČ Praha 19 počítačové kurzy pro občany, které probíhají v Domě seniorů v Mladoboleslavské ulici a vede je PhDr. Lucie Illová.

Společnost T-Mobile má, na základě uzavřené smlouvy, plošně rozvést optickou síť po celých Kbelích. Vzhledem k náročnosti celé akce požádala společnost o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2020. Připojení na optickou síť bude pro občany bezplatné a bude jen na nich, zda tuto službu budou využívat.

Dne 25. října položili představitelé MČ Praha 19, za účasti kbelských občanů, skautů a hasičů věnec k pomníku při příležitosti vzpomínky na vznik Československé republiky, který se datuje k 28. říjnu 1918. Pomník, který je v parčíku u rybníka, byl slavnostně odhalen ke 100. výročí republiky v roce 2018.

O odvoz odpadu se i v tomto roce stará Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s.

I v letošním roce funguje na úřadě na Odboru občansko-správním rezervační systém. Na cestovní pas nebo občanský průkaz se nemusí stát fronta. Stačí si elektronickou poštou objednat termín a čas návštěvy. Zpět přijde do mobilu nebo počítače potvrzení termínu. Nové občanské průkazy jsou již vydávané s kontaktním elektronickým čipem.

Projekt obnovy poutní cesty z Prahy do Brandýsa nad Labem se dostal do prestižního výběru 76 nejzajímavějších stavebních projektů na výstavě v architektonickém centru CAMP (Centrum architektury a městského plánování) v pražských Emauzích. Výstava nesla název „Praha zítra? Nové stavební projekty“. V severní části Prahy zůstal tento projekt osamocen.

Úřad také vyhlásil anketu na výběr názvu pro novou tělocvičnu. Sešlo se 57 návrhů. Některé názvy byly reálné jako např. Sporthala Kbely, Sportovní hala, Sportovní hala Oblouk nebo Hangár. Byly i trochu absurdní názvy jako Goliáš, Mamut, Kabelka nebo Mulda. Jméno tělocvičny se dozvíme v příštím roce.

 

Počasí a klimatické změny

Rok 2019 byl druhým nejteplejším rokem v historii měření Českého hydrometeorologického ústavu (první byl rok 2016). Bylo velké sucho a nejteplejším měsícem byl červen. První sníh se ve Kbelích objevil již 12. listopadu, rychle roztál a další napadl až v následujícím roce.
Základ dnešního ústavu vznikl v letech 1919 – 1920, kdy byl založen Státní ústav meteorologický v Praze.

 

Obyvatelstvo

V tomto roce se ve Kbelích narodilo 93 dětí a 59 osob zemřelo. Do Kbel se přistěhovalo 345 lidí a 194 se jich odstěhovalo.

Uskutečnilo se 52 svatebních obřadů, z toho 31 kbelských, ale také 21 rozvodů. Ve kbelské obřadní síni bylo 48 obřadů. Jeden byl v kostele sv. Alžběty a tři obřady ve venkovních prostorách.

Diamantovou svatbu – šedesát let společného života oslavili 16. prosince naši spoluobčané Julie a Miloslav Jenšíkovi. Paní Jenšíková je kbelská rodačka a pan Jenšík se přistěhoval v roce 1948.

Tak jako každým rokem, tak i letos proběhlo v obřadní síni Kbely vítání občánků a to 2. dubna – 15 dětí, 1. října – 12 dětí, 3. října – 7 dětí a 4. října – 10 dětí. Celkem 44 dětí.

Ve Kbelích žije 51 obyvatel starších 90ti let.

Kbely měly k 1. 1. 2019 celkem 7.197 obyvatel, celkový přírůstek obyvatel včetně migrace činil 129 osob. K 31. 12. 2019 jsme měli 7.326 obyvatel včetně trvale hlášených pobytů cizinců.

 

Obchod, výstavba, doprava, podnikání

Obchod

Ve Kbelích se již zase vaří pivo. Dne 19. ledna byl na Mladoboleslavské ulici poblíž křižovatky s Vrchlabskou ulicí otevřen nový pivovar s restaurací s názvem „Kbelský pivovar“. Pivo se ve Kbelích již dříve vařilo, a to od roku 1758 do roku 1930.
Pivovar vlastní společnost Kbelský pivovar, a.s. založená v roce 2016. Předsedou společnosti je pan Pavel Winkler. Pivovar vaří spodně i svrchně kvašená nefiltrovaná a nepasterovaná piva podle tradičních receptur. Technologii tvoří třínádobová varna o objemu 20 hl a 11 stejně objemových cylindrokonických tanků. Piva nesou tyto názvy: 11 pocestných – světlý ležák, 12 pilotů – světlý ležák, 13 havranů – tmavé silné pivo, 14 jepic Ale – světlé pivo Ale, 15 sirén IPA – polotmavé silné pivo India Pale Ale.
Na vaření piva se používá voda z městského vodovodu.

Začátkem března byla ve Kbelích otevřena nová prodejna kol, kterou přestěhoval majitel Marek Vitocha z Prahy Vysočan. Prodejnu Bikemarast najdeme v Hanušově ulici čp. 888/4. V prodejně jsou nejen kola různých značek, ale i další potřeby pro cyklisty. Pracovníci provádějí i odborný servis kol a opravu kol.

V prosinci začal opět prodej českých vánočních stromků v Kramlově ulici. Na výběr jsou jedle, smrky i borovice. Dále je možné koupit jmelí, chvojí a stojánky na stromky. Výnos z prodeje je investován do rybaření a sportů pro děti a mládež.

Výstavba

Důležitou stavbou pro celé Kbely je stavba nové tělocvičny, která by měla být dokončena v příštím roce 2020. Po položení základního kamene v prosinci v roce 2018 se hned začalo se stavbou. Do konce roku 2019 byla dokončena hrubá stavba a začala se montáž střechy. Ale práce probíhaly i uvnitř stavby, jako montáž rozvodů elektro a vzduchotechniky, vodovodní a kanalizační přípojky. Připravují se projekty interiéru a vnitřního vybavení budovy. Stavba probíhá podle plánu.

Na začátku roku rada odsouhlasila záměr odkoupení části pozemku u nádraží za účelem výstavby další repliky kapličky Svaté cesty.

Nová cyklostezka se buduje mezi lesoparkem Arborka v Satalicích, kbelským letištěm a hloubětínskou Bažantnicí. Kromě nového povrchu vhodného i pro bruslaře vzniká v západní části i pěkný výhled na Prahu. Stezka vede přes čtyři katastrální území (Hloubětín, Kbely, Satalice a Kyje). Stezka je pořízena z dotace hl. m. Prahy a buduje ji MČ Praha 14.
Dokončuje se další cyklostezka Mladoboleslavská, která vede z Vysočan do Kbel podél kbelských kasáren.
Třetí cyklostezka se buduje mezi Kbely a Čakovicemi, kde jde o obnovu zoraných cest a vysazují se zde stromy.
Všechny tři stezky se staví díky dotaci Magistrátu hl.m. Prahy.

 

Doprava

V únoru a březnu probíhaly na železniční lince S34 testovací jízdy nových vlakových souprav, jejímž výrobcem je ŽOS Zvolen (Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.). Osobní vlakovou dopravu provozuje společnost KŽC Doprava s.r.o. založená v lednu roku 2006. Zkratka KŽC je Klub železničních cestovatelů, který původně vznikl v roce 1985 jako odbor TJ Lokomotivka Praha – Vršovice. Nové vlakové soupravy mají krásná jména Klárka a Kristýnka. Nové vlaky byly slavnostně přivítány 19. září akcí Snídaně na peroně. Na kbelském nádraží vyhrávala kapela Brass band Rakovník krásné dixielandové skladby. Návštěvníci dostali kávu a zákusek. Nakonec se zájemci mohli svést novými vlaky.  Na trati jezdí také vlaky značky Arriva. Arriva vlaky s.r.o. je český železniční dopravce. Původně to byla britská společnost Arriva, od roku 2010 byla vlastníkem německá společnost Deutsche Bahn. Od června 2017 je jediným vlastníkem ARRIVA vlaky s.r.o. společnost Arriva Transport Česká republika. Některé vlakové spoje jsou ještě staršího typu. Přes Kbely občas projede i nákladní vlak.

Autobusová doprava se v tomto roce nezměnila.

 

Podnikání

Živnostenský odbor eviduje ke konci roku 2019 celkem 2 623 kbelských podnikatelských subjektů. Z toho je 1 519 fyzických osob s bydlištěm ve Kbelích, u kterých se eviduje 50 provozoven, které se nacházejí v Městské části Praha 19 na katastru Kbely. Právnických osob se sídlem ve Kbelích je 1 104, u kterých živnostenský odbor eviduje 69 provozoven umístěných ve Kbelích. Celkem tedy u kbelských podnikatelů se eviduje 119 provozoven umístěných v naší městské části.

 

Zdravotnictví

Začátkem roku obdržel pan starosta dopis z Polikliniky Prosek, kde oznamují, že dne 28. února 2019 bude tímto zařízením ukončeno poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé. Občané mohou využívat jiná zdravotnická zařízení Hlavního města Prahy: Nemocnici na Bulovce- Praha 8, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – Praha 10, Všeobecnou fakultní nemocnici - Praha 2, Fakultní nemocnici v Motole – Praha 5, Vojenskou fakultní nemocnici ÚVN – Praha 6 a Městskou polikliniku Praha – Praha 1.

Pomoc nemocným osobám i seniorům v Domech seniorů zajišťuje pro Kbely Charita Neratovice. Provádí denní pečovatelskou službu, obstarávají nákupy, úklid, pomoc při podávání jídla, pomoc při osobní hygieně, doprovod k lékaři a další služby. Většina služeb stojí 110,- Kč za hodinu a každý si jí platí sám.

Již několik let kbelská radnice, z iniciativy a za podpory pana tajemníka ÚMČ Praha 19 JUDr. Josefa Nyklese, nabízí svým občanům možnost zapůjčení invalidních vozíků nebo chodítek. V dubnu byly dovezeny další a byly vybrány po repasování ty nejlepší.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 19 informoval občany o možnosti poskytnutí příspěvku na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb.; o dávkách, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb. a příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. Osoba s nedostatečnými příjmy se může obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kde mu bude poskytnuto základní poradenství.

Provoz zdravotního střediska ani lékaři v ordinacích se v tomto roce nezměnili.

V Krnské ulici č. 21 byla otevřena nová stomatologie. Zubní ordinace patří společnosti Lemmande s.r.o a vede jí zubní lékařka MUDr. Ludmila Šafránková.

Tříkrálová sbírka probíhala od 3.1. do 11.1. ve všech oblastech, kde působí Farní charita Neratovice. Kbely navštívili koledníci 7. ledna a vybrali 4.346,- Kč. Celkem ve všech svých působištích vybrala charita 123.600,- Kč. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem.

 

Kultura

Tak jako každým rokem, tak i letos se ve Kbelích konalo mnoho kulturních akcí, ať již v Lidovém domě nebo v Centrálním parku. Některé pořádala MČ Praha 19 a některé různé spolky nebo školská zařízení.

 

LEDEN

Ples sportovců
Na akci uspořádanou sportovním klubem SK Kbely se sešli 25. ledna sportovci ze Kbel, ale i další přátelé sportu a dobré zábavy. Sál Lidového domu zaplnilo rekordních asi 250 lidí. Hrála skupina Overtime. Speciálním hostem byla zpěvačka Ilona Csáková. Vystoupila také Leona Gyöngösi. Celým večerem provázel moderátor Bořek Slezáček.

 

ÚNOR

Reprezentační ples MČ Praha 19, 8. února
Tak jako každým rokem se ples konal v krásně vyzdobeném sále Lidového domu. Dobrou náladu přítomných podpořila kapela Brand New Band. Díky všem sponzorů mohla být i bohatá tombola. Vstupné na tuto akci bylo 250,- Kč.

 

BŘEZEN

Dětský karneval
Malí i velcí návštěvníci se přenesli 1. března v Lidovém domě do pohádkové říše do strašidélkové balónkové výzdoby. Nechyběla legrace s Divadlem Prima den. Nejkrásnější masky byly na konci karnevalu odměněny, ale i ostatní děti dostaly nějakou sladkost. Všichni se moc vyřádili, a to díky zaměstnancům kbelské radnice a jejich rodinným příslušníkům a přátelům. Poděkování paří i rodičům, kteří si dali práci s vymýšlením svých i dětských kostýmů.

Poslední leč
Hned druhý den v sobotu 2. března se v sále Lidového domu konala Poslední leč, tedy tradiční myslivecký ples s bohatou tombolou zejména produktů zvěřiny. Oblíbená je také závěrečná dražba zhasnutého divočáka, když výsledná částka, stejně tak jako výtěžek z akce, jde na činnost mysliveckého spolku Obrok.

Sportovní ples mládeže SK Kbely
Na slavnostním odpoledni kbelské fotbalové mládeže 15. března vystoupila taneční skupina FIT TIME a byla zde také ukázka moderního sportu Parkour ze Sportovní akademie P a J.

 

DUBEN

Čarodějnice
Dne 30. dubna si daly ve kbelském parku dostaveníčko pohádkové bytosti z řad čarodějnic, čarodějů, ježibab a ježidědků. Jejich motivací bylo jednak datum a také vyhlášená soutěž o „Miss čarodějnice 2019“ nebo „Missák čaroděj 2019“. V celém parku probíhala různá vystoupení, soutěže, čarodějnické rituály, jak pro děti, tak i pro dospělé. Vystoupil taneční soubor Ambrosia spolu s ohňovou mystickou show po setmění. Na konci večera vystoupila kapela Holokrci s bavičem Milanem Pitkinem a frontmen benešovské kapely Keks Štěpán Kojan. Celý večer se velmi vydařil a poděkování patří především úředníkům z úřadu MČ, kbelským dobrovolným hasičům a všem sponzorům.

Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark aneb vítání jara spojené s otevíráním rybníků, potoků a vod kbelských se konal 13. dubna v Centrálním parku. Na návštěvníky čekaly pestré prodejní stánky, tvořivé dílny, muzika, soutěže, vystoupení dětí mateřské i základní školy, rozloučení s paní Zimou a průvod s Moranou.

 

KVĚTEN

Ve Kbelích se 25. května uskutečnil „První sousedský den“. V ten den proběhla čtyři sousedská setkání, v jejich rámci se i sportovalo. Cílem dne bylo podpořit Kbeláky, aby se mezi sebou neformálně potkávali. Vše začalo v sobotu ráno u tunelu mezi parky, kdy se sešlo několik desítek lidí podívat se na ornitology, kteří kroužkovali chycené ptáky a pak je znovu pouštěli do přírody. Za bývalým hotelem „Erko“ se sešlo asi 150 lidí, kde proběhlo sousedské sportování. Další stovka se sešla na Nouzovském náměstí. Skoro padesát lidí se sešlo v Rokytnické ulici. Snad se příští rok sousedský den také vydaří.

 

ČERVEN

Dětský den
Dětský den byl tentokráte na téma „Ať žijí duchové“. V Centrálním parku bylo pro děti připraveno mnoho soutěžních disciplín a tvořivých dílen. Akci zpestřili členové jezdeckého klubu Fidorka a kapela Kbeláka Tomáše Drahoňovského – FUNK CORPORATION. Programem provázely členky Divadla Prima den.  Na celé akci se podílelo KRC CoByDup, TAP Academy Prague, hudební kroužek Čmelda, Ekocentrum Prales, fy. Savencia – výroba sýrů Přibyslav, spolek Kbely – náš domov, oddíl pozemního hokeje Sokol Kbely, JK Fidorka – jezdecký klub, TŠ Hit, ČR Regina a spol. Extra Publishing - vydavatelství.

Závěrečný koncert dětí, které navštěvují kurzy hry na kytaru, se konal 18. června v Lidovém domě.

 

ZÁŘÍ

První školní den děti oslavily v Pohádkovém parku, ve který se proměnil Centrální park. Procházely se tu pohádkové postavy, hrála muzika a nechybělo občerstvení.

Posvícení
Oblíbené a hojně navštěvované Kbelské posvícení připadlo na 21. září. Opět zde byly kolotoče a různé jiné atrakce, stánky s různým zbožím a dobrotami. Na posvícení byl představen nový elektrobus MHD, kdy se s tímto typem dopravy počítá do budoucna.

 

ŘÍJEN

V sobotu 26. října v Lidovém domě Divadlo Prima den odehrálo již třetí premiéru divadelní hry nastudované ochotnickým souborem dospělých. Po Přísném zákazu dotýkat se sněhu a Strašidle Cantervillském se rozhodli herci pro scénář z pera Jaroslava Rudiše a Petra Pýchy Strange Love z prostředí fanoušků skupiny Depeche Mode. Představení mělo velký úspěch.

 

LISTOPAD

Svatomartinské odpoledne připravila MČ Praha 19 pro děti i dospělé v prostoru před srubem v Centrálním parku. Všichni si odpoledne užívali.

 

PROSINEC

Krásnou tradicí se stalo Rozsvícení vánočního stromu v Centrálním parku, které tentokráte připadlo na 1. prosince. Stromu požehnal kbelský pan farář. Nechyběly stánky s dobrotami a různými výrobky. Hrály se koledy a všichni si den užívali. Předvánoční den byl ukončen velkolepým ohňostrojem, na který se jezdí dívat lidé ze širokého okolí.

V prosinci se konalo v Lidovém domě skvělé vystoupení skupiny Špejbls Helprs /AC/DC Revival Band/.

Sál Lidového domu byl také využíván pro divadelní zkoušky Divadla Prima den a pro soukromé akce, které byly hrazeny dle sazebníku a na základě uzavřené nájemní smlouvy o krátkodobém pronájmu (např. různé oslavy, vánoční a jiné večírky, workshopy atd).

Místní Knihovna Kbely

V knihovně se pořádaly literární programy pro děti z obou mateřských škol.

Literární programy v knihovně pro děti z jednotlivých tříd MŠ Letců:


A máme jaro                                                              Kočičky          26. 3. 2019
Zvířata a jejich mláďata                                                Broučci            6. 4. 2019
Těšíme se na léto                                                       Žabičky          21. 5. 2019
Jak vzniká kniha, moje první čtení                                  Kytičky           8. 10. 2019
Moje nejoblíbenější kniha, moje první čtení                     Sluníčka          22.10.2019
Na co si hrajeme a kým chceme být                              Motýlci           5. 11. 2019   

Literární programy v knihovně pro děti ze tříd MŠ Albrechtická:

Na co si hrajeme a kým chceme být                             Berušky            2.  4. 2019
Příroda a roční období                                                Kuřátka           14.  5. 2019
Příběhy o zvířátkách                                                  Medvíďata       28.  5. 2019
Jak vzniká kniha, moje první čtení                                Žirafky            15.10. 2019
Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina                       Lvíčata            12.11. 2019
Lidové tradice                                                          Včeličky          26.11. 2019

Pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo 18. a 19. června a pořádá je Místní knihovna Kbely pod záštitou MČ Praha 19 ve spolupráci se ZŠ Kbely a Divadlem Prima den. Žáci prvních tříd byli po splnění úkolu tzv. „zkoušky čtenářství“ pasováni paní královnou (místostarostkou MČ Ivanou Šestákovou) a panem králem (ředitelem ZŠ Květoslavem Přibilem) na čtenáře.

Noc s Andersenem se konala 29. března. Místní knihovna Kbely za podpory MČ Prahy 19 připravila pro děti zajímavý a pestrý program. V Centrálním parku se děti setkaly se spisovatelem a scenáristou Davidem Smoljakem. Paní místostarostka Ivana Šestáková si s dětmi povídala o knihách a připomněla 70 let existence nakladatelství Albatros, kterému bylo letošní nocování věnováno. Po večeři ve školní jídelně děti shlédly pohádku Mořská víla, kterou si pro ně připravil divadelní spolek Prima den.
Noci s Andersenem se zúčastnili i žáci 2. stupně ZŠ Kbely. Pro ně byla po večeři v temných zákoutích školní zahrady připravena světýlka, která je vedla k různým úkolům a vytvářením příběhů podle obrázků. Program deváťáků byl zaměřen především na českou literaturu. Jejich program byl zakončen půlnoční výpravou do kbelského lesoparku a posezením u ohně.

V knihovně se pořádají různé výstavy, vernisáže a literární programy. V roce 2019 se uskutečnila fotografická výstava Evy Jiskrové - Jiskření (17.4.) a následná výstava 2.10.  Výstava dětských prací keramického kroužku byla 25.4. V listopadu vystavoval v knihovně své fotografie vážek Miloš Váša a šperky jeho žena Adéla Vášová.

V tomto roce proběhla 1. soutěž amatérských fotografů, kterou pořádala knihovna ve spolupráci s 1. ČKFA. Do soutěže se mohl zapojit každý a poslat svoje foto v kategorii Kbely můj domov a Volné téma. Díky finanční podpoře MČ Praha 19 se nejlepší vybrané fotografie nechaly vytisknout a byly vystaveny ve kbelské knihovně.

V kategorii – Kbely můj domov bylo následující pořadí:

 1. místo Lorencová Veronika
 2. místo Kratochvíl Jaromír
 3. místo Vrbová Alena

V kategorii – Volné téma bylo toto pořadí:

 1. místo Braunspergerová Jana
 2. místo Lorencová Veronika
 3. místo Suchan Jan

Knihovnice paní Iveta Novotná trvale pečuje o knižní fond, provádí pravidelnou údržbu a ochranu knihovního fondu, rozšiřuje tematické nabídky (společenské hry, cizojazyčná literatura, nové tituly časopisů apod.). Provádí pravidelnou revizi knihovního fondu.
Do knihovny nakupuje knihy s výraznou slevou, zajišťuje výhody od nakladatelů či distributorů. Knihovna se zapojila do Projektu Česká knihovna (získávání kvalitní české literární produkce zdarma – díky grantovému projektu). Knihovnici se podařilo zajistit několik stovek knižních titulů z fondu MKP (Městská knihovna Praha) za symbolickou cenu 1,- Kč. Jedná se o duplikáty vyřazené z MKP a tím obohacuje knižní fond knihovny.

Zpracovává knižní dary a poskytuje nepotřebné knihy do mobilní knihovničky, která je umístěna u Lidového domu. Osobně roznáší knihy seniorům nebo handicapovaným čtenářům knihovny. Trvale spolupracuje se SŠ Náhorní – kdy studenti oboru knihkupec-nakladatel mají odbornou praxi v naší knihovně.

Dále také spolupracuje s Městskou knihovnou Praha, zpracování tzv. výměnného souboru (obohacení fondu o zhruba 600 titulů ročně), individuální zajišťování konkrétních požadavků čtenářů prostřednictvím meziknihovní služby, mezinárodní výpůjčky apod. Bezproblémově funguje i projekt Metropolitní knihovna (pouze tři vybrané pražské knihovny), kdy je umožněno všem čtenářům vracet výpůjčky z fondu MKP v kbelské knihovně a naopak. Koncem roku 2019 byl pořízen a nainstalován nový knihovnický systém Tritius. Je to moderní webová aplikace, která umožňuje vzájemné propojení knihoven a také případné vyhledávání v on-line katalozích.

Knihovna má také svůj řád, ze kterého vybírám:  Každý zájemce má svůj průkaz, registrační poplatek činí 100,- Kč ročně, pro děti do 15 let je knihovna zdarma. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil.

A ještě několik číselných údajů:
velikost obsluhované populace:         6 566
počet registrovaných čtenářů:             530
z toho dětí do 15 let:                         205
počet knihovních jednotek celkem:  10 726
počet přírůstků za rok 2019:             1 040
výpůjčky celkem:                           15 740

 

Kostel sv. Alžběty Durynské ve Kbelích

Duchovními správci kostela jsou P. Filip Rathouský OFM, administrátor a P. Lukáš Pavel Bradna OFM, farní vikář.
V kostele se koná každý čtvrtek (mimo července a srpna) a každou neděli mše svatá.
V lednu byla uspořádána již tradiční Tříkrálová sbírka pro potřeby Charity Neratovice. Vybralo se 15. 343,- Kč. Pro srovnání -  v roce 2018 to bylo 10. 489,- Kč.
Dne 22. dubna se uskutečnil v kostele Velikonoční koncert, na kterém vystoupil náš přední houslista Václav Hudeček. Dalšími účinkujícími byli Ivana Bilej Brouková (soprán) a Jaroslav Tůma (varhanní positiv).
Dne 1. května se konala pouť farnosti do františkánského kláštera v Hájku u Prahy.
V pátek 24. května se farnost zapojila do akce Noc kostelů. Na programu bylo hravé odpoledne pro děti, grilování, ochutnávka mešních vín a koncert duchovní hudby.
V neděli 26. května slavilo první svaté přijímání deset dětí (osm děvčat a dva chlapci).
Dne 1. června uspořádala farnost cyklovýlet do Staré Boleslavi.

V adventním období se uskutečnily čtyři koncerty: 30. listopadu vystoupil dětský sbor z pěveckého sboru Camerata při Základní umělecké škole Marie Podvalové z Čakovic a 8. prosince sbor Ajeto z Letňan. Sbor Cantabundus vystoupil 15. prosince a Heraldovo kvarteto 20. prosince. Na vánočním koncertě v kostele 26. prosince 2019 vystoupil komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum, Břevnovský chrámový sbor a orchestr Consortium Pragense.

 

Ekocentrum Prales

Je to místo pro komunitní setkávání, rekreaci i procházky. Ve kbelském ekocentru vznikla nová ekologická stavba zvaná Dřevák. Slouží jako zázemí pro ekologickou výchovu dětí. Na projekt přispěl Magistrát hl. m. Prahy.
V dubnu se zde konala akce Den země v Pralese, tentokrát na téma Voda kolem nás. Akce byla zaměřena na problematiku ochrany životního prostředí, odpadů a zdravého životního stylu. Akci pořádala MČ Praha 19, Lesy hl.m. Prahy, Pražské vodovody a kanalizace a.s., Státní fond životního prostředí ČR, AVE a.s., Skauti S.S.V. Kbely a Lesní klub cestička.
Hezké akce byly v Pralese 3. srpna -  žně a 31. srpna - dožínky.
I na podzim se v Pralese konaly různé přednášky a tvoření. Např. výroba adventních věnců, malování svíček, zpracování ovčí vlny a jiné.

 

Školství
Základní škola Praha -  Kbely

Kbelská základní škola má nové vedení - ředitelem školy je Mgr. Bc. Květoslav Přibil, který nastoupil ve školním roce 2018/2019. Učitelský sbor má celkem 63 pedagogických pracovníků.
Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do prvních tříd 130 dětí. Celkem je ve škole 790 žáků.
Ředitel školy pořádá 1x měsíčně setkání s třídními důvěrníky.
Pro úspěšnou spolupráci mezi školou a Sdružením rodičů a přátel školy je např. projekt „Rodičovské kavárny“. Přáním nového projektu je, aby rodičovské kavárny byly místem inspirativních rozhovorů a hlavně sbližování potřeb rodiny a školy. Spolek spolupracuje se školou na různých projektech, vymýšlí vlastní akce a materiálně podporuje rozvoj výuky v podobě příspěvků na učební pomůcky a vybavení. Veškeré aktivity Spolku najdeme také na webových stránkách školy v sekci Rodiče.
V letošním roce se škola připojila k výukovému programu „Les ve škole“. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, který probíhá ve 26 zemích světa. Program motivuje učitele, aby se svými žáky chodili ve výuce ven a umožnili jim učit se „o lese a v lese“. V České republice je do programu zapojeno více než 350 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Koordinátorem je sdružení TEREZA, které se věnuje vzdělávání již 20 let.
Škola pořádá také každým rokem školy v přírodě, kdy žáci jednotlivých tříd jezdí na týden do různých koutů naší republiky.
Jeden celý týden byli na škole také záchranáři, kteří učili děti základům první pomoci.

Jednotlivé třídy základní školy mají své programy:
Žáci ze 6. C pozvali mladší spolužáky ze 3. D na prezentaci o pravěku.
Žáci 3. D navštívili Centrum Paraple, kdy částkou 4.500,-Kč, kterou vybrali při jarmarku, přispěli na potřeby handicapovaných.
Třída 6. C se vydala na pololetní rozdávání vysvědčení do Muzea hlavního města Prahy, které si zároveň také prohlédla. Rovněž tato třída navštívila 9. května Pražský hrad, kde měla možnost si prohlédnout reprezentační prostory Hradu.
Třída 5. D se tradičně zapojuje do různých akcí a soutěží. Letos se žáci rozhodli pro soutěž Voda v krajině. Úkolem bylo vytvořit model krajiny, kde bude pole, les, dům se zahradou a vodní tok. Museli také navrhnout opatření k zadržení vody v krajině. Třída kbelské školy se v soutěži umístila na 1. místě (společně se ZŠ Mládí) a získala hlavní cenu – výlet autobusem za rybářem Jakubem Vágnerem k rybníku Katlov.

Jednotlivé třídy mají také své projektové dny:
Např. třída 3. B navštívila skautskou klubovnu v Centrálním parku.
Žáci 6. C se vydali za dobrodružstvím na školní zahradu, kde je na stromech čekaly úkoly z dobrodružné literatury. Inspirovaly je k tomu knížky Jaroslava Foglara. V dubnu se v rámci projektového dne vydala tato třída 6. C na Vyšehrad. Jednotlivé kruhy si vybraly část Vyšehradu, kterou zpracovávaly jako průvodci.
Projektový den třídy 7. C patřil nejznámějšímu dílu Jana Nerudy, Povídkám malostranským.
Putování začali u Pražského hradu, prošli Malou Stranu, dostali se na Jánský vršek a také k Chrámu sv. Mikuláše. Cestou vyplňovali pracovní listy. Pro všechny byl výlet moc zajímavý.

Dne 17. května zorganizovalo SRPŠ tradiční veřejnou brigádu na školní zahradě. Celkem se zúčastnilo 42 malých i velkých brigádníků. Čistil se altán Šiška, upravovala zahrada i mlatové plochy. Nakonec si všichni po práci opekli buřty.
Zahradní slavnost aneb Rozloučení se školním rokem 2018/2019 byl 13. června v prostorách Základní školy Kbely. Pro děti i rodiče byl připraven zábavný program.


Nechybělo ani veselé rozloučení deváťáků se školou. V převlecích navštívili v rámci „posledního zvonění“ všechny třídy školy. Třída 9. A se proměnila v letušky a piloty a třída 9. B zase vyrazila v plavkách s nafukovacími kruhy kolem krku. Další den připravili pro všechny žáky II. stupně diskotéku. Poslední den ve škole se prošli slavnostním průvodem i se svými třídními učiteli školními chodbami.
Konec roku se uskutečnil opět v Lidovém domě, kde si žáci pro přítomné připravili různá vystoupení.

Školní kroužky

ŠAKAL
Školní atletický klub Albrechtická – ŠAKAL - pořádal v dubnu v prostoru Pralesa přespolní závod Vypusťte šakala. Na startu se sešlo na 300 závodníků, na které čekaly různé tratě podle věku. Závod se vydařil a pro vítěze i účastníky byly připraveny dary od sponzorů MČ Praha 19 a ČUS. (Česká unie sportu). V srpnu se 60 malých šakalíků zúčastnilo soustředění v areálu Kořen, kde probíhaly různé tréninky a soutěže. Dětem se pobyt moc líbil. Předsedou klubu je Pavel Karbulka.

Historický seminář
Kroužek historického semináře, který vede na škole Mgr. Marie Nováková, se vydal na svojí první výpravu v tomto roce do Národního zemědělského muzea. Žáci zjistili, že je ze střechy muzea krásný výhled na Prahu, ale nejvíce je zaujala expozice gastronomie.
Cílem letošní expedice se stala Police nad Metují. Žáci jsou rozděleni podle svých zájmů do jednotlivých oborů. Přírodovědný, dějepisný, výtvarný a hudební, a skupina věnovaná angličtině. Všichni žáci si pobyt na expedici užili. O své práci připravili prezentaci, se kterou vystoupili v Lidovém domě.
Žáci semináře se zúčastnili soutěže „Za tajemstvím Pražského hradu“. Po procházce po Hradě byly prověřovány jejich znalosti. Na většinu otázek odpověděli správně a dostali diplom a zajímavou knížku o Pražském hradu.

Parkour
Velmi oblíbeným se při ZŠ stal Parkourový kroužek, který vede Daniel Holzer. Parkour je fyzická aktivita umění co nejrychlejšího přemísťování. Mohou ho provozovat kluci i holky. V Česku je populární tento druh sportovní aktivity od roku 2003.

 

Školní družina

V družině jsou kroužky výtvarný, vaření, keramický a šikovné ručičky. Do školní družiny chodí žáci první až čtvrté třídy. Ve školní družině, která má vchod ze Železnobrodské ulice jsou žáci nultého ročníku a první třídy. Vychovatelky v této družině jsou Orysya Mudrak, Lenka Žůrková, Jana Lejčková, Eva Jiskrová a Kateřina Strnadová.

Ve druhé družině, která je v budově ZŠ s vchodem z Toužimské ulice, jsou žáci druhých až čtvrtých tříd. Jejich vychovatelky jsou Tereza Kučerová, Regina Manýchová, Natáliia Lysyuk, Lucie Kantorová, Romana Bílková, Věra Pekárková, Jitka Sajfrtová a Lenka Friedlová. Družina využívá také školní hřiště a tělocvičnu. Poplatek za školní družinu je 350,- Kč.

 

Mateřská škola Albrechtická

Ředitelkou MŠ je Lada Leiblová. Ve školce bylo ve školním roce 2018/2019 celkem 156 dětí a ve školním roce 2019/2020 153 dětí. Školné bylo stejné 870,- Kč/měs. Učitelky v šesti třídách jsou: Hannah Holubcová, Bc. Kateřina Jadrníčková, Lenka Bacílková, Bohumila Knoppová, Jana Lafková, Renata Rybová, Vladimíra Menšíková, Bc. Milada Suchá, Marie Jenčíková, Renata Zmrhalová a Bc. Pavla Muchková. Vedoucí školní jídelny je Hana Verthaimová.

Mateřská škola i začátkem roku v zimním období pořádá různé akce. V lednu školku navštívil klaun Pepino se svým cirkusovým představením. Za přispění nadačního fondu Albert se uskutečnilo povídání o zdravé výživě, kdy děti poznávaly zdravé a nezdravé potraviny. V únoru se děti vydováděly na Karnevalu, kdy nechyběly různé soutěže ani diskotéka. Zajímavá a oblíbená mezi dětmi je návštěva mediků, kteří přivezli do školky Medvídkovu nemocnici. Projekt si klade za cíl, odstranit u dětí obavy z lékařů. Také v rámci projektu Dental prevention se děti učily správně čistit zuby. Měsíc duben se nesl v duchu jara. Děti si povídaly o domácích zvířatech a jejich mláďatech, zasázely bylinky, přesazovaly rajčata a povídaly si o zvycích na Velikonoce. Některé třídy navštívily zámek Loučeň a předškoláci IQ park v Liberci.
Školka dále pokračuje v projektu environmentální výchovy Recyklohraní, do kterého se školka zapojila. V budově MŠ jsou umístěny kontejnery na použité tonery, drobné elektrospotřebiče, baterie a mobily. Za nasbírané body dostane školka odměnu ve formě např. nových míčů.
V prosinci se konal opět Vánoční jarmark.

Zřizovatelem MŠ je MČ Praha 19.

 

Mateřská škola Letců

Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. je zastupující ředitel v Mateřské škole Letců. Jeho zástupkyněmi jsou Mgr. Barbora Nová a Mgr. Jana Petrů, které jsou zároveň učitelkami ve třídách. Vedoucí školní jídelny je Lucie Bestová, ekonomka Renáta Jirásková. Kuchařky Jana Jenderková, Alena Taclíková a Juliia Brostivska. Školnice Eva Holubová a uklízečky Markéta Špačková a Hana Brožová. Ve školním roce 2018/2019 bylo ve školce 156 dětí a školné činilo 510,-Kč/měs. Ve školním roce 2019/2020 měla školka rovněž 156 dětí a školné se snížilo na 455,-Kč/měs.
V šesti třídách jsou učitelky: Dominika Linková, Jiřina Tichá, Ing. Jana Falterová, Denisa Chaloupecká, Mgr. Hana Škvardová, Lenka Srbová, Michaela Malá, Jana Branišová, Jitka Janochová a Monika Dušková.
Ve spolupráci se Záchranou stanicí hl. m. Prahy přichystaly Lesy hl. m. Prahy již 4. ročník projektu pod názvem Kamarád ježek. Desítka malých ježků, která se narodila pozdě a nepřežila by zimu, byla rozmístěna do deseti mateřských škol. Jednou ze škol je i MŠ Letců. Ježek – samička má jméno Bodlinka a až se vyspí a bude tepleji, děti jí vypustí do volné přírody.
Vynášení Morany a vítání jara je ve školce již několik let tradicí. Na výrobu Morany používá každá třída různé materiály - papír, látku, slámu apod. Všichni se vydali průvodem společně do kbelského lesoparku Morany spálit.
Ve školce jsou kroužky angličtiny, jógy, dramatický kroužek a hodiny plavání.
Jednou týdně mají předškoláci možnost strávit den v ekocentru PRALES. Děti zde mají svůj záhon, o který pravidelně pečují.
Do školky za dětmi přijel klaun Pepíno a také divadlo Koloběžka.

Ani v této školce nechyběl vánoční stromeček s předvánoční atmosférou, kterou si děti užívaly.

Zřizovatelem MŠ je MČ Praha 19.

 

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra – Vyšší odborná škola, spol.s r.o.

Palestra je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Jednatelem soukromé školy je Mgr. Pavel Špaček, MBA, jednatelkou je Mgr. Milena Špačková. Rektorem školy je doc. PhDr. Pavel Tilinger, Csc. Prorektorem pro vztahy a tvůrčí činnost a tajemníkem jednatele je Mgr. Tomaš Mirovský, Dis. MBA. Zastupující prorektorkou pro pedagogickou činnost je Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
V roce 2019 podalo přihlášku na školu 217 uchazečů a všichni byli přijati.
Vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletého oboru management sportu a pedagogiku volného času vychovatelství v prezenční i dálkové formě. Studentům je po dokončení studia udělen titul DiS. za jménem. Ve škole je vybudován centrální informační systém a zajištěno připojení k internetu pro všechny studenty.
Školné za jeden školní rok bakalářského studia je 27.500,- Kč a magisterského studia 26.500,- Kč.

Jazyková agentura Amazoňan

I v letošním roce mohli zájemci navštěvovat Jazykovou školu, která sídlí ve Vrchlabské ulici čp. 37. Lektoři vyučují tyto jazyky: angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu, italštinu a španělštinu. Při výuce je nejvíce šest studentů.

 

Spolky

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19

V Nízkoprahovém centru aktivit je od loňského roku také výtvarný kroužek. Děti se v něm učí různým dovednostem. Toto centrum ukončilo svou činnost a přeměnilo se v Rodinné centrum aktivit - Hangár 19.

Rodinné centrum aktivit MČ Praha 19 – Hangár 19

Rodinné centrum vzniklo v létě roku 2019 z Nízkoprahového centra aktivit. Hangár 19 zřídila a provozuje MČ Praha 19 a sídlí v jedné části Lidového domu. Zahrnuje různé aktivity v klubech např. fotbálek, šipky, společenské hry, X-box kinect, Jukebox, knižní a hudební nosiče, Wi-fi připojení zdarma. Provozují se zde také přednášky, soutěže, koncerty a společné výlety. K dispozici je bar s nealkoholickými nápoji.

Klub seniorů

Pro rok 2019 měl Klub seniorů naplánovány vždy dvě schůzky do měsíce mimo července a srpna. Vedení výboru je ve složení: RSDr. Milan Šeliga, Ludmila Francová, Milada Klasová, PhDr. Drahomíra Kraťková a JUDr. Petr Želázko. Schází se ve společenské místnosti Domu seniorů v Mladoboleslavské ulici 20. Součástí každého setkání jsou organizační záležitosti a informace o dění v MČ Kbely. Zvýšená pozornost je věnována i prevenci v oblasti různých útoků na seniory. Na začátku roku byl členům představen plán činnosti na první pololetí – zajímavé přednášky, výlety a různé aktivity. První lednové schůzky jsem se zúčastnila také a vyprávěla o dění ve Kbelích v minulém roce. Na další schůzku přišel ředitel Základní školy Kbely Mgr. Bc. Květoslav Přibil. Zajímavé byly jeho informace o organizování vyučování i vedení učitelského sboru. Nabídl možnost prohlídky školy i besedy se žáky.
V březnu navštívily klub děti z MŠ Albrechtická a popřály ženám k Mezinárodnímu dni žen formou básniček a písniček.
První výlet v roce 2019 pořádaný Klubem seniorů se konal 20. března do vinařské oblasti Čech do Litoměřic. Účastníci navštívili Žernosecké vinařství, kde si prohlédli historické sklepy a poslechli si povídání o historii pěstování vinné révy a výrobě vín.
Další výlet byl 17. dubna, na zámek Konopiště a farmu Čapí hnízdo. Během celého výletu bylo hezké slunečné počasí.
Každým rokem pořádá vedení Klubu seniorů vícedenní pobyty. Ve dnech 24. - 26. června to bylo v hotelu Vápenka v Horních Albeřicích, kdy podnikli výlet do Pece pod Sněžkou a lanovkou na Sněžku. Výlet se vydařil, bylo pěkné počasí.
V září uspořádalo vedení klubu pětidenní rekreační pobyt v hotelu Medlov, který se nachází uprostřed lesů na Vysočině v obci Fryšava nedaleko Nového Města na Moravě. Nikomu se ani nechtělo domů.
Na další schůzku přišel vedoucí Místního oddělení policie Čakovice npor. Bc. Ondrej Palo a vedoucí služebny Městské policie ve Kbelích ing. Jan Měchura a bezpečnostní ředitel ÚMČ P19 (Kbely) Mgr. Martin Hrubčík, MBA. Všichni konstatovali, že Kbely patří mezi bezpečná místa, protože zjištěná kriminalita patří mezi méně závažnou.
Na další schůzku byl pozván policejní historik Mgr. Radek Galaš, pracovník Muzea Policie ČR. Jeho vyprávění bylo zajímavé.
Poslední výlet v tomto roce byl do Muzea městské hromadné dopravy v Praze. Výlet byl zpestřen vyjížďkou v pronajaté historické tramvaji po nejhezčích částech vnitřní Prahy.
Krásný zážitek měli senioři i zájemci z řad občanů ze setkání s RNDr. Václavem Větvičkou, které se uskutečnilo v klubovně 27. listopadu 2019. Pan Větvička je botanik, bývalý ředitel Botanického ústavu a nyní vedoucí zámeckého parku ve Štiříně. Lidé ho znají především z rozhlasových a televizních pořadů.
Hezký den prožila skupina 40 seniorů při výrobě dušičkové dekorace. Nechybělo občerstvení a retro muzika. Akci finančně zajistila MČ Praha 19. 
V prosinci si připravily děti z MŠ Albrechtická krátké pásmo písniček a říkanek a předaly seniorům drobné dárky k vánocům.
Na počátku roku 2019 měl klub 93 členů a na konci roku 96. V průběhu roku zemřelo sedm členů a šest jich ukončilo členství. Přibylo 16 nových členů. Klub má 16 členů starších 90 let.

Svaz tělesně postižených

Také Svaz tělesně postižených se schází pravidelně na svých schůzkách ve společenské místnosti Domu seniorů. Každá schůzka má zajímavý program. Předsedkyní svazu je paní Anna Zborníková.
V březnu navštívily svaz děti z MŠ Letců s krátkým programem k Mezinárodnímu dni žen.
V dubnu měli členové možnost si prohlédnout budovu Senátu Parlamentu ČR. Na konci měsíce se vydali na první výlet na zámek Loučeň.
Některý program se ovšem nevydaří. Např. v květnu měla být ukázka výcviku asistenčních psů na zahradě Domu seniorů. Počasí však tomu nepřálo, pršelo a bylo velmi chladno. Dvě trenérky z organizace HELPPES alespoň seznámily přítomné o průběhu výcviku.
Členové se na svých schůzkách dověděli např. o zdravotních pomůckách, zajímavé bylo také trénování paměti.
První rekondiční pobyt byl v červnu v hotelu Antonie ve Frýdlantu, kde účastníci prožili krásný týden. Další rekondiční pobyt se uskutečnil v září v Horském hotelu Sládek v obci Díly nedaleko Domažlic. Také tento pobyt byl velmi zdařilý.
V říjnu vyrazili na podzimní výlet na zámek Zákupy a do Mnichova Hradiště.
Posledním výletem roku 2019 byla návštěva vánočních trhů v Drážďanech.
V prosinci zavítaly do klubovny opět děti z MŠ Letců a předaly všem drobné dárečky.
V Lidovém domě se uskutečnil pro členy, a nejen pro ně, koncert skupiny Staropražští Pardálové pod záštitou starosty pana Pavla Žďárského a MČ Praha 19. Vstup byl pro členy zdarma, pro ostatní bylo vstupné dobrovolné.
Poslední setkání bylo vánoční a uskutečnilo se 18. prosince 2019.
Ke konci roku 2019 měl Svaz tělesně postižených celkem 116 členů.

Díky finanční podpoře Městské části Praha 19 a panu tajemníkovi JUDr. Josefu Nyklesovi, se může konat většina výletů, zájezdů i pobytů, jak Svazu tělesně postižených, tak i Klubu seniorů, čehož si všichni velmi váží.

Někteří senioři z Klubu seniorů i Svazu tělesně postižených se zúčastnili Seniorády 2019, která se konala v Čakovicích 11. září 2019. Celkově se Kbely umístily na krásném druhém místě. Závodili senioři z Čakovic, Kbel, Satalic a Vinoře. Za Kbely to byli: Francová Ludmila, Houšková Jaroslava, Jelínková Marie, Kubíková Květoslava, Lachnit Julius, Mudrá Alena, Průchová Marie, Rost Stanislav, Řápková Marie, Sedloňová Alena, Svárovská Věra, Šafránková Milada, Zadražilová Svatava, Zborníková Anna, Želásko Petr. Náhradnici byli Čechová Hana, Dragounová Drahomíra, Zelenková Jana a Želásková Anna. Soutěžilo se v těchto disciplínách: nordic walking, ruské kuželky, vědomostní soutěž, hod kroužků, střelba ze vzduchovky, mölkky a tandemové lyže. Všichni účastníci si jednotlivé disciplíny zkoušeli na zahradě Domu seniorů pod vedením kronikářky Ivany Engelové.

Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči se věnují zásahové a preventivní činnosti a spolupracují s okolními sbory.
Velitelem jednotky je Leoš Biskup, jeho zástupce Michal Horáček. Velitelé družstev jsou Alexandr Revzin, Jan Horáček a Radek Drobný. Strojníci jsou Jiří Bradáč, Karel Vondřich, Lukáš Franěk, Michal Prajer a Oldřich Nýdrle. Dalšími členy jsou Jaroslav Hrnčíř, Lukáš Fuchs, Ondřej Hryzák Bc., Roman Herbs, Roman Šimáček a Vít Hryzák.
V únoru se členové jednotky zúčastnili školení a výcviku pohybu s dýchacími přístroji v zakouřených prostorách.
Hasiči se v březnu zúčastnili cvičení. Pomáhali při zásahu, kdy požár zachvátil výškovou budovu. Zásah byl náročný po fyzické i psychické stránce, kdy museli např. přenášet raněné v úzké uličce. Ale vše dobře zvládli.
Jarní Hasičský bál se uskutečnil 13. března opět v Lidovém domě, na kterém hrála skupina Holokrci.

Při sboru působí i Družstvo mladých hasičů, kteří se schází v místnosti hasičské zbrojnice. Trénink provádí za pomoci členů jednotky SDH Kbely Monika Bradáčová a Kristýna Horáčková. Veškerou činnost si mladí hasiči zaznamenávají do své kroniky. V současné době je kroužek zcela naplněn.
Hasiči mají nové výjezdové vozidlo CAS 20 Scania, které představili na posvícení v září 2019. Dodavatelem vozidla byla po opakovaném výběrovém řízení fy. KOBIT za cenu 9,9 mil Kč včetně DPH. A vozidla DA Ford Transit a Škoda Octavia kombi.
V listopadu se sešli hasiči a jejich příznivci na druhém oblíbeném Hasičském bále.

KRC CoByDup

Kulturní a rodinné centrum CoByDup je ve Kbelích již deset let.  Vzniklo v roce 2009 nejprve jako mateřské centrum. Začátky nebyly jednoduché a dokonce hrozilo i zavření, ale vše dobře dopadlo. Počáteční myšlenka byla vytvořit malé komunitní centrum, kde se budou scházet maminky s dětmi a trávit zde společně volný čas. Přibývaly různé aktivity a potřeby se začaly měnit. V roce 2017 dostalo centrum do pronájmu přilehlou tělocvičnu. V současné době projde průměrně za týden centrem 356 návštěvníků. Pořádají až 26 kroužků. Centrum se věnuje i akcím pro veřejnost jako je např. lampionový průvod, drakiáda, halloweenské vyřezávání dýní, rozloučení se školním rokem nebo bazárek dětského oblečení. Přes prázdniny organizují příměstské tábory. Díky podpoře hl. m. Prahy, MČ Praha 19, členek KRC CoByDup a všech dobrovolníků se rodinné centrum stalo dobrým zázemím pro kbelské rodiče a jejich děti.

Kroužky a kurzy pořádané klubem jsou na začátku roku 2019 stále volné. Např. kurzy pro děti s rodiči Hudebka YAMAHA ROB a Hudebka YAMAHA KKK III. Zde se děti učí hravou formou jednoduché písničky, doplněné výtvarnou činností pod vedením lektorek Marcely Tůmové a Gabriely Frolíkové. Volné jsou taneční kurzy pro děti od 3 do 6 let a od 6 do 9 let. Minidance a Dance Mix, které vedou lektorky z TAP Academy Prague. Zajímavý je také kurz Muzikálové herectví pro děti 1 – 9 třídy, pod vedením lektora DHS Čmelda.
Tak jako každý rok, tak i letos v březnu byl připraven v Lidovém domě Jarní bazárek dětského oblečení.
I v tomto roce pokračuje projekt „Co dělat, když...?“, protože centrum získalo opět finanční podporu Ministerstva práce a sociálních věcí. Kulturní centrum připravuje další témata jako např. „Nadané děti“ a besedy věnované výchovným problémům a rodinným vztahům.
V květnu proběhl již tradiční závod koloběžek opět v lokalitě ekocentra Prales. Atmosféru doplnil táborák, kde se mohlo celé odpoledne posedět a opéct si třeba buřty.
V červenci a srpnu pořádalo centrum šest týdnů příměstských táborů pro děti od 3 do 11 let. Všechny turnusy měly různé výlety, ale každý měl výlet do Pralesa, kde dětem pracovníci vyprávěli o přírodě. Obědy opět zajišťovala restaurace Zastávka u Srubu v Centrálním parku Kbely. Celkem se v těchto týdnech vystřídalo 133 dětí.
V říjnu proběhl v Lidovém domě Podzimně-zimní bazárek dětského oblečení. V polovině října byla uspořádána v Letňanském lesoparku „Drakiáda“. Počasí přálo, vítr foukal a drakům se dobře létalo.
V sobotu 2. listopadu se uskutečnilo v Centrálním parku již tradiční halloweenské dlabání dýní. Koncem listopadu navštívil Lidový dům Mikuláš a přinesl těm nejmenším malé dárečky.
Ředitelkou centra je Lenka Maršálková.

Centrum volného času
V Centru volného času ve Vrchlabské ulici č. 22 je herna a letos byl otevřen pro děti také bazén. Centrum je možné využít pro krátkodobé hlídání dětí o prázdninách, pronajmout si hernu a pořádají se zde lekce pro dospělé s různými tématy. V Centru mohou být děti od 6 měsíců do 6 let. Centrum vede Jitka Yaghobová.

Skaut – S.S.V.
Po dvou letech přijímacích zkoušek se podařilo v lednu skautům přijetí do řad WFIS, což je Světová federace nezávislých skautů – World Federation of Independent Scouts. Za Českou republiku jsou třetí organizací. Dalšími členy jsou skautské organizace Skaut – český skauting ABS a Svaz skautů a skautek České republiky. V současné době je ve zmíněné organizaci 41 států světa. Federace byla založená v Německu v roce 1996.
Naši skauti se scházejí každý týden v klubovně ve Srubu v Centrálním parku. V pátek se v klubovně konají také Klubové pátky.
V únoru podnikli výpravu  - Stopování divoké zvěře.
Oddíl podpořil nadaci Jaroslava Foglara tím, že pomohl se stěhováním jeho nábytku ze sklepení ústředí Junáka na hrad v Ledči nad Sázavou, kde se buduje muzeum Jaroslava Foglara. Oddíl navázal spolupráci s legendárním oddílem HOBŘ (Hoši od Bobří řeky) a snaží se o znovuvzkříšení Foglarových tradic.
V dubnu skauti podnikli výpravu do Polska, kde navštívili město Malbork i hrad Malbork. Další den vyrazili do přístavního města Gdaňsk a nakonec navštívili město Stum.
V květnu oddíl uspořádal ve své klubovně vzpomínkovou výstavu ke 100. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika.
I v letošním roce se uskutečnil skautský tábor.  Skauti se vydali tábořit do II. zóny Krkonošského národního parku. Táboření dostali za odměnu, protože celý rok pomáhali farmě Urbanových s údržbou pastvin, vyklízení lesa nebo čištění pramenů. Letošní tábor měl název Zálesák.
Skauti se zúčastnili slavnostního průvodu, který doprovázel ostatky Svatého Václava na cestě z Brandýsa nad Labem do Staré Boleslavi. V sobotu 28. září stáli čestnou stráž v Kostele sv. Klimenta u ostatků Svatého Václava.
I v letošním roce se rozdávalo na recepci kbelské radnice betlémské světlo, které přivezli skauti z Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Akce se uskutečnila za podpory rodičů skautů a MČ Praha 19. Vedoucím skautů je Kamil Podlaha.

Skauti Kbely – Junák stř. Athabaska
Poslední lednovou sobotu se Junáci zúčastnili tradiční akce pražských skautů – Zimní přechod Brd. V letošním roce to byl již padesátý přechod. Ještě v zimě se vydaly obě družiny skautů -  Panteři i Batáti – na víkend do podkrkonošské základny jilemnických skautů.
Mladší družiny vlčat – Lelci, Kamzíci, Ježci a Kobry se vydaly vlakem do nedalekých Košátek, kde bylo velkým zážitkem vaření na sněhu.
Letní tábor byl opět na Broumovsku, na tábořišti Bělý u Police nad Metují, kde si děti hrály různé hry, plnily skautskou stezku, dělaly výlety. Všechno si moc užily.
Na konci října se skauti vydali na podzimní tábor tzv. „Podzimák“ do Hostinného v Podkrkonoší. Společně museli zdolat sérii úkolů jak fyzických, tak vědomostních.
Ve své klubovně v zadní části Lidového domu připravili již tradiční „Výstavu betlémů“. Junáky vedou Jan Hazlbauer a Katka Skořepová.

Spolek Cestička

Spolek je ve Kbelích již devět let. Jeho činnost podporuje MČ Praha 19 a Magistrát hl. m. Prahy. Ve spolku je 60 dětí od 3 do 6 let. Kolem 25 dětí do 3 let chodí na kroužky Pidicestička a Montessori dílny. I letos pořádal spolek příměstské tábory, kdy se během 7 týdnů vystřídalo 110 dětí. Letní tábor byl v Orlických horách. Během roku se ve spolku uskutečnilo několik tvořivých dílen pro rodiče i děti. Předsedkyní spolku je paní Jana Kulhánková.

Spolek V POLI
V prosinci byl založený nový spolek s názvem V POLI, který si vzal za cíl propojit rodiny s dětmi, které by měly zájem společně vybudovat rodinné centrum na pomezí Vinoře, Kbel a Čakovic. Zakladateli spolku jsou Martina Řebíček a Petr Řebíček. Sídlo je v Jilemnické ulici čp. 879.

 

Sport

TJ Sokol Kbely - Pozemní hokej
Velmi dobře si vedou mladší žákyně TJ Sokol Kbely. V halové soutěži vyhrály přebor České republiky 2018/2019 a získaly zlatou medaili. Úspěch mladších žákyň navázal na první místo mladšího žactva Přeboru České republiky z roku 2012. Po halovém úspěchu se mladší žákyně dočkaly dalšího úspěchu, získaly titul Mistr České republiky v pozemním hokeji pro rok 2018/2019.
V září uskutečnil Sokol Kbely náborovou akci do oddílu pozemního hokeje v Základní škole Kbely. Děti si mohly vyzkoušet techniku hole a slalom s míčkem mezi kuželi. Na závěr dostaly letáček s informacemi, kam se mohou ve Kbelích dostavit a zahrát si pozemní hokej.
Úspěšné jsou všechny týmy pozemního hokeje. Sehrály mnoho zápasů, většinou úspěšně. Pro pomoc pozemnímu hokeji byla založena Společnost podporovatelů pozemního hokeje ve Kbelích, která byla 29. října zapsána u Krajského soudu do spolkového rejstříku. Předsedou je Ing. Jiří Kačmařík.

Palestra – Kbelská 10
Letos to byl již 33. ročník silničního běžeckého závodu, který se konal již tradičně ve Kbelích první březnovou neděli. Od roku 2018 jej pořádá PALESTRA Relax, spol. s r. o. Tak jako každým rokem byly kategorie běhu na 5 km a 10 km. Nechyběl ani dětský závod. V závodě na 5 km vyhrál za muže Tůma Jan a za ženy Kynclová Zuzana. Na 10 km muži vyhrál Heczko Robert a ženy Vávrová Kateřina. Dětský závod vyhrál Matouš Ondřej.  Partneři závodu byly MČ Praha 19, Magistrát hl. m. Prahy, DECATHLON (prodejna sportovního vybavení) a prodejní řetězec Globus.

Kbely Cycling Team, z. s.
Závod horských kol v letňansko-kbelském lesoparku se stává tradicí. Dne 8. května se konal již 8. ročník. Byl uspořádán členy Kbely Cycling Teamu s podporou MČ Praha 19. Letos se závodu zúčastnilo rekordních 412 závodníků od 2 do 68 let, kteří soutěžili ve 22 kategoriích. Předsedou oddílu je Miroslav Svoboda.

Sebeobrana SK Kbely
Dne 7. dubna se kbelský tým Sebeobrana Kbely zúčastnil Otevřeného Mezinárodního Mistrovství ČR v benchpressu - tlaku na lavici, které se konalo ve Vsetíně. Za kbelský tým nastoupilo pět závodníků a získalo tři první místa a dvě třetí. Za dorost ve váhové kategorii 82,5 kg se umístil Jan Fanta. Za juniory ve váhové kategorii 82,5 kg vyhrál Luděk Šmíd. Za muže kategorie Open do 60 kg vyhrál Michal Šesták. To byly závodníci, kteří získali za Kbely první místa. Třetí místo ve váhové kategorii 82,5 kg získal junior Adam Augustin a Ondřej Šťastný vybojoval třetí místo v kategorii Master od 40 do 50 let do 125 kg. Klub vede Ondřej Šťastný. (Benchpress je jedním ze základních cviků zaměřených na objem a sílu horní části těla.)

TJ Sokol Kbely - Basketbalový tým U14
Kbelští basketbalisté U14 se pod vedením trenéra Zdeňka Šedivého umístili na druhé příčce české extraligové skupiny a tím se kvalifikovali na závěrečný turnaj osmi nejlepších týmů ČR konaný v Brně. Po zápasech nejlepších týmů skončil náš tým U14 na krásném čtvrtém místě.

Šipkový klub
Novým sportovním oddílem ve Kbelích je šipkové mužstvo „Lidový dům Kbely“, kterému se již ve druhé sezoně podařil postup do 2. ligy UŠO (Unie šipkových organizací). Ve třetí lize hrálo 12 mužstev a naše družstvo skončilo na druhém postupovém místě. Předsedou šipkového klubu je Vladimír Svoboda, hráči jsou Radek Drobný, Jiří Pokorný, Michal Dvořák a Jan Soukup.

TJ Sokol Kbely - Stolní tenis
Uplynulá sezona 2018/2019 skončila pro stolní tenisty úspěšně. Tým A slavil postup do 4. třídy Pražského kraje. Zasloužili se o to hráči Vladimír Svoboda, Tomáš Hanke, Tomáš Kubáň, Dušan Kučera a Jiří Hrdý.
Tým B v 6. třídě PSST (Pražský svaz stolních tenistů) skončil na pěkném 5. místě.
Na závěr roku opět sehráli oblíbený vánoční turnaj. Předsedou oddílu je Eva Bartoňová.

TJ Sokol Kbely – Atletika
V současné době má atletika jen dospělé družstvo mužů (od 15 let do důchodu). Snaží se zúčastňovat všech soutěží, které pořádá Atletický svaz. Družstvo atletiky vede Ondřej Šedivý.

Spartak Kbely
Spartak má fotbalová družstva - muži A, muži B, dorost a děti. Předsedou je pan Martin Haniak.
Přípravu na fotbalovou sezonu 2019/2020 začalo 43 dětí na soustředění v Krkonoších. Malí fotbalisté měli program nabitý. Hlavní byly tréninky, ale také branný závod a výstup na rozhlednu na kopci Žalý. Vrcholem soustředění bylo přátelské utkání s domácím týmem z Vrchlabí.
Všechna fotbalová družstva sehrála v letošním roce několik zápasů.

TJ Sokol Kbely – Všestrannost
Odbor má tři stálé oddíly: předškolní děti, aerobik a zdravotní cvičení. V tomto roce se konala dne 9. dubna Valná hromada, která je každé čtyři roky. Tentokráte byla v cukrárně Avanty ve Kbelích. Přítomno bylo 26 členů – zástupců z jednotlivých oddílů. Zprávu o činnosti přednesl starosta Sokola Jaromír Knopp, s výsledky hospodaření seznámila přítomné jednatelka Jana Škořepová. Dále byly přečteny zprávy z jednotlivých oddílů za uplynulé čtyři roky. Oddíl všestrannosti, pozemního hokeje, stolního tenisu, basketbalu a atletiky.

Byl zvolen na další čtyři roky nový výbor ve složení:
starosta Sokola           Knopp Jaromír
místostarosta              Kačmařík Jiří
jednatelka                  Škořepová Jana
náčelnice                   Zárubová Helena
matrikářka                  Zelenková Monika
členové výboru           Cebak Jiří, Bartoňová Eva

Fit Time studio
V tělocvičně v Železnobrodské ulici čp. 764, nad zdravotním střediskem, se cvičí několik různých druhů sportů.
Pilates –          posilování a protahování svalů
Spinning –      druh cvičení na rotačních kolech
Jumping –       kondiční cvičení na trampolíně
Bosu –           cvičení na balanční podložce
Port de Bras – cvičení s novými formami pohybu tanečních a baletních prvků
Alpinning –     cvičení na trenažérech s nakloněnou rovinou poháněné vlastní silou
Kamagon –     posilování hlubokých stabilizačních svalů
H.E.A.T. –      je kondiční chůze na rotačních kolech
Mimo cvičení jsou zde pro zájemce masáže a výživová poradna. Pro děti byl zřízen Spolek Fittime, kde děti cvičí klasický aerobic.

 

Různé

Letecké muzeum ve Kbelích vstoupilo dnem 4. května do dalšího půlstoletí své existence a otevřelo se návštěvníkům. Muzeum má v expozici 275 letadel a z toho je 10 letadel letuschopných. Některé letouny jsou světovými unikáty, např. dvouplošník Aero c-104S, aerotaxi L-200 Morava a akrobatické Zlíny Z-126 a Z- 226.  Další exponáty jsou také ve Staré Aerovce, která je majetkem Leteckých opraven Malešice. Muzeum má otevřeno od května do října a vstup je zdarma.

 

Přehledová informace o činnosti Městské policie na Praze 19 za rok 2019

Na území správního obvodu Prahy 19 byly v roce 2019 tři okrskové služebny Městské policie hl. m. Prahy. Tyto služebny sloužily jako zázemí pro strážníky, kteří zajišťovali hlídkovou činnost v jednotlivých městských částech Prahy 19, tedy pro Kbely, Vinoř a Satalice. Organizačně tyto služebny spadají pod obvodní ředitelství OŘ MP Praha 9. Strážníci vždy začínali službu na hlavní okrskové služebně ve Kbelích v ulici Tauferova. Práci okrskářů koordinuje vedoucí okrsku pro Prahu 19 Ing. Jan Měchura.
Pro výkon služby používá policie jeden osobní automobil Hyundai i-30 a jeden motocykl Honda, kterými zajišťuje pro Prahu 19 přesuny strážníků a výjezdy na linku 156.
Strážníci jsou do výkonu služby dále vybaveni dalekohledem, analyzátorem alkoholu v dechu Dräger, záchranářským batohem pro poskytnutí první pomoci včetně defibrilátoru, balistickými vestami, komunikačními prostředky a dalšími pomůckami nezbytnými k úspěšnému provedení zásahu nebo zákroku a také k dokumentaci zjištěných přestupků, včetně „tabletu“ se zabezpečeným přístupem do lustračních databází. Strážníci z okrskové služebny Kbely ve většině případů nedávají řidičům za stěrače papírové upozornění o spáchaném přestupku tzv. parkovací lístky, ale zjištěné přestupky rovnou pomocí tabletu elektronickou cestou oznamují.
Na okrsku Praha 19 – Kbely trvale slouží celkem devět strážníků – okrskářů. Osm je zařazeno v nepřetržitém výkonu služby a jeden slouží v průběhu denních směn.
Strážníci zajišťovali v průběhu roku dohled nad veřejným pořádkem a dopravou na Praze 19. Celkem bylo v roce 2019 v problematice veřejného pořádku a ostatních souvisejících přestupků zjištěno 164 přestupků. Strážníci se v souladu s požadavky vedení jednotlivých městských částí zaměřovali na přestupky v oblasti dopravy. Celkem bylo na Praze 19 zjištěno v oblasti dopravy
2 632 přestupků. Srovnání s rokem 2018: v problematice veřejného pořádku bylo 105 přestupků a v oblasti dopravy bylo 1 552 přestupků. Jak je vidět, počet se v roce 2019 hodně zvýšil.
Celá Přehledová zpráva je součástí Příloh k zápisu do kroniky za rok 2019.

Ve dnech 18. - 23. září se uskutečnilo na okraji Kbel u vodárny cvičení aktivních záloh Armády České republiky. Vojáci měli za taktický úkol střežit vodárnu.

Také v tomto roce se uskutečnila Letopisecká setkání.

Letopisecká setkání se konají vždy první pondělí v měsíci od 14. hodin (mimo července a srpna). Schází se kolem 25 - 30 pamětníků. Scházíme se v zasedací místnosti úřadu, kde jsou monitory a můžeme si vše také hned promítat, což je úžasné. Jsme také jediní v celé republice, kde se Letopisecká setkání takto pravidelně konají. Jsou již od roku 2012, kdy jsem začala dělat kronikářku. V letošním roce bylo opět deset setkání - 69. až 78.

Téma v letošním roce byla následující:

Leden              - Doplňování historie, plán na rok 2019; Kniha o Kbelích

Únor               - Zajímavosti ze Kbel a další česká prvenství; Povídání o kbelské čtvrti „Důstojnické domy; Kniha o Kbelích

Březen            - Dokončení povídání o kbelské čtvrti „Důstojnické domy“; Seznámení se starší částí Kbel – střed Kbel a Uličky; Kniha o Kbelích

Buben             -  Povídání o další kbelské čtvrti – pravá strana Mladoboleslavské ulice od letiště až k železničním přejezdům

Květen            -  Levá strana Mladoboleslavské ulice, ulice Vrchlabská a Železnobrodská

Červen            -  Kniha o Kbelích – nejstarší dějiny

Září                 -  Slavní a známí Kbeláci; Kbelské zajímavosti a události

Říjen               - Seznámení s další částí Kbel – levá strana Semilské ulice směrem na Čakovice

Listopad          - Co by v nové knize o Kbelích nemělo chybět; Sport a nejznámější kbelští sportovci

Prosinec          - Předvánoční povídání o tom, co se nám podařilo o Kbelích sepsat a co nás ještě čeká; Ukázka z motocyklového závodu ve Kbelích z roku 1949; Další zajímaví kbelští občané

Zápisy ze všech Letopiseckých setkání jsou Přílohou tohoto zápisu do kroniky.

Ve Kbelském pivovaru se přímo na Štědrý den uskutečnilo „Sousedské setkání“ u vánočního stromku s výborným svařákem. Pro děti byl připraven čaj a sladkosti. Nakonec si všichni společně zazpívali koledy s kbelskou zpěvačkou Terezou Dlouhou. Tato příjemná akce byla však také spojena s charitou, neboť se při této příležitosti vybíral příspěvek do sbírky na Kačenku Podhrázkou, na kterou např. organizuje kbelská radnice sběr víček a tím přispívá na rehabilitace této handicapované dívenky.

O dění ve Kbelích informuje časopis Kbelák, který vydává ÚMČ Praha 19. V roce 2019 bylo vydáno pět čísel a poslední prosincové je již 79.
Informace je také možné najít na webových stránkách úřadu www.praha19.cz a na internetové televizi, kterou provozuje také MČ. Najdeme jí na adrese www.kbely.tv.
Občané mohou dostávat důležité zprávy formou SMS do svých mobilních telefonů. Musí se přihlásit Registračním kódem IK KBELY REG, který se zašle telefonem. Informace jsou zasílány pod zkratkou IK – Kbelská informační služba. Po Kbelích jsou také rozmístěny informační tabule.

 

Zprávu zpracovala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search