Kronika obce

ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROK 2017

 

UDÁLOSTI V REPUBLICE
Senát schválil poprvé v naší historii tzv. Protikuřácký zákon. Od konce května platí absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel a kin. Prezident ČR Miloš Zeman zákon podepsal 14. února 2017. V březnu zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk.

POČASÍ
Evropou se v roce 2017 prohnalo 616 tornád. Nejvíce jich řádilo u moře.
Na Nový rok jsme se probudili do pohádkově mrazivého počasí, ale krása dlouho nevydržela. Přesto byl leden nejchladnější za posledních 11 let. Ve Kbelích bylo naměřeno až -13°C. Nejvíce mrzlo na Šumavě, kde bylo naměřeno -27,5°C. Sněhu bylo celou zimu málo.
První bouřka přišla 2. dubna. Potom ještě napadl sníh, který ale dlouho nevydržel. Pak již bylo velké teplo. Dne 19. května bylo naměřeno v Klementinu 29,9°C. Byl to rekord od roku 1811. Vedra se udržela celé léto až do podzimu. Celkově bylo málo srážek. Konec roku nebyl mrazivý a bylo málo sněhu.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
V tomto roce se konalo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 ve dnech 22. března, 21. června, 20. září a 13. prosince. Usnesení z těchto zasedání jsou uvedena na www.praha19.cz.
V roce 2017 se uskutečnilo 15 řádných zasedání a 8 mimořádných zasedání Rady MČ Praha 19
Zprávy o činnosti Rady MČ pro zasedání ZMČ předkládá pan starosta a jsou zveřejněny na www.praha19.cz.
Při MČ pracují také komise: kultury, bezpečnostní, dopravy, životního prostředí, výstavby a rozvoje, bytová, školství, sportu, pro kroniku a historii, likvidační a škodní a komise povodňová. Mimo tyto komise je zde také Bezpečnostní rada, Krizový štáb a Finanční a Kontrolní výbor.

Rada MČ udělila medaili II. stupně – prof. Ing. Evě Kislingerové, CSc. náměstkyni primátorky hl. m. Prahy za mimořádné zásluhy o pomoc MČ Praha 19 v oblasti dotačních vztahů a kapitálových výdajů pro městské části, zejména v resortu školství.

Rada rovněž udělila medaili II. stupně panu Petru Dolínkovi, náměstku primátorky hl. m. Prahy za pomoc při zvelebování městské části zejména v oblastech infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Dále rada v březnu udělila medaili II. stupně panu Jiřímu Vávrovi za mimořádné zásluhy a pomoc Městské části Praha 19 při důležitých jednáních směřujících ke zlepšování podmínek především v oblasti dotačních vztahů a kapitálových výdajů pro městské části, zejména v resortu školství, a to jak v období svého působení v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy, tak i po jeho skončení.
V listopadu udělila rada medaili I. stupně panu řediteli Obvodního ředitelství III. Policie ČR KŘP hl. m. Prahy panu plk. Mgr. Bc. Ladislavu Hrdličkovi za více než 20letou spolupráci s MČ Praha 19.

Došlo ke změně v Odboru občansko správním, kdy paní Libuše Ložková odešla do důchodu po 42 letém působení na úřadu a na její místo nastoupil pan Bohuslav Sobotka.

V tomto roce dne 6. listopadu 2017 uplynulo již 20 let, kdy do funkce starosty Kbel byl poprvé zvolen pan Pavel Žďárský. Své pocity a poděkování vyjádřil ve Kbeláku č. 67 z 27. listopadu 2017. Pan starosta řekl -  vše nebylo vždy jednoduché, ale Kbely vzkvétají.

VÝSTAVBA, DOPRAVA, OBCHOD
Po šestileté anabázi byl 6. června 2017 otevřen bezbariérový přístup na poštu z bočního vchodu, který na své náklady zhotovila MČ Praha 19. Do té doby sloužila plošina u schodů, kterou musely obsluhovat v případě potřeby pracovnice pošty a pak se vrátit zase k přepážce. Toto řešení bylo pro všechny problematické. Po dlouhém vyjednávání s poštou se záměr konečně povedl.
Byla dokončena projektová dokumentace na stavbu nazvanou „Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí“, jejímž předmětem je rekonstrukce a realizace nových chodníků a cest, realizace nového veřejného osvětlení, návrh výsadby v rámci revitalizace parku a realizace městského mobiliáře. Ze tří firem byla vybrána firma ZAVOS, s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku – 411.400,- Kč.

Projednávala se projektová dokumentace na Park Aerovka. Park je plánován v nezastavěném území mezi areálem firmy Knauf a letištěm v Letňanech, poblíž ulic Hůlkova a Košařova. Stavba parku zahrnuje parkové úpravy, parkové cesty, mobiliář, ozelenění, opravu kapličky a veřejné osvětlení. V západní části parku bude navýšen kopec vysoký cca 10 m. Cestní síť bude tvořena hlavním okruhem po obvodu parku, který je doplněn vedlejšími cestami vedoucími vnitřkem parku. Hlavní cesty jsou navrženy jako asfaltové s celkovou délkou 1 470 m a budou plnit funkci cyklostezky. Vedlejší cesty jsou navrženy jako mlatové s celkovou délkou 1 015 m.

V tomto roce se začala ve spolupráci s Hl. m. Prahou a MČ Praha – Čakovice zpracovávat projektová dokumentace na Krajinný park Havraňák rozkládající se na k.ú. Kbely, Čakovice a Letňany. V rámci záměru má dojít k vybudování 11 666,6 m2 zpevněných živičných ploch a 2 702 m2 zpevněných mlatových ploch. Bude vybudováno parkoviště pro 14 osobních automobilů a lávka pro pěší a cyklisty v délce 87 m. Celkem bude vysázeno 337 ks stromů a keře na ploše 9 718 m2. Plocha komplexu parků a lesoparku se realizací záměru zvýší o 141 986 m2.
V ulici Polaneckého vzniká nový bytový areál zvaný „Rezidence Blériot“.

V tomto roce také došlo k demolici staré hasičárny v Toužimské ulici čp. 760 a 761 vedle Lidového domu. Tento objekt byl energeticky velmi nároční a pro potřeby SDH již nepoužitelný. V daném prostoru se do budoucna počítá s výstavbou nové moderní knihovny.

V letošním roce Rada spustila program prodeje pozemků v lokalitě Nouzov, v případě potřeby i na splátky. Podle nového občanského zákoníku má být jeden majitel pozemku a stavby na něm stojící. S obyvateli dané lokality bylo vše na schůzkách projednáno.

Nové cyklotrasy byly vybudovány v „Letňansko-Kbelsko-Čakovickém“ lesoparku a počítá se s realizací dalších tras po celých Kbelích.
Začala se připravovat a projednávat studie cyklostezky Via Sancta podél kapliček na k.ú. Kbely, Vinoř a Vysočany s cílem co nejvíce sledovat historický průběh poutní cesty vedoucí z Prahy do Staré Boleslavi. Dále v rámci realizace koncepce cyklodopravy probíhalo projednávání Severovýchodní cyklomagistrály (Vysočany – Kbely – Satalice – Černý Most) a etapy 2.1 cyklostezky při ulici Mladoboleslavská v úseku Košařova – Knauf v délce 503 m, která navazuje na již realizovanou 1. etapu u ulice Košařova.

I nadále se provádí rekonstrukce staré pivovarské studny, která je nad rybníkem proti zdravotnímu středisku. Vzhledem ke špatnému stavu studny, musela být původní část zbořena a staví se nová. Snímky z výstavby jsou součástí přílohy k Zápisu do kroniky.

V Katusické ulici byla otevřena nově prodejna Ovoce - zelenina, kterou provozuje fa Keter s.r.o. pana Radka Černého.

V Železnobrodské ulici čp. 148 byl otevřen nový obchod „Výtvarné potřeby“. Obchod nese jméno kbelského rodáka pana Antonína Vrby, který žil ve Kbelích na počátku minulého století a provozoval svojí živnost – holičství. Byl i malířem a hudebníkem. Obchod vede pravnuk Antonína Vrby pan Jan Vrba. Původně měl obchod za první republiky Emanuel Roubíček, kde prodával konfekci. Později zde byla drogérie. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století zde byla prodejna knih a na přelomu století opět „Droguerie“ pana Dvořáka.
V rámci Týdne mobility se uskutečnila dne 19. září na železniční zastávce Kbely akce „Snídaně na peróně aneb lepší káva ve vlaku, nežli štrůdl na silnici“. Návštěvníci i cestující obdrželi na zastávce kávu a závin. Měli možnost si prohlédnout výstavku k 145 letům otevření železniční trati Praha – Neratovice, která byla dána do provozu v roce 1872. Také se mohli přítomní seznámit, s jakým záměrem se na železnici dále počítá, aby se zvýšil zájmem občanů o jízdu vlakem.

Při jednom průzkumu, který prováděly České dráhy bylo zjištěno, že cesta vlakem ze Kbel na Hlavní nádraží trvá 19 minut a MHD (autobusem a metrem) 27 minut. Vlakové spoje S 3 a S 34 jezdí stále po stejné trase.
Všechny autobusové linky jezdící přes Kbely 185, 201, 202, 209, 302, 375, 376 a 378 mají také nezměněné trasy.

SLUŽBY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OBYVATELSTVO
Pro údržbu zeleně a veřejných ploch se vítězem veřejné zakázky z pěti přihlášených firem stala firma TÚZ s. r. o. Klouzkova 248, Pitkovice, Praha 10. Firma podala nejvýhodnější nabídku. Nabídková cena včetně DPH byla 180.169,- Kč. Vánoční osvětlení proběhlo v termínu 3. prosince 2017 až 6. ledna 2018 za cenu 92.146,- Kč bez DPH. Firma ELTODO doručila nabídku na každoroční montáž vánočního osvětlení na území MČ Praha 19. Bylo nainstalováno 54 dekorů na sloupech veřejného osvětlení a osvětlení 8 stromů. V tomto roce bylo zpracováno geodetické zaměření lokality pro „Letňansko-kbelsko-čakovický lesopark“. Po celých Kbelích bylo vysázeno mnoho okrasných stromů.

I v tomto roce se provádí svoz bioodpadu pro jednotlivce, a to každé sudé úterý od 3. dubna do 27. listopadu 2017. Uživatelé této služby jsou upozorněni, co patří a nepatří do bioodpadu. Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Patří sem např. tráva, zbytky ovoce a zeleniny, hlína z květináčů, piliny, zbytky rostlin. A nepatří jedlé oleje, kosti, maso, kůže a další biologicky nerozložitelný odpad. Také několikrát do roka jsou na určených místech po Kbelích přistaveny kontejnery na sběr bioodpadu i směsného odpadu. Po Kbelích jsou umístěny sběrné nádoby také na papír, plast, sklo, elektroodpad, nápojové kartony a kontejnery na textil a obuv.

Ve Kbelích vzniklo nové ekocentrum Lesů hl. m. Prahy, které se nachází na místě bývalého zahradnictví a lesní školky na konci Kbel směrem na Vinoř. PRALES neboli Pražské lesní středisko je zaměřené především na tématiku lesa a nabízí výukové programy pro školy i školky. Např. Cesta dřeva provede děti životem stromů. V programu Ovčí svetr se děti seznámí se životem ovcí, konkrétně s Žofkou, Pepinou a Otylkou, které se v PRALESE chovají. V ekocentru je od 1. dubna k dispozici komunitní zahrada, k procházkám je možno využít park a nachází se zde i piknikové místo s ohništěm. V nově otevřeném ekocentru se konala celostátní akce „Den země 2017“, která byla věnována ochraně životního prostředí. V PRALESE se mohli návštěvníci podívat, jak kdysi probíhaly žně. Jak se sklízelo a mlátilo obilí, co se dělalo se slámou, seznámili se s mnoha dalšími zajímavostmi a ochutnali připravené dobroty.

OBYVATELSTVO
I v letošním roce proběhlo „Vítání občánků“. První se konalo ve dnech 28. 3. a 30. 3. 2017. To bylo pro děti narozené v druhé polovině roku 2016. Bylo přivítáno 28 dětí. Druhé vítání se uskutečnilo 3. a 5. 10. 2017, bylo přivítáno celkem 20 dětí. Rodiče, kteří mají o akci zájem, musí vyplnit žádost zvanou „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde uvedou svojí adresu a jméno dítěte. Na základě této žádosti je jim doručena pozvánka. Podmínkou je trvalý pobyt na území MČ Praha 19. Slavnostní akt se koná v Obřadní síni vedle Lidového domu. Celkový počet obyvatel v Praze dosáhl do konce roku 2017 - 1.294.513. Ve Kbelích to bylo celkem 6.505 obyvatel.

KULTURA
Začátkem roku, 5. ledna, jsme mohli potkat Tříkrálové koledníky. Ve kbelské farnosti jsou vybrané finanční prostředky určeny na nákup kompenzačních pomůcek pro Farní charitu Neratovice, která poskytuje zdravotní a sociální služby na území Kbel. V celé České republice překonal výtěžek Tříkrálové sbírky za rok 2017 sto milionů korun.

A ve Kbelích se v Lidovém domě opět „plesalo“. V únoru se sešly děti s rodiči v Lidovém domě na již tradiční dětský karneval, kde nechyběly soutěže a řádění. Za krásné masky si děti odnesly barevné pohádkové perníčky. Rovněž v únoru se v Lidovém domě konal Reprezentační ples MČ Praha 19. Zahrála kapela Brand Nero Band. Pro návštěvníky byl připraven uvítací drink a na každém stole byla lahev sektu. Předtančení předvedla Taneční škola Standard. Před půlnocí se uskutečnilo vyhlášení cen tomboly a také půlnoční kabaretní vystoupení alá Moulin Rouge. Do ranních hodin se tančilo na oldies – disco rytmy. Velký dík patří samozřejmě sponzorům.
Ve dnech 18. dubna a 25. listopadu patřil sál Lidového domu hlavně Dobrovolným hasičům Kbely a jejich příznivcům, kdy se na Hasičském plese sešli dvakrát v roce.

Knihovna
Také v letošním roce byli vyhlášeni nejlepší čtenáři za minulý rok, tj. za rok 2016.

kategorie dospělých

 1. Samková Marie, 338 svazků
 2. Blaháková Milena, 329 svazků
 3. Brisbane-Webb Vlasta, 254 svazků

kategorie dětí             

 1. Matušů Magda a Matušů Vojtěch, 173 svazků
 2. Švecová Beáta, 130 svazků
 3. Jünglingová Tereza, 105 svazků                                     

Něco málo ze statistiky:

 • počet registrovaných čtenářů v roce 2016 celkem 517, z toho 219 dětí do 15 let
 • celkový počet knihovních jednotek je 13 633 svazků
 • celkový počet vypůjčených titulů v daném roce bylo 20.336 svazků

V knihovně probíhají literární programy pro děti z obou mateřských škol.

MŠ Letců:                   Moje nejoblíbenější kniha
                                 Příběhy o zvířátkách

MŠ Albrechtická:          Máme jaro
                                Moje nejoblíbenější kniha
                                Příběhy o zvířátkách
                                Co nás čeká o prázdninách

Knihovnu na besedy navštěvují vždy jednotlivé třídy mateřských škol.

Další zajímavé akce v knihovně.

 • Fotografická výstava Františka Malotína „Z ateliéru přírody“
 • Výstava dětských prací keramického kroužku při ZŠ Kbely
 • Výroba Indiánského lapače snů – lektorka Andrea Říhová, cena kurzu 300,-Kč/os.
 • Výstava olejomaleb a kreseb Aleny Nezbedové „Zahradní slavnost, láskokvěty“
 • Výstava fotografií Vladislava Vrby, Jaroslava Jocha a Emila Münzberga „Fotohrátky“, kteří jsou ze spolku 1. ČKFA Nekázanka

Centrální park ve Kbelích
I v letošním roce se v Centrálním parku konalo mnoho akcí:

 • dubna, Velikonoční jarmark. Opět byl připraven pro návštěvníky krásný program s velikonočními tradicemi. Nechyběly tvořivé dílny, stánky s občerstvením a muzika. Také byla vynesena Morana a tím jsme se nadobro rozloučili se zimou a přivítali jaro. Pěkné počasí provázelo návštěvníky celý den.
 • Pálení čarodějnic – poslední dubnový den 30. 4. byl park plný čarodějnických disciplín. Celý den se náramně vyvedl. Bylo krásně a do Kbel přišlo až nečekané množství lidí. Po zapálení vatry začala hrát skupina Holokrci. Byla připravena i mystická ohňová show tanečnicemi Ambrósie. Celá Filipojakubská noc se velmi vydařila.
 • Svatojánské čarování – za teplého počasí se 23. června v Centrální parku vydařil svatojánský večer. V Restauraci u Srubu bylo pro návštěvníky připraveno svatojánské menu, v parku pak květiny, které se tradičně sbíraly o svatojánské noci, zpívalo se a povídalo s moderátorkami z divadla Prima den. Děti plnily různé úkoly, za které byly odměněny. Po setmění se objevily strašidelné postavičky. A to vše připravila kbelská radnice – zaměstnanci úřadu a jejich přátelé.
 • Dětský den – první červnová sobota opět patřila dětem. Za krásného počasí přišlo mnoho dětí oslavit svůj svátek. Bylo pro ně připraveno mnoho soutěží, tvořivé dílny a samozřejmě odměny. Děti si mohly vyzkoušet, jak se stát hasičem, které pro ně připravil Sbor dobrovolných hasičů Kbely. Moderátorky z divadla Prima den provázely vtipným moderováním celý sváteční den. Na návštěvu přijela i herečka Michaela Kuklová, představitelka princezny z pohádky „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“. Dětské publikum roztančila kapela Pískomil se vrací. Na celé akci se podíleli především zaměstnanci úřadu i zástupci radnice a mnoho spolků.
 • Posvícení – kbelské posvícení se konalo 23. září za krásného počasí, a tak se velmi vydařilo. Posvícením provázely opět moderátorky z divadla Prima den. Vystoupila skupina Trio, žáci základní školy, hudební studio Čmelda. Děti se vyřádily na kolotočích, dospělí zase ochutnávali dobroty připravené v mnoha stáncích. Celý slavnostní den zakončil krásný ohňostroj s hudebním doprovodem. Mnoho lidí se shoduje, že je kbelský ohňostroj vždy hezčí, než je v Praze na Nový rok.
 • Rozsvícení vánočního stromu – první adventní neděle připadla na 3. prosince. V parku se sešlo mnoho lidí. Děti na pódiu v parku zpívaly a přednášely, za což byly odměněny sladkostmi. Nový pan farář Filip se svým kolegou Lukášem nejdříve strom požehnali. Opět nechyběly v parku stánky s dobrotami. Navečer, po rozsvícení vánočního stromu, byla celá akce zakončena nádherným ohňostrojem. Velké poděkování patří zaměstnancům úřadu, skautům, hasičům i městským policistů, zástupcům kbelské fary, díky jim měl celý sváteční den krásným průběh. Celá akce byla pořádána MČ Praha 19 pod záštitou pana starosty Pavla Žďárského.

Kostel
I v letošním roce se v našem kostele sv. Alžběty Durynské konaly různé akce. Pravidelné bohoslužby jsou každou neděli od 9,15 hodin a také ve čtvrtek od 18,00 hodin mimo červenec a srpen. Bohoslužby se konaly také o Velikonočních svátcích.

Již čtvrtým rokem se římskokatolická farnost připojila dne 9. června k akci „Noc kostelů“. Tato akce vytváří prostor pro setkávání a probouzení zájmu o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

V kostele se také uklízí. Věřící si tentokráte uklízeli v kostele 7. června a 23. října.
Adventní duchovní obnova se uskutečnila 9. prosince, kdy byla Mše svatá a Modlitba Taize.

Dne 15. prosince od 18 hodin pořádala v kostele MČ Praha 19 ve spolupráci s římskokatolickou farností Kostela sv. Alžběty Durynské koncert mladé kbelské zpěvačky Leony Gyöngyösi. Koncert byl velmi krásný, umocněný i dobrou akustikou v kostele.
Vánoční koncert se konal 17. prosince 2017. 

ŠKOLSTVÍ

Základní školy
Rada MČ odsouhlasila pro další školní rok zřízení přípravné třídy pro předškoláky.
I v tomto roce se ve škole konal Masopustní průvod. Do oslav se zapojila i školní družina. Vyzdobila obě školní jídelny a pomohla dětem s přípravou masek.
V obou školách probíhalo mnoho akcí.
Výprava dětí historického semináře se vydala tentokráte po stopách Lucemburků. Symbolický den 7. dubna – v den založení Karlovy univerzity děti navštívily výstavu Magičtí Lucemburkové.
Žáci 8. a 9. tříd vyrazili v dubnu na školní výlet do Budapešti, kde si užili krásné tři dny.
I v letošním roce se škola zúčastnila akce „Noc s Andersenem“. Děti spolu s paní místostarostkou Ivanou Šestákovou a kronikářkou Ivanou Engelovou si povídaly i o historii Kbel.

Další akce, které proběhly ve škole – Projektový den šestých tříd, věnovaný starověkému Řecku. A také – Týden pro záchranu života. Pod vedením profesionálních záchranářů se děti dověděly o poskytování první pomoci.

Nechyběla ani účast kbelských žáků na olympiádách:

 • na Dějepisné olympiádě získal 2. místo v obvodním kole Michal Vorlíček
 • v obvodním kole Biologické olympiády získala 3. místo Apolena Zelená
 • na Olympiádě v anglickém jazyce obsadil 5. - 6. místo Michal Nguyen

Žáci se zúčastnili i sportovních soutěží:

 • Běh osvobození Vinoře získala      1.místo v kategorii starší žákyně M. Zálužanská
                                                1.místo v kategorii mladší žákyně A. Šimková
 • Florbalový turnaj „ Aktivní škola“ získalo:
                                                2.místo družstvo 5. - 6. tříd
                                                3.místo družstvo 1. - 3. tříd       

Také prvňáčky čekala akce pořádaná ve spolupráci s MČ Praha 19 a Místní knihovnou – Pasování na čtenáře. K této slavnostní události došlo 20. a 21. června. Malý čtenář v den pasování předstoupí paní královnu (paní místostarostku Ivanu Šestákovou) a snaží se co nejlépe přečíst z knihy básničku, kterou si sám vylosoval. Po přečtení dostane šerpu a tím je pasován na čtenáře.

Poslední týden školního roku již tradičně patřil školní expedici. Letos se konala již popáté, a rovná stovka žáků 6. - 9. tříd se vydala do Máchova kraje. Děti byly rozděleny do čtyř skupin podle svého zájmu. Češtináři se pod vedením paní učitelky Jarmily Stejskalové vydali po stopách Karla Hynka Máchy, a zaměřili se na jeho dílo Máj. Přírodovědci pod vedením pana učitele Rastislava Švece zkoumali rybníky – druhy živočichů a vodních rostlin. Třetí skupina občanské výchovy s panem učitelem Martinem Korenčíkem se vydala do bývalého vojenského prostoru Ralsko. Dějepisáři s paní učitelku Marií Novákovou se vypravili na hrad Bezděz.
Expedice byla završena ke konci školního roku veřejným vystoupením v Lidovém domě.

Sdružení rodičů a přátel školy připravilo pro děti hezkou oslavu na školní zahradě při ukončení školního roku 2016/2017. Počasí přálo a tak se přišlo pobavit mnoho dětí i rodičů.
Ve školním roce 2017/2018 je ve kbelských školách přibližně 730 žáků a 58 pedagogických pracovníků. Patnáct tříd je v hlavní budově a čtrnáct tříd v nové budově. Školní družina má jedenáct oddělení.

Obě šesté třídy ZŠ vyjely hned na začátku školního roku 2017/2018 na adaptační kurz, aby se lépe poznaly. Pro nižší počet žáků (někteří odešli na gymnázia) se spojily tři páté třídy do dvou šestých. Děti pobývaly ve vesničce Bukovany u Čisté v Podkrkonoší. Počasí jim po všechny dny přálo a děti si užívaly i cestu vlakem.
Při škole i v letošním roce pracuje keramický kroužek školní družiny, který děti velmi baví.
Nechyběl ani Projektový den třídy 7. A, ve kterém se žáci zabývali našimi dějinami.
Žáci 4. D navštívili PRALES, kde se dověděli o životě stromů.

A jsme na konci kalendářního roku. Žáci školy vystoupili v programu při rozsvěcení Vánočního stromu v Centrálním parku. Tři žákyně ZŠ zavítaly jako Barborky do MŠ Letců. Dětem se netradiční dopoledne líbilo a skončilo společným fotografováním. I v letošním roce pořádala ZŠ Vánoční jarmark. Část výtěžku byla použita na charitativní účely, část na náklady akce a zbývající prostředky budou použity pro potřeby dětí. Ke konci roku 14. prosince se žáci obou škol a jejich rodiče pobavili v Lidovém domě na tzv. Vánočních hvězdách, které si děti sami připravují i vystupují, za velkého potlesku všech přítomných.

Při škole vyvíjí činnost i nadále sportovní klub ŠAKAL (Školní atletický klub Albrechtická). Je prozatím určen pro žáky prvního stupně. Má umožnit dětem všeobecnou atletickou průpravu nad rámec školní tělesné výchovy. Počítá se s rozšířením pro žáky i druhého stupně.

Mateřská škola Letců
Pan Bc. Jaroslav Ptáčník byl jmenován statutárním zástupcem v plném rozsahu po dobu mateřské dovolené paní ředitelky Jiřiny Hamplové.
V únoru si děti ve školce společně zazpívaly a zatancovaly na karnevalu. Ochutnaly plno dobrot a nechyběl ani pan fotograf. Děti si celý den užily.
Děti navštívily akci Den Země, kde se v prostředí nově otevřeném prostoru PRALES dozvěděly mnoho zajímavého o přírodě.
V červnu se u příležitosti Mezinárodního olympijského dne konala ve školce mini letní olympiáda. Pomyslný olympijský oheň zapálila kbelská fotbalistka paní Eva Haniaková a děti se pustily do soutěžení v těchto disciplínách: chůze, střelba, překážkový běh, skok a hod diskem. Na každého čekala odměna - zlatá olympijská medaile.

Na podzim se tři třídy MŠ vydaly na výlet k Hlaveneckým lesům, kde si děti hrály, stavěly domečky a povídaly si, kdo v lese žije. Dětem se výlet moc líbil.

Na začátku prosince navštívily děti „Barborky“ (tři žákyně ZŠ) a zjišťovaly, zda mají děti čisté ruce a zda uklízejí hračky ve svých třídách. Do školy přišel i Mikuláš v doprovodu čerta a čertice a také anděla. Na vánočních besídkách v jednotlivých třídách děti předvádějí písničky, básničky a tanečky.
Děti také navštěvují vždy před Vánocemi kbelské seniory, které potěší zpěvem zimních písniček a koled.

Školkovné činí 510,- Kč /měs. Za celodenní pobyt je stravné 700,- Kč/měs. Pro sedmileté děti činí stravné 740,- Kč /měs.
SRPŠ příspěvek je 1. 500,- Kč za školní rok.
SRPŠ je zkratka – Sdružení rodičů a přátel školy.
Školkovné je dle vyhlášky stanovený podíl na běžných ročních nákladech školky, dělené počtem žáků dané školky.

Mateřská škola Albrechtická
I v této mateřské školce se pořádal karneval, který se dětem velmi líbil, a nakonec se také fotografovaly. Také nezapomněly na čarodějnice. Děti v čarodějnických kostýmech hrály hry, plnily různé úkoly a celý den si velmi užívaly.

Mateřská školka nabízí dětem spoustu aktivit. Besedu s Policií ČR, návštěvu Místní knihovny, plavání, návštěvy divadelních představení, různé výlety. Ale také pravidelná vyšetření zraku a nácvik dentální hygieny.

První týden v červnu proběhla v MŠ kampaň „Celé Česko čte dětem“. Celý týden v červnu chodili podle domluvy do jednotlivých tříd předčítat dětem knížky rodiče nebo prarodiče. Tak se dětem posiluje vztah ke knihám.

Na podzim nastoupily do školky nové děti, které se učí, jak si hrát s kamarády a být delší dobu bez rodičů. Děti navštívily Chvalský zámek v Horních Počernicích, kde probíhala výstava malíře Zdeňka Milera, který kreslil dětem známého Krtečka. Také zavítaly do Arboreta v Kostelci nad Černými Lesy.

V listopadu se uskutečnil Podzimní jarmark. Děti za své výrobky utržily 24.100,-Kč. Výtěžek bude použit na dovybavení školní zahrady o nové hrací prvky.

Školkovné činí 870,- Kč /měs., stravné je 740,- Kč /780,- Kč za měsíc. SRPŠ příspěvek je 1. 500,-  Kč za školní rok.

Sluníčkov
V areálu bývalých Leteckých opraven Kbely, Toužimská 948/24 b, se nachází školka „Sluníčkov“. Je to česko – anglická školička pro děti od 20 měsíců do 5 let. Majitelkou školky je Tereza Smrčková. Průvodkyně třídy pro anglický jazyk je Michaela Havelková a Nikol Pipphard. Hlavní průvodkyní třídy je Ivana Balkovská.

Ceník měsíčního školkovného je následující:

 • 2 dny v týdnu na půl dne      3.900,- Kč
 • 2 dny v týdnu na celý den     4.700,- Kč
 • 3 dny v týdnu na půl dne      5.400,- Kč
 • 3 dny v týdnu na celý den     6.500,- Kč
 • 4 dny v týdnu na půl dne      5.900,- Kč
 • 4 dny v týdnu na celý den     7.500,- Kč
 • 5 dnů-celý týden, půl dne     6.900,- Kč
 • 5 dnů-celý týden, celý den    7.900,- Kč

V ceně je zahrnuto: dvě svačiny, pití, zábavné kroužky, hygienické a sportovní potřeby.
Za oběd je účtováno zvlášť 63,- Kč. Školka umožňuje v případě potřeby i hlídání dětí v noci. To stojí 120,- Kč/hodinu.

Školka pořádá i příměstské tábory, které se účtují následovně:

 • celodenní od 7,30 hod. do 17 hod. - 2.350,- Kč + 315,- Kč obědy/za týden
 • dopolední od 7,30 hod. do 13 hod. - 1.950,- Kč + 315,- Kč obědy/za týden

Klub Mašinka
Mašinka je rodinný klub, který sídlí ve Vrchlabské ulici čp. 42 v areálu kbelského kostela. Je to školka a jesle dohromady. Nabízí program pro děti od 12 měsíců do 6 let. Byl otevřen v roce 2015.
Majitelkou je Kateřina Gebauerová.

Ceník:

 • celodenní docházka     7.200,- Kč / měsíc
 • 3x týdně                   4.800,- Kč / měsíc
 • 2x týdně                   3.200,- Kč / měsíc
 • 1x týdně                      500,- Kč / měsíc

V ceně je zahrnuto: 2x svačina, oběd a pití.

 • dopolední docházka    6.000,- Kč / měsíc
 • 3x týdně                   3.600,- Kč / měsíc
 • 2x týdně                   2.400,- Kč / měsíc
 • 1x týdně                     300,- Kč / měsíc

V ceně je zahrnuto: 1x svačina, oběd a pití.
V Klubu je prostorná herna a vlastní zahrada.

Mateřská školka a jesličky Činelky
MŠ sídlí v rodinném domě v Mladějovské ulici čp. 358. Ředitelkou je Mgr. Adéla Semecká, zástupce ředitelky Mgr. Kamila Krajíčková a učitelka Ing. Adéla Bohatová. Školka je zaměřená i na malé děti. Soukromá školka je s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy.
Měsíční školkovné činí:
pro děti do dvou let

 • 1x týdně dopolední docházka   1.800,- Kč      celodenní docházka   2. 200,- Kč
 • 2x týdně                               3.000,- Kč                                   4. 300,- Kč
 • 3x týdně                               4.400,- Kč                                   6. 000,- Kč
 • 4x týdně                               5.300,- Kč                                   7. 000,- Kč
 • 5x týdně                               6.000,- Kč                                   7. 400,- Kč

pro děti od dvou let

 • 1x týdně dopolední docházka   1.800,- Kč       celodenní docházka  2. 000,- Kč
 • 2x týdně                               3.000,- Kč                                   4. 000,- Kč
 • 3x týdně                               4.000,- Kč                                   5. 000,- Kč
 • 4x týdně                               5.000,- Kč                                   5. 500,- Kč
 • 5x týdně                               5.500,- Kč                                   6. 000,- Kč

Sourozenecká sleva na druhé dítě je 5%. Stravné se počítá zvlášť a činí 50,- Kč na den.

SPORT
Týmu České republiky s kbelským šermířem Pavlem Pitrou se podařilo v únoru na Světovém poháru v šermu ve Vancouveru v Kanadě získat zlatou medaili.

Dne 22. dubna se v Lidovém domě konalo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců a osobností roku 2016 a uvedení do síně slávy v oblasti kbelského sportu. Akci pořádala MČ Praha 19 s partnery akce Sportovní klub Kbely a TJ Sokol Kbely. Na úvod převzal starosta MČ Praha 19 Pavel Žďárský poděkování za podporu sportu ve Kbelích. Moderátorem byl Petr Suchoň, hrála kapela Patex. V programu vystoupil i kbelský rodák, zpěvák Karel Vágner, kbelská zpěvačka Leona Gyöngyösi a bavič Petr Jablonský.

Zástupci MČ Praha 19 předali devět cen následujícím vybraným sportovcům:

 • Zdeněk Papež, basketbal
 • Jan Šedivý, atletika
 • Vladimír Svoboda, stolní tenis
 • Petr Doubek, pozemní hokej
 • Jakub Paulík, fotbal,
 • Antonín Příkaský, Hanspaulka
 • Ondřej Hutník, bojové sporty
 • Oldřich Brojír, šachy
 • Richard Zdeněk, cyklistika

Do síně slávy bylo zařazeno 6 nových členů:

 • Karel Skuček, fotbal
 • Jiří Samec, fotbal
 • Eva Haniaková, fotbal
 • Karel Černý, fotbal in memoriam
 • Josef Přibyl, šachy
 • Karel Vágner, fotbal, atletika

Fotbal ve Kbelích
V lednu byl uspořádán za podpory MČ Praha 19 Fotbalový ples mládeže.
To, že je ve Kbelích stále zájem o fotbal vypovídá i počet hráčů v nejmenších kategoriích:

 • tým Dráčat (děti nar. v roce 2010 – 2011) čítá 35 dětí
 • tým Malý Draci (děti nar. v roce 2008 – 2009) čítá 33 dětí

Všechny fotbalové týmy jsou zařazovány do pravidelných soutěží. Během května proběhl na hřišti Spartaku Kbely ukázkový trénink v rámci programu COERVER. Je to tréninkový program specializující se na výchovu mladých fotbalistů.

Fotbalová mládež nezahálela ani o prázdninách. Na letní soustředění zavítala do Krkonoš, kde sehrála s ostatními týmy několik přátelských utkání. Trénovali i v běhu a atletice. Všem 35 malým fotbalistům i fotbalistkám se soustředění pod vedením Víta Mrkvičky, vedoucího mládeže Spartak Kbely z.s.,  moc líbilo.
Fotbalové družstvo mužů A si vede velmi úspěšně ve své skupině pražské I. B třídy. Hrají tam většinou starší hráči. V současné době je ve Spartaku Kbely v evidenci  fotbalových družstev 120 hráčů, z toho 30 dospělých a ostatní je dorost a žáci. Předsedou je Martin Haniak.

Palestra Kbelská 10
I v letošním roce první březnovou sobotu 4. 3. se uskutečnil běžecký závod na 10 km, který v současné době pořádá Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA sídlící ve Kbelích. Vítězem v kategorii muži zvítězil Marek Jirásek z klubu TJ Sokol Kbely. Druhým byl také obyvatel Kbel Jiří Tichý, který ale závodil za klub Czech Outdoor Extreme Team. V kategorii žen obsadila třetí místo obyvatelka Kbel Kateřina Jirásková.

Cyklistika
Mistrovství Evropy v MTB maratonu na Slovensku na horských kolech, se zúčastnili i kbelští závodníci. V kategorii AK 45 – 49 obsadil kbelský Martin Kuchař 8. místo. V kategorii AK 50 – 54 obsadil kbelský Richard Zdeněk 10. místo. Bronzovou medaili vybojoval Kbelák Miroslav Svoboda v kategorii AK 65 – 69.

Dne 24. září se opět po roce konal v Letňanském lesoparku závod finále Pražského MTB poháru na horských kolech. Startovalo 182 dětí a 100 dospělých závodníků, kteří si měřili síly s olympijským reprezentantem Janem Škarnitzlem. Slavnostní předání cen proběhlo 10. listopadu v Lidovém domě ve Kbelích. Akci podporuje MČ Praha 19 a společnost Knauf. Závod pravidelně připravuje cyklistický spolek Kbely cycling team. Kbelští cyklisté se zúčastnili i festivalu Pražské cyklozvonění 2017 v karlínských Kaizlových sadech.

Sokol TJ Kbely
TJ Sokol Kbely tvoří oddíly pozemního hokeje, basketbalu, atletiky, stolního tenisu, a všestrannosti.
Všestrannost
Skupina žen z oddílu všestrannosti, nejen chodí pravidelně každé pondělí cvičit do tělocvičny Sokolovny, ale také spolu již 20 let pořádají výlety a jezdí na týdenní relaxační pobyt na Slovensko do Štúrova.
Každé pondělí chodí do tělocvičny cvičit také předškolní děti a ženy na zdravotní cvičení.
Pozemní hokej
Po různých domácích turnajích vyjel v listopadu jeden tým pozemního hokeje (U 10) na mládežnický turnaj do Vídně, a druhý tým (U 12) odehrál zápasy v Praze. Po vítězství 3:0 nad týmem Slovinska se také vydal do Vídně. Náš tým ve Vídni obsadil v závodě úspěšnou pátou příčku.
Basketbal
Tým basketbalu pod vedením Zdeňka Šedivého se účastní různých soutěží a zápasů ve všech věkových kategorií (muži, žáci, mladší žáci i žákyně a předškoláci). Basketbalisté trénují hlavně v tělocvičně ZŠ Kbely.
Atletika
Oddíl atletiky vede Ondřej Šedivý. Má kolem 20 členů, kteří se účastní různých závodů.
Stolní tenis
Vedoucím oddílu je Eva Bartoňová. Mezi nejdůležitější zápasy sezóny patřil Kbel CUP memoriál Jardy Trpišovského a Vánoční turnaj. V oddíle hrají dospělí i mládež. Oddíl má 15 členů.

Sportovní klub Kbely
Klub sdružuje několik sportovních odvětví: fotbal, malou kopanou, cyklistiku, šachy, volejbal, florbal a Sebeobranu Kbely.

Ostatní
I ve Kbelích si můžeme zacvičit jógu. Cvičitelka Taťána Ametová jí cvičí v Joga Joy Centrum, Pod Nouzovem čp. 1086, Kbely. Také si můžeme zacvičit v budově zdravotního střediska Železnobrodská 764. Fit Time studio Praha 9 – Kbely se zaměřuje na skupinové lekce pro úplné začátečníky i pokročilé sportovce. Můžete si zde zacvičit bosu, fitbally, spinning, pilates a alpinning. Lekce vedou vyškolené zkušené instruktorky. Pod vedením provozovatelky studia závodí také děti v aerobiku a zúčastňují se soutěží po celé republice.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
Dne 27. února 2017 se konalo na radnici již druhé setkání pracovníků Orgánu sociálně právní ochrany dětí Úřadu MČ Praha 19 a spolupracujících subjektů, zejména základních a mateřských škol, Městské policie, Policie ČR a pediatrů našeho správního obvodu. Diskuse probíhala na téma – Rodičovská odpovědnost se všemi právy a povinnostmi rodičů.
Farní charita Neratovice byla oceněna Národní cenou kvality České republiky v programu START PLUS titulem „Úspěšná organizace“. Cenu převzala ředitelka organizace paní Miloslava Machovcová. Farní charita působí ve Středočeském kraji od roku 1991. V současné době provozuje 17 středisek a jedním z nich jsou i Kbely, kde zajišťuje převážně seniorům zdravotní a sociální služby. V Domě seniorů v Mladoboleslavské ulici má svojí kancelář.

Lékaři a zdravotní sestry na zdravotním středisku ve Kbelích:

 • Praktičtí lékaři pro dospělé
  MUDr. Vít Křehnáč, zdravotní sestra – Martina Augustinová, Dis.
  MUDr. Petr Bouzek, zdravotní sestra – Sůrová
  MUDr. Jiřina Anýžová, zdravotní sestra – Rita Veseláková
 • Praktický lékař pro děti a dorost
  MUDr. Alla Tsymbalyuk, zdravotní sestra Helena Radová
 • ORL (ušní, nosní, krční)
  MUDr. Robert Jatel, zdravotní sestru nemá
 • Privátní stomatologie
  MUDr. Roman Zhguta, zdravotní sestra Helena Hradilová
 • GYNBRA, s. r. o. - gynekologie a porodnictví
  MUDr. Jaroslav Brabenec, porodní asistentka Iva Brabencová
 • Rehabilitace R a F spol. s. r. o.
  MUDr. Martina Polomčáková
  fyzioterapeutky: Jana Švamberová, Bc. Kateřina Moravcová, Dis., Bc. Věra Draská, Ing. Kateřina Šulcová
 • Kožní ordinace
  MUDr. Věra Derflová
 • Oční ordinace VIDO Kbely
  MUDr. Tomáš Vido
 • Optika Kbely
  Bc. Jitka Runčíková

SPOLKY

Klub seniorů
Nízkoprahové centrum aktivit pořádalo v únoru v Domě seniorů přednášku o problematice finanční gramotnosti. Přednášející pan Patrik Nacher upozornil seniory na různé záludnosti a jak přistupovat k různým nabídkám produktů nebo peněžních půjček.
Klub seniorů navštívil v dubnu zámek Mnichovo Hradiště a Drábské světničky.
Jedné schůzky seniorů se na pozvání dostavil MUDr. Vít Křehnáč, který převzal od 1. února 2017 pacienty po zemřelé lékařce MUDr. Emilii Vávrové.
Klub seniorů pořádal různé výlety, např. do obce Martince u Dolních Kralovic, navštívili Záchranou stanici v Pavlově u Ledče, zámek Bečov nad Teplou, zámek Opočno a město Dobrušku. Ze všech výletů přijeli senioři nadšeni a spokojeni. Velmi se líbil i koncert v Kočárovně zámeckého areálu ve Ctěnicích.
V klubu proběhla zajímavá beseda s cestovatelem Martinem Košťálem o Africe.
V září se uskutečnila týdenní rekreace seniorů ve Vysokém nad Jizerou. Opět za finanční podpory MČ Prahy 19.
V říjnu se sešlo v klubovně v Domě seniorů asi dvacet zájemců, kteří vyráběli různé dušičkové dekorace. V říjnu také přivítal klub herečku a spisovatelku Ivanku Devátou. Posluchače zaujala vyprávěním o svém osobním i hereckém životě.
Všechny akce Klubu seniorů jsou finančně podporovány MČ Praha 19. Klub seniorů má k 31. prosinci 2017 celkem 95 členů.

Svaz tělesně postižených
Místní organizace Svazu tělesně postižených seznámila na první schůzce své členy s programem na celý rok 2017. Hned v únoru se zúčastnili divadelního představení v divadle „U Valšů“ tragikomedie Drahá Mathilda.
STP navštívil v dubnu Zámek Roztoky u Prahy a ateliér Zdenky Braunerové. O výlet byl velký zájem. STP vyrazil na rekondiční pobyt na Šumavu. Senioři navštívili pivovar na Modravě, Jezerní slatě, Čenkovu pilu a sklárnu v Aníně, ale každý podle svých možností.
Další rekondiční pobyt byl ve Wellnes hotelu MAS v Sezimově Ústí, který byl rovněž velmi zajímavý. Mimo výlety na rekondičním pobytu absolvovali účastníci i ranní cvičení a měli volný přístup do bazénu. Rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 89 členů STP, z toho 74 absolvovalo jeden pobyt a dalších 15 oba pobyty, ten si ale museli zaplatit v plné výši.
Mimo tyto aktivity navštívili senioři Sázavský klášter, huť František, Sklárnu Kavalier, zámek Jemniště, ale také Poslaneckou sněmovnu ČR.
V ekocentru PRALES se zúčastnili členové STP i občané Kbel tvořivé dílny, kde si mohli sami zhotovit různé adventní dekorace. Všichni byli velmi spokojeni a domů si odnášeli krásné své výrobky.
STP byl spolu organizátorem Vánočního koncertu v Lidovém domě, který se konal 12. prosince pod záštitou pana starosty. Krásné, hlavně operetní melodie, zazpívali Josef Oplt a Ivana Brožová.
Svaz tělesně postižených má k 31. prosinci 2017 celkem 115 členů. Všechny výlety, pobyty i různé akce se konají za velké finanční podpory MČ Praha 19 a členové Svazu tělesně postižených si této podpory velmi váží.

KRC CoByDup
Již tradičně uspořádal spolek v únoru v Centrálním parku masopust. Sedmý ročník byl zaměřen na zvířátka a nesl název „Se zvířátky do pohádky“. Pro všechny byl připraven bohatý program – tvořivé dílny, soutěže a vzdělávací aktivity. Prošel se průvod masek, který se zastavil u Kulturního centra, kde bylo připraveno občerstvení. Akce se konala za finanční podpory MČ Praha 19 a hlavního města Prahy.
Dne 17. února se v KRC sešlo 17 malých nocležníků, aby si vyzkoušeli, jaké je to strávit noc bez rodičů tzv. „Ježkovu noc v CoByDup“. Děti druhý den odcházely spokojené a již se těší na další nocování.
I v tomto roce pokračuje v centru projekt „Co dělat, když …?. Projekt získal i letos finanční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. Novinkou pro letošní rok je zřízení individuální pracovně – právní poradny. Cena je 50,- Kč /hod. Spolek pořádal i různé semináře. Např. „Malý vzteklou – jak na něj“ nebo „Výchova kluků“, jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum.
V květnu uspořádal spolek v Centrálním parku tradiční závody kol a koloběžek. Závodu se zúčastnilo 146 dětských závodníků.
Pro děti jsou připraveny opět příměstské tábory na čtyři týdny. Každý týden má jiné zaměření.

 • první týden – Cestování po vodě, na souši i vzduchem
 • druhý týden – Praha známá i neznámá
 • třetí týden – Z pohádky do pohádky
 • čtvrtý týden – Letní hrátky se zvířátky.

Děti opravdu cestovaly Prahou. Navštívily Vojenské letiště Kbely, kde zhlédly ukázku akce policejních psů s psovody a hasičů. Také se vydaly do Filmových ateliérů Barrandov. Děti se stravovaly v restauraci Zastávka u Srubu v Centrálním parku ve Kbelích. Děti vždy odcházely domů velmi spokojené.
A přenesli jsme se do podzimu, kdy spolek organizoval již tradiční pouštění draků v Letňanském lesoparku. A v Centrálním parku se uskutečnilo vyřezávání dýní spojené s různými soutěžemi, které bylo ukončeno lampionovým průvodem.
Spolek je finančně podporován MČ Praha 19. Ve vedení spolku je Mgr. Lenka Baťková (předsedkyně rady) a Lenka Maršálková (místopředsedkyně rady), v dozorčí radě pracuje Lenka Kadlecová, Renata Pěkná a  Ing. Daniela Chovancová, hospodářkou spolku je Hana Snohová.

Spolek SKAUTI – S. S. V.
Již tradičně v polovině ledna uskutečnili skauti vzpomínkovou výpravu do Nehvizd za uctěním památky výsadku ANTHROPOID (Jozef Gabčík a Jan Kubiš). Letos je to již 75 let od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Další aktivity skautů:

 • výlet do Vídně v únoru
 • zahájení vodácké sezony 17. - 19. března
 • cyklovýlet do Ctěnické obory 22. dubna
 • návštěva Pražského hradu na svátek sv. Jiří – patrona skautů 24. dubna
 • skautský den 4. května
 • výprava vlakem do německého Bremerhavenu, kde si skauti prohlédli historický přístav a historické lodě a setkali se se zdejšími skauty.

Letošní skautský tábor byl pojat v duchu Robinsona Crusoa. Své tábořiště měli na pozemku Luisiana Tigers u Vysoké na Sedlčansku. Skauti si na táboře nejen hrají, ale učí se i různé pracovní činnosti např. práci se dřevem. Všem se na táboře moc líbilo.
Skauti také pomáhají. Několik let čistí studánku pod Slovanským hradištěm ve vinořské oboře. V letošním roce vyčistili také polní cestu u Podolanky, kde je umístěn poutní pískovcový kříž.
I v letošním roce předávali skauti 22. prosince v recepci radnice betlémské světlo, které tentokráte přivezli z Pražského hradu z Katedrály sv. Víta.

Spolek Skautů má tyto oddíly:

 • Bobříci – 10 dětí (5 – 6 let)
 • Vlčata – 25 dětí (6 – 10 let)
 • Skauti a Skautky – 15 dětí (10 – 15 let) – oddíly Sovy, Rysi a Vlci
 • Roweři – 4 chlapci (15 – 18 let)
 • Klub Old Skautů – 10 členů (18 – 100 let)
 • Svaz přátel Skautů – S. S. V. - 47 lidí (rodiče, přátelé kamarádi)

Spolek je finančně podporován MČ Praha 19. Vedoucím skautů je pan Kamil Podlaha.

Junák – český skaut, středisko Athabaska,  z. s.
Jarní program oddílu Vlčat byl již směrován k letnímu táboru.
V květnu se Junáci zúčastnili, již 21. ročníku, Květinového dne proti rakovině. Po celém Česku se prodávaly žluté kytičky. Ve Kbelích se prodalo 800 kytiček a tak občané Kbel přispěli do akce 16 tisíci korunami.
Na léto byl pro děti připraven vlčácký tábor v Hodkově. Děti si tábor velmi užívaly. Dále Junák připravil již tradiční rodinné táboření na Broumovsku u Police nad Metují. Z peněz, které si děti „vydělaly“ v rámci celotáborové hry „Pevnost Boyard“ se rozhodly adoptovat v ZOO Praha zvířátko. Jmenuje se mara slaništní a je to velký hlodavec.
Od září se oddíl „Vlčat“ rozdělil na dvě skupiny – starší a mladší. Celkem mají obě skupiny kolem třiceti dětí. V měsíci září navštívily oba oddíly pražskou zoologickou zahradu. O podzimních prázdninách vyjely oddíly do Krkonoš do Velké Úpy, kde dělaly výlety.
V prosinci připravili Junáci již 5. ročník výstavy betlémů ve své klubovně v přístavku Lidového domu.
Vedoucími Junáků jsou: Jan Hazlbauer, Lucie Pytlová a Kateřina Škořepová. Rovněž jsou podporováni finančně MČ Praha 19.

Spolek Cestička
Spolek v čele s předsedkyní Janou Kulhánkovou hodnotil výsledky své práce hlavně ve třech oblastech, které jsou pro Cestičku důležité. Je to „Péče o sebe“ - děti od 1,5 roku navštěvují programy se svými rodiči. Ve třech letech zvládnou být již bez rodičů a v pěti letech pomáhají svým kamarádům. Další oblastí je „Péče o vztahy mezi námi“ - jsou to vztahy mezi kamarády a vrstevníky během kroužků nebo výjezdních expedic. A poslední je oblast „péče o přírodu“ - děti několikrát do roka uklízí přírodní lokality okolí Kbel. Děti to moc baví a sami dávají pozor, aby v lese nic nevyhazovaly. I tento spolek finančně podporuje MČ Praha 19. Ve vedení spolku je Jana Kulhánková (předseda rady) a Eva Srbová (člen rady).

Nízkoprahové centrum aktivit - NCA
Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 má v letošním roce následující kluby: Klub jehlička, Klub malé kopané. Klub přátel filmu, Klub finanční gramotnosti, Stigma hokej klub, Fotografický klub, Žurnalistický klub a Výtvarný klub. U zastávky autobusu Bakovská má malou knihovnu – skříňku, kde si mohou občané půjčit kdykoliv knihu a také tam nějakou přidat.
Technická závada v jedné části Lidového domu způsobila na podzim kompletní zatopení herny kbelského NCA. Rychlou akcí správce budovy a pomoci pracovníků NCA i dobrovolnou spoluprací Kbeláků bylo centrum opět zcela funkční.
Zájemci si mohou zahrát stolní tenis i venku na čerstvém vzduchu. Ve vnitřních prostorách jsou také k dispozici počítače, a pro ty, kteří mají rádi videohry i herní konzole Xbox s velkým výběrem her.
Plánují se různé akce např.: šipkový turnaj, turnaj v Pétanque nebo AZ kvíz. Všechny akce děti moc baví.

Sbor dobrovolných hasičů
Kbelské hasiče navštívily děti z Rodinného klubu „Mašinka“. Děti měly možnost vidět hasičská auta s vybavením. Nechybělo ani tradiční zahoukání „hooořííí“. Děti si návštěvu užily.
Dne 29. října řádil silný vítr po celé naší republice. Kbelští dobrovolní hasiči museli vyjíždět k několika případům. Odstraňovali spadlé stromy v Poděbradské ulici v Praze – Hloubětíně. V Praze - Vysočanech v ulici Pod Pekárnami odstraňovali odtrženou plechovou střechu. Další uvolněný plech byl na šestipatrové budově v Praze – Holešovicích. Také v Praze – Kobylisích se na budově zahradnictví utrhla plechová střecha a opřela se o sloup veřejného osvětlení. Hasiči museli rychle jednat, protože hrozilo odnesení střechy větrem na hlavní silnici. Posledním výjezdem tento den bylo zajištění střechy v Praze – Černý Most na sedmipatrovém domě. Kbelští hasiči byli pochváleni starostou panem Pavlem Žďárským a místostarostkou paní Ivanou Šestákovou. Poděkování se jim dostalo také od brigádního generála Ing. Romana Hlinovského, ředitele HZS hl. m. Prahy, který odeslal pochvalný dopis za pomoc při odstraňování následků vichřice Herwart na Magistrát hl. m. Prahy s návrhem na ocenění.
Hasiči jsou přítomni všech akcí, které se konají v Centrálním parku.

RŮZNÉ
Tak jako předešlé roky, připojila se MČ Praha 19 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet 2017“, vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017.

Od začátku roku se začínají hlásit zájemci o pořádání svatby ve kbelském Centrálním parku. Příjem pro MČ za jeden svatební obřad je 4. 000,- Kč.

Již třetím rokem organizuje a financuje MČ Praha 19 počítačové kurzy pro kbelské seniory v Domě seniorů ve Kbelích. Kurzy vede PhDr. Lucie Illová.

Rovněž v letošním roce musí majitelé psů zaplatit za ně poplatky do 31. března 2017. Poplatek se platí od tří měsíců věku psa ve výši 300,- Kč za malé plemeno a 600,- Kč a výše za větší plemeno za rok. Při nedodržení splatnosti může být poplatek ze zákona až 3krát navýšen.

Dne 5. května 2017 se u příležitosti ukončení 2. světové války uskutečnilo vzpomínkové položení věnců u památníku kbelských občanů, kteří položili život za svobodu a demokracii za druhé světové války.

Na pozvání MČ Praha 19 k nám přijela dne 12. června delegace z města Dilijan z Arménie. Byla přivítána panem starostou a dalšími představiteli MČ. Členové delegace navštívili Letecké muzeum ve Kbelích, Dům seniorů v Mladoboleslavské ulici, ZŠ v Albrechtické ulici a hasičskou zbrojnici na Vrchlabské ulici. Nechyběl ani výlet na Hradčany a Karlštejn. Všichni byli moc spokojeni.

Od přelomu června a července se mohou žadatelé o cestovní doklady a občanské průkazy objednat na internetových stránkách správního obvodu Praha 19 a rezervovat si termín návštěvy.

I nadále jsou občané informováni o důležitých událostech prostřednictvím SMS v mobilních telefonech. Mnoho zajímavostí ze Kbel je možné zhlédnout na internetu v reportážích Kbely TV a také samozřejmě na stránkách Kbeláku, který vychází 5x do roka.

Také v letošním roce pokračuje setkávání pamětníků na Letopiseckých setkáních. Téma jednotlivých setkání byla následující:

 • 49. setkání 2. ledna 2017 -  Kbelská výročí a různé zajímavosti
 • 50.    „      6. února         -  Slavnostní ráz setkání, promítání fotografií
 • 51.    „      3. března        -  Majitelé a představitelé Kbel z historie do současnosti
 • 52.    „      3. dubna         -  Výstavba Kbel z historie po současnost – 1. část
 • 53.    „    15. května        -                         -“-                                    -   2. část
 • 54.    „      5. června        -                         -“-                                    -   3. část
 • 55.    „      4. září            -  Příroda a zeleň ve Kbelích
 • 56.    „      2. října           -  Průmysl ve Kbelích z historie do současnosti
 • 57.    „      6. listopadu    -  Zemědělství ve Kbelích, Kbely a zahrádkářství
 • 58.    „      4. prosince     -  Předvánoční povídání o zajímavých Kbelácích a různé události

Zápisy z Letopiseckých setkání jsou součástí přílohy k Zápisu do kroniky za rok 2017.

Již pátým rokem MČ Praha 19 ve spolupráci s MO Policie ČR Čakovice realizuje pro občany projekt zlepšení dostupnosti služeb policie. Každou středu v měsíci od 15 do 17 hodin v budově kbelské radnice je občanům k dispozici školený policista, připravený zodpovědět dotazy týkající se policejní problematiky.

Přehledová informace o činnosti městské policie na Praze 19 za rok 2017
Zprávu zpracoval Ing. Jan Měchura, vedoucí okrsku pro Prahu 19.

Na území Prahy 19 jsou ze strany městské policie zřízeny pro jednotlivé městské části, tedy k.ú. Kbely, Vinoř a Satalice tři okrsky městské policie, které organizačně spadají pod obvodní ředitelství OŘ MP Praha 9. Strážníci zařazeni do těchto okrsků samostatně zajišťují plnění úkolů městské policie a komunikaci s příslušnými úřady městských částí. Strážníci začínají službu vždy na okrskové služebně ve Kbelích v ulici Tauferova. V průběhu dne mají okrskáři z Vinoře a ze Satalic k dispozici zázemí na služebnách přímo v těchto okrscích. Práci okrskářů koordinuje vedoucí okrsků pro Prahu 19. V roce 2017 zajišťovala městská policie na Praze 19 výkon služby těmito silami a prostředky: 1x osobní automobil Škoda – zajišťoval pro všechny výše uvedené městské části výjezdy na linku 156; 1x motocykl Honda.
Strážníci byli k výkonu služby standardně vybaveni záchranářským batohem pro poskytnutí první pomoci, defibrilátorem, komunikačními prostředky a dalšími pomůckami, nezbytnými k úspěšnému provedení zásahu nebo zákroku a také dokumentaci přestupků.
Ve Kbelích trvale sloužilo celkem devět strážníků, z toho osm strážníků bylo zařazeno v nepřetržitém výkonu služby (dva strážníci na denní a dva na noční směnu) a jeden jen formou pochůzek v průběhu denních směn. Výkon služby probíhal u motorizovaných hlídek tzv. kombinovanou formou s důrazem na pochůzkovou službu.

Stálé úkoly strážníků na okrsku Kbely pro rok 2017:

 • Zajištění dohledu nad přechodem pro chodce u ZŠ Albrechtická v době příchodu dětí do školy v ul. Semilská, v případě dostatečného počtu strážníků zajištění druhého přechodu u křižovatky Toužimská x Pelnářova.
 • V rámci celoměstského projektu „Školní policie“, dohled u ZŠ Albrechtická a jejím okolí v době mezi 12:00 až 13:30 hodinou.
 • Kontrola Centrálního parku, parku u rybníčku, okolí rybníčku, altánu a studánky – zaměření na veřejný pořádek a venčení psů.
 • Kontrola prostoru garáží v ulici Železnobrodská a okolí opuštěných objektů (ul. Toužimská a Semilská) se zaměřením na výskyt závadových osob a ochranu majetku.
 • Kontrola problémových míst při parkování v obytných zónách a v okolí prodejny BILLA v Tauferově ulici.
 • Kontrola dodržování zákazů vjezdu nákladních vozidel na území MČ Kbely.
 • Kontrola prostoru ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická s důrazem na dopravu a veřejný pořádek.
 • Kontrola míst, na kterých v minulosti docházelo k přespávání bezdomovců se zaměřením na výskyt hledaných osob, ochranu majetku a ochranu života a zdraví včetně osob bez domova.
 • Kontrola hřbitova v ul. Semilská.
 • V průběhu noční směny kontrola prostoru hřiště v ul. Chotětovská za „Erkem“ se zaměřením na poškozování veřejně prospěšných zařízení a narušení nočního klidu ze strany mládeže.
 • V průběhu noční směny kontrola okolí restauračních zařízení se zaměřením na veřejný pořádek a noční klid.

Veřejný pořádek
Strážníci zařazení na Praze 19 zajišťovali v průběhu roku dohled nad veřejným pořádkem a dopravou v rozsahu stanoveném úkoly pro jednotlivé okrsky. Dále zajišťovali veřejný pořádek pro konání kulturních, sportovních a společenských akcí na území všech svěřených městských částí. Mezi významné akce patřil běžecký závod „Palestra Kbelská desítka“, kbelské posvícení s poutí.
V průběhu roku se strážníci opakovaně zúčastňovali celoměstských bezpečnostních opatření, vyhlášených v reakci na možný výskyt zvýšených bezpečnostních rizik po teroristických útocích v některých zemích EU. Celkem bylo na Praze 19 v problematice veřejného pořádku a ostatních souvisejících přestupků zjištěno 149 přestupků a 27 přestupků proti majetku.

Doprava
Strážníci se v oblasti dopravy zaměřovali na přestupky porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel na území jednotlivých městských částí, dále řešili přestupky řidičů stojících v rozporu s dopravním značením na vyhrazených parkovištích, nebo na místech, kde je to zakázáno. Z důvodu opakovaných stížností řešili strážníci přestupky způsobené stáním vozidel v rozporu s dopravním značením v lokalitě ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická. V rámci hlídkové činnosti však strážníci odhalovali a řešili i mnoho dalších přestupků řidičů na celém území Prahy 19. Celkem bylo na Praze 19 zjištěno v oblasti dopravy 1771 přestupků.

 

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

 

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search