Kronika obce

Zápis do kroniky za rok 2013

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 

Nový rok byl ve znamení volby prezidenta České republiky. Šlo o první přímou volbu prezidenta, dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR. Funkční období dosavadního prezidenta Václava Klause končilo 7. března 2013. Následujícího dne má nový prezident vzešlý z volby složit slib. Volba byla vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna, druhé kolo o dva týdny později na 25. a 26. ledna . Do prvního kola se dostalo 9 kandidátů. Do druhého kola se dostali Miloš Zeman za stranu SPOZ a Karel Schwarzenberg za stranu TOP09.

Vítězem se stal Miloš Zeman s počtem hlasů 54,80 %, Karel Schwarzenberg získal 45,19 % hlasů.

 

Jak se hlasovalo ve Kbelích

Voleb se v prvním kole zúčastnilo 70,15 % voličů. Karel Schwarzenberg získal 1244 hlasů, Miloš Zeman 579 hlasů, Jiří Dienstbier 451 hlasů, Jan Fischer 406 hlasů, Vladimír Franz 211 hlasů, Přemysl Sobotka 142 hlasů, Táňa Fischerová 129 hlasů, Zuzana Roithová 110 hlasů a Jana Bobošíková 51 hlasů.

 

Ve druhém kole volilo 68,26 % voličů. Ve Kbelích získal Karel Schwarzenberg 1999 hlasů a Miloš Zeman 1217 hlasů.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident ČR na dny 25. a 26. října 2013. Volební kraj hlavní město Praha vybíralo z 24 politických stran a politických hnutí.

Ve Kbelích bylo 6 volebních okrsků. Číslo okrsku 737 – volilo se v Základní škole v Albrechtické ulici, číslo okrsku 738 – Lidový dům, Toužimská 244, číslo okrsku 739 – Dům seniorů Mladoboleslavská ulice 20, číslo okrsku 740 – Lidový dům, Toužimská 244, číslo okrsku 741 – Knauf, Mladoboleslavská 949 a číslo okrsku 742 – Základní škola, Albrechtická 732.

 

Výsledky voleb ve Kbelích:

TOP09 695 hlasů

ANO 2011 543 hlasů

ČSSD 505 hlasů

ODS 465 hlasů

KSČM 316 hlasů

 

V celé České republice získala nejvíce hlasů Česká strana sociálně demokratická, druhá byla strana ANO 2011 a třetí Komunistická strana Čech a Moravy.

 

Pro celý svět byla v roce 2013 důležitá volba papeže. Dosavadní Papež Benedikt XVI. oznámil na začátku roku 2013 svou rezignaci. Ve funkci skončil 28. února. Novou hlavou katolické církve byl zvolen Jorge Mario Bergoglio, kardinál z Argentiny, který přijal jméno František I. Stalo se tak 13. března 2013 prostřednictvím konkláve v pátém kole voleb. Od května 2013 pobývají tak ve Vatikánu dva pontifici, což je poprvé v dějinách. Emeritní papež bydlí v klášteře Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách.

 

POČASÍ

 

V Česku bylo od začátku roku extrémně málo slunečního svitu. V únoru 22. – 24. 2. napadlo všude hodně sněhu, stejně tak i ve Kbelích. Později byl už mokrý a těžký, přesto sníh i mráz přečkaly sněženky, které již vystrkovaly hlavičky, a již v dubnu hojně kvetly. Dne 15. dubna bylo až letní počasí – 22 oC. Bohužel i v letošním roce trápila velká voda nejen naší republiku, ale i Rakousko, Německo nebo Švýcarsko. V hlavním městě byly 3. června uzavřeny některé stanice metra nebo se jimi jenom projíždělo. Na některých školách v Praze se neučilo. Velká voda postihla hlavně oblast kolem Labe. Při letošních záplavách přišlo o život v naší republice osm lidí. Všude se pořádaly sbírky pro postižené. Také starosta MČ Praha 19 Pavel Žďárský zahájil materiální sbírku pro pražské občany zasažené povodní. Byly potřeba hlavně úklidové prostředky a prostředky osobní hygieny. Již 5. června byl první tranzit s materiální pomocí směrován do Prahy 16 – Radotína. Další tranzitní vozy jely do Prahy 7, Prahy 15, do ZOO v Troji a do Prahy 10 – Záběhlic. Velké poděkování patří všem občanům, kteří se na pomoci podíleli. Při záplavách pomáhali i kbelští hasiči (podrobněji viz dále). Rozmary počasí trvaly až do konce roku. Vánoční svátky byly bez sněhu a mrazu.

 

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

Zastupitelstvo MČ Praha 19 po projednání schválilo rozpočet na rok 2013 s objemem příjmů ve výši 64 384 000,- Kč a s objemem výdajů ve výši 64 423 000,- Kč, a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu, plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2013 s výnosy ve výši 48 650 000,- Kč a náklady ve výši 29 290 000,- Kč z hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši 27 305 000 Kč. Rozpočtový výhled na roky 2014 až 2018 a poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům v celkové výši 1 083 000,- Kč.

 

Veřejná finanční podpora (VFP) se rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 19 ve smyslu § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Dotační systém je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů politiky MČ Praha 19 při naplňování ustanovení § 16, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti městské části stanovuje i péči o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Mimo jiné jde o uspokojování ochrany a veřejného zdraví, potřeby informací, výchovy a vzdělávání a celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

 

Seznam žadatelů a výše přidělené veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 19:

Skaut – S. S. V. celoroční činnost oddílu vodních skautů 120 000 Kč

CAMERATA na soustředění pěveckého sboru 9 000 Kč

CAMERATA na adventní koncert v kostele sv. Alžběty 4 000 Kč

TJ Sokol Kbely rekonstrukce sokolovny 205 000 Kč

Cycling team Sokol Kbely závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek 40 000 Kč

Klub Kvítek Paradrezura – jezdecký výcvik handicap. osoby 20 000 Kč

Model Klub Kbely RC modely-pronájem dráhy 15 000 Kč

FCH Neratovice charitní pečovatelská služba 180 000 Kč

KRC CoByDup provoz Kulturního a rodinného centra 110 000 Kč

Cestička harmonie a rozvoj tvořivého intelektu 50 000 Kč

SK Kbely podpora sportu ve Kbelích 280 000 Kč

OS Prima den dětský divadelní soubor 50 000 Kč

Celkem VFP na rok 2013 1 083 000 Kč

 

Svazu tělesně postižených na rekondice pro 116 členů svazu bylo na rok 2013 přiděleno

150 000 Kč.

Všemi příjemci byla VFP za rok 2013 řádně vyúčtována.

ZÁLEŽITOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

V lednu se uskutečnilo otevírání obálek výběrového řízení na pronájem restaurace v Lidovém domě. Byla doručena jediná nabídka. Novým nájemcem se stal pan Jan Toman, který má další provozovny v Dubči a v Letňanech. Součástí řízení byla i obstaravatelská smlouva na provoz sálu Lidového domu. Smlouva byla oběma stranami podepsána.

 

Městská část se neustále snaží zlepšovat pohyb cyklistů budováním cyklostezek a cyklotras na svém území a propojením se sousedními městskými částmi. Na těchto trasách se pohybují i chodci a proto byly na cestách umístěny informační značky, které nenásilnou formou nabádají chodce i cyklisty k vzájemné ohleduplnosti.

 

Výsledky demografické studie, která předpokládá dvojnásobný nárůst počtu žáků základní školy až na 1200 dětí po roce 2016, ukazují nutnost tuto situaci řešit včas, neboť již nyní je budova školy plně obsazena. Starosta společně s místostarostkou oslovili při jednání i dopisem primátora a radní hl. m. Prahy a požádali o dotaci. Zároveň byly zahájeny práce na studii nové budovy.

 

Záměr prodeje budovy čp. 400 i s pozemky pro společnost VOŠ Palestra, s. r. o. za kupní cenu 25 milionů korun byl řádně vyvěšen. V termínu byla doručena jediná žádost o koupi uvedeného nemovitého majetku, a to dosavadní Vyšší odbornou školou tělesné výchovy a sportu Palestra. Budova byla tomuto zájemci prodána dne 25.9.2013 na 13. zasedání ZMČ Praha 19.

 

Zpracovávají se podklady k tabulím, které budou informovat o kapličkách na někdejší Svaté cestě, o jejich původní podobě, výmalbě, zasvěcení a dřívějším umístění na Svaté cestě. Doposud jsou tabule umístěny v Hůlkově ulici, u vjezdu na parkoviště do Leteckého muzea a na konci kasáren v místech křížení ulic Polaneckého a Mladoboleslavské. Další informační tabule se připravují. V návaznosti na úspěšná letopisecká setkání se rozhodlo o realizaci repliky svatováclavské kapličky, která kdysi stávala v dolní části ulice Vrchlabská. S ohledem na stávající komunikaci se zvažuje o jejím umístění do cípu křižovatky ulic Vrchlabská a Železnobrodská.

 

Stavba nové knihovny není sice z finančních důvodů zatím reálná, přesto se však projednává dokumentace s dotčenými orgány ke stavebnímu povolení a městská část opětovně požádala Hlavní město Prahu o zařazení žádosti o tuto investici do harmonogramu požadavků na kapitálové výdaje HMP na příští rok.

 

Rada 13.6. usnesením č. 726/2013 schválila pronájem nebytových prostor v Radvanické ul. č. 697 občanskému sdružení Cestička, které v nich bude realizovat předškolní výchovu a do budoucna hodlá uskutečnit i tzv. individuální školní výchovu.

 

Městská část Praha 19 ve spolupráci s Místním oddělením Policie ČR Čakovice připravila prostor na kbelské radnici pro zlepšení dostupnosti služeb. Vždy každou první středu v měsíci od 15 do 17 hodin je přítomen školený policista připravený vyslechnout problémy občanů.

 

Velkou pomoc při povodních odvedli kbelští hasiči. Již v sobotu 1. 6. byli členové SDH (Sbor dobrovolných hasičů) v pohotovosti. Druhý den byla jednotka povolána ke stavbě protipovodňové stěny pod Havrankou–Povltavská. Vodu z podzemních prostor trafostanice v ulici Mezi Vodami odčerpávali hasiči 3. června. Večer stavěli pytlovou hráz v ulici Papírenská. Následující den je čekalo čerpání vody v ulici Za elektrárnou. Ve dnech 6. a 7. 6. byla jednotka povolána k odčerpání vody z pozemků v Radotíně. Další den čerpali vodu z domů a tenisových kurtů v Radotíně. V neděli 9. 6. stékala voda z polí v Hůlkovou ulicí ve Kbelích a hrozilo zaplavení sklepních prostor v budovách. Traktobagr vyhloubil jímku a z ní byla voda odčerpávána do kanalizace. V pondělí 10. 6. měli hasiči pohotovost a čas na údržbu techniky. Následující den pomáhali při čištění silnic v Radotíně. Protipovodňové zábrany v Holešovicích demontovali 12. a 13. června. Naši hasiči odpracovali při povodních celkem 726,5 hodiny. Průběžně se střídali, pracovali neskutečně obětavě a s velkým nasazením. Patří jim velké poděkování.

 

Smutnou událostí bylo rozloučení se členem Zastupitelstva MČ Praha 19 panem Vladimírem Olmrem starším, který zemřel 6. srpna v ranních hodinách. Všechny funkce vykonával vždy svědomitě, zodpovědně a poctivě. Čest jeho památce!

 

DOPRAVA A SPOJE

 

Pro zlepšení dopravy a rychlejší spojení byly upravené některé linky. Přehled městské hromadné dopravy ve Kbelích:

 

linka 185 – se prodloužila přes Ctěnice k vinořskému hřbitovu, v ranních a odpoledních

hodinách v pracovní dny jezdí na Palmovku k metru B. V sobotu a neděli

a mimo špičku končí tato linka v Letňanech u metra C

linka 302 – jezdí ve všední dny mezi 5. a 20. hodinou z Přezletic přes Kbely na Palmovku,

ostatní spoje po 20. hodině a v sobotu a neděli končí v Letňanech u metra C

linka 201 – má trasu Kbely–Bakovská a Nádraží Holešovice u metra C

linka 202 – jezdí celý den z Černého mostu od metra B přes Kbely, Čakovice a konečnou má

v Praze 8 Poliklinika Mazurská

linka 259 – má omezený provoz a jezdí z Vinoře do Letňan k metru C

linka 269 – jezdí z Čakovic přes Kbely, Satalice do Uhříněvsi

linka 375 – má trasu Českomoravská metro B, Kbely, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

linka 376 – jezdí pouze v pracovní dny z Letňan od metra C přes Kbely, Satalice a další obce

také do Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi

linka 378 – jezdí trasu Letňany metro C – Radonice

 

Zůstává vlakový spoj S 3, který jezdí každý den na trati Praha–Vršovice přes Kbely do Mladé Boleslavi. Nový je vlakový spoj S 34 Midilinka, který jezdí v pracovní dny na trase Masarykovo nádraží – Čakovice. Za 17 minut se cestující dostane do centra Prahy bez přestupu a v čistých vagonech.

 

KULTURA

 

leden

Dne 18. 1. byl v Lidovém domě Ples sportovců pro děti. Sportovní klub ocenil nejlepší mladé fotbalisty. Bylo pro ně připraveno šedesát malých pohárů. Ceny předával Jakub Kohák z televizního seriálů Okresní přebor spolu s místostarostkou paní Ivanou Šestákovou. Večer následoval Ples sportovců pro dospělé. Po celý večer jim zábavu zpříjemňovala kapela JAMBAND.

 

únor

V sobotu 2. 2. pořádala MČ Karneval pro děti. Děti se přenesly do pohádkové říše mezi víly, piráty, princezny a další pohádkové i nepohádkové bytosti. Celým odpolednem provázely moderátorky z o.s. Prima den. Děti se vydováděly a za soutěže a nejlepší masky dostaly odměny od paní místostarostky.

 

Druhou únorovou sobotu 8. 2. se konal již pátý Reprezentační ples Úřadu MČ Praha 19. Ples zahájil starosta Pavel Žďárský. Pro hosty byl v krásně vyzdobeném sále Lidového domu připraven pestrý program včetně bohaté tomboly. K tanci i poslechu hrála kapela B. N. Band. Pro všechny hosty byl připraven uvítací drink. Poděkování patří mnoha sponzorům.

 

Následující den 9. 2. proběhl v Centrálním parku Kbelský masopust. Návštěvníci se mohli po celý den formou divadelního pásma dozvědět něco o tradici masopustu. Děti se vozily na historických kolotočích nebo velbloudech. Dospělí ochutnávali domácí zabijačku a obdivovali výrobky tradičních řemeslníků. Akci finančně podpořila MČ Praha 19 a hl. m. Praha.

 

březen

Dva týdny před Velikonocemi se 16. 3. v Centrálním parku uskutečnil Velikonoční jarmark.

Park zaplnily stánky se staročeskými řemesly i dobrotami. Na konci oslav jara jsme se rozloučili s Moranou, která se měla utopit v rybníku, aby konečně nastalo jaro. Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování.

 

Vydařil se i Ples hasičů 23. 3., který byl organizačně spojen s druhým plesem kbelské radnice. Sál Lidového domu byl opět krásně vyzdoben květinami, které připravila paní květinářka Kateřina Strnadová z květinářství u Billy. Poděkování i všem sponzorům.

 

duben

Městská část Praha 19 a kbelská farnost připravily na 14. 4. Vítání jara ve kbelském kostele sv. Alžběty. V sále kostela s dokonalou akustikou zazněly české středověké a lidové zpěvy s dobovými nástroji jako je tamburina, fanfrnoch nebo šajtholt.

 

Již tradičně se 30. 4. od 10 hodin pořádal nejtajemnější mystický svátek – Pálení čarodějnic. Byl připraven bohatý zábavný program pro celé rodiny, stánky s dobrotami a muzikanti Holokrci.

 

květen

Den země se uskutečnil 14. 5. v prostoru před Billou a tématem byly klimatické změny na Zemi.

 

Psí den byl připraven na 25. 5. Představovaly se zde psí útulky, které přijely do Kbel, aby pomohly najít nové majitele opuštěným pejskům. Zajímavý program přerušil velký liják, a to byl důvod k předčasnému ukončení celé akce. Velké poděkování patří všem sponzorům akce, kteří obětavě a zdarma pomohli celou akci uskutečnit.

 

Již tradičně se konal v sále Lidového domu dne 29. 5. Závěrečný koncert dětí z kurzů hry na klavír, kytaru a zobcovou flétnu, k příležitosti ukončení školního roku 2012/2013. Koncert zahájila místostarostka paní Ivana Šestáková. Sálem zazněly nejen lidové písně, ale plno dalších skladbiček, které si děti připravily.

 

červen

Oslava Mezinárodního dne dětí se uskutečnila v Centrálním parku přímo 1. 6. a tentokrát měla téma „Co budu, až vyrostu“. Pro děti bylo připraveno 20 soutěžních disciplín a tvořivých dílen. Moderátorky z Prima dne rozdávaly dobrou náladu i přes deštivé počasí. Vše se zvládalo až do průtrže mračen. Zbytek programu se přesunul do prostor sálu Lidového domu. I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo asi 120 dětí.

 

 

září

Centrální park ožil 8. 9. hned od rána. Oblíbenou akci snídaně v trávě připravila MČ Praha 19 a OS Prima den. Moderátorky Barbora Marysková a Markéta Kilingerová vyzvaly všechny na rozcvičku, snídaňový piknik v trávě a různé soutěže. Celou akci doprovázelo sluníčko.

 

V tomto měsíci nechybělo ani Staročeské posvícení, které se konalo 21. září. Návštěvníky čekalo mnoho zábavy. Posvícení bylo tematicky laděno jako výlet za strašidly. K příjemné zábavě hrály hudební skupiny Hradní duo a Strašlivá podívaná, vystoupily děti ze souboru Čmelda a divadlo Kvelb. Připravena byla také řada stánků s dobrotami a oblíbené atrakce.

 

říjen

Halloween připadl na 26. 10. Vyřezávání dýní a večerní lampionový průvod organizovalo již po páté Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha 19 a za finanční podpory hl. m. Prahy. Akce se konala za téměř letního počasí. Během celého odpoledne se děti výborně bavily při plnění různých pohádkových úkolů.

 

listopad

V Lidovém domě se konal 8. 11. Maškarní ples pro dospělé aneb Noc plná hororu. Doprovodný program s hororovou tématikou připravila MČ Praha 19 spolu s OS Prima den. Zazpívat přišel Michal Šeps ze soutěže Superstar 2011.

 

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 23. 11. pod záštitou kbelské radnice v Lidovém domě hasičský bál. Pro návštěvníky hrála skupina Holokrci a Černej kůň.

 

prosinec

Pohodová předvánoční atmosféra čekala na všechny 1. 12. v Centrálním parku, kde se uskutečnilo Rozsvěcení vánočního stromu. Staročeský program, ukázky řemesel a stánky s dobrotami byly připraveny pro návštěvníky po celý den. Hned na začátku přivítal starosta Pavel Žďárský pana faráře Jiljího z kbelského kostela, aby posvětil krásně nazdobený vánoční strom, který se k večeru rozsvítil. Adventní den byl ukončen překrásným ohňostrojem. Zároveň se na sloupech veřejného osvětlení na hlavních silnicích ve Kbelích rozsvítily vánoční hvězdy.

Vše svítilo až do 3. ledna 2014. Osvětlení opět zajistila firma ELTODO.

 

Předvánoční čas prožili 4. 12. všichni ti, co přišli do Lidového domu na koncert známého dua Eva a Vašek. Akci připravila MČ Praha 19 se sponzorem Kolektory a. s. Vyzdobený sál, krásné písničky, vůně skořice a mikulášská nadílka zajištěná radnicí přivítaly přicházející vánoční svátky.

 

V sobotu odpoledne 7. 12. uspořádala kbelská radnice spolu s kbelskou farností adventní koncert v kostele sv. Alžběty. Zazněly krásné známé i méně známé vánoční zpěvy, které umocnily adventní čas.

 

Dne 22. 12. se konalo na recepci kbelské radnice rozdávání Betlémského světla, které přivezli skauti z oddílu Skauti S. S. V. MČ Praha 19 celou akci zajišťovala finančně.

 

Soutěž

MČ Praha 19 vyhlásila soutěž pro všechny kbelské děti v malování s názvem – Kbelský rybník očima dětí. Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií: předškolní, mladší žáci do 10 let a starší žáci do 15 let. Soutěž probíhala od 1. února do 30. dubna. Odevzdáno bylo 339 výkresů. Komise složená z pracovníků úřadu, učitelek z obou mateřských škol, učitelky a žáků ze základní školy měla nelehký úkol - vybrat z každé kategorie pět nejhezčích obrázků. Jména jejich autorů měla být vyhlášena v Centrálním parku na Dni dětí 1. 6. Vzhledem ke špatnému počasí se vyhlášení nemohlo uskutečnit. Ceny a diplomy, které pro děti připravila MČ Praha 19, byly dětem předány ve škole a mateřských školách. Všechny vyhodnocené kresby byly uveřejněny ve Kbeláku č. 46 ze srpna 2013.

 

Akce v místní knihovně

 

Knihovna zajistila pro letošní rok odběr některých zajímavých periodik:

Moje země“ – vše, co bychom se chtěli dozvědět o krásách a zajímavostech naší republiky

Extra Válka“ – se zaměřením na 2. světovou válku

Živá historie“ a „Tajemství české minulosti“ – se zaměřením na poutavá historická témata

Časostroj“ – zábavná cesta do historie, časopis určený především mládeži

 

V knihovně proběhlo ocenění a předání odměn nejlepším čtenářům z řad dospělých i dětí za rok 2012.

 

Své fotografie v knihovně vystavoval v březnu umělecký fotograf pan Vladislav Vrba ze Kbel.

 

Oblíbenou akcí se stala „Noc s Andersenem“, kterou MČ Praha 19 a Místní knihovna Kbely ve spolupráci se ZŠ Albrechtická pořádaly v pátek 5. dubna. Všechny přihlášené děti se sešly ke společnému nocování ve školní družině. V připraveném programu se děti seznámily s dílem pohádkáře H. CH. Andersena a s tvorbou české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Akce je celostátní, konaná pod záštitou Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků.

 

Na 10.4. byla připravena beseda se spisovatelkou, publicistkou a redaktorkou ČRo paní Milenou Štráfeldovou.

 

Ve středu 24. dubna se konala v knihovně vernisáž výrobků dětí z keramického kroužku při ZŠ Kbely.

 

V období 15. 5. – 30. 6. proběhla v prostorách knihovny výstava Sítě MC – „Než vypukne požár“, připravená ve spolupráci s KRC CoByDup. Doprovodnou akcí k výstavě bylo Čtení pro rodiče a děti. Výstava upozorňovala na význam mateřských a rodinných center. Na jejich důležitost poukázala i prezidentka Sítě mateřských center v ČR paní Rút Kolínská při otevření výstavy.

 

Dne 28. května se v tělocvičně ZŠ uskutečnila pro starší žáky beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, kterou připravila kbelská knihovna. Hlavním tématem bylo Národní obrození a jeho významní literární představitelé. Poutavé povídání snad přineslo přítomným žákům nejen doplnění učební látky, ale i bližší vztah k velikánům české literatury.

 

Na 4. června připravila kbelská knihovna Pasování prvňáčků na čtenáře. Akce se konala v krásně vyzdobeném gymnastickém sále ZŠ ve Kbelích. Pasovací ceremoniál provedla paní královna – místostarostka Ivana Šestáková. Žáci prvních tříd byli přijati do „Řádu obce čtenářské“. Děti obdržely pamětní šerpy, knižní odměny a záložky do knih.

 

Přes prázdniny přibyly v knihovně další police a regály pro rozšíření knižního fondu. Další novinkou se stala služba rozesílání seznamu vypůjčených publikací prostřednictvím e-mailu. Nabídka knihovny je obohacena také o půjčování společenských her.

 

Několikrát do roka se pořádají v knihovně akce pro děti ze základní školy a pro malé děti z obou mateřských škol.

 

ŠKOLSTVÍ

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

Dne 14. 1. 2013 se konal v ZŠ Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků. Zápis do prvních tříd pak proběhl ve dne 17. a 18. ledna.

 

Školu čekala velká změna. Odcházela do důchodu dosavadní ředitelka Mgr. Jana Kocmanová, která působila na zdejší škole celých 39 let. Rada MČ Praha 19 na svém zasedání poděkovala současné ředitelce a ocenila její dlouholetou práci pro kbelskou školu jak v oblasti manažerské, tak i pedagogické. Zároveň nebyla opomenuta i veřejná činnost, které se jako zastupitelka a radní věnovala. Poděkování patří i její zástupkyni Mgr. Aleně Benešové, která rovněž odešla do důchodu. V měsíci červenci přebíral celou školní agendu nový ředitel Mgr. Tomáš Hušek, který zvítězil v konkurzním řízení. Od srpna na škole působí i nová zástupkyně Mgr. Hana Havelová.

 

Představy, které má nový ředitel o škole:

škola otevřená rodičům a veřejnosti, škola komunitní

škola pro každého žáka, zohledňující individuální potřeby a možnosti

uplatňování efektivních forem a metod výuky

kvalitní pedagogický sbor

spokojený a spolupracující žák, rodič, učitel

Přejeme novému panu řediteli hodně úspěchů.

 

Velký problém, se kterým se škola potýká, je její kapacita. Poprvé ve školním roce 2013/2014 byly otevřeny čtyři první třídy. Starosta MČ Praha 19 Pavel Žďárský a místostarostka Ivana Šestáková pracují na různých variantách řešení zvýšení kapacity školy. Demografická studie předpokládá nárůst do pěti let na osm set školních dětí a do deseti let pak až na tisíc dětí. Bylo několik variant: budova školy ve Slovačíkově ulici, kde nyní sídlí Palestra, uvolněné kancelářské prostory státního podniku LOM , nástavba na současné škole nebo zcela nová budova.

Pan starosta několikrát svolával jednání ohledně řešení kapacit školských zařízení. Navštívil i zástupce vedení hl. m. Prahy – nového primátora a jeho prvního náměstka. Byla přislíbena pomoc. V jednáních se bude pokračovat i v příštím roce.

 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje základní školu 524 žáků. Do školní družiny chodí 224 dětí. Na škole je 39 učitelů (z toho dva na rodičovské dovolené) a osm vychovatelek ve školní družině. Správních zaměstnanců je sedm (kancelář, školník, úklid) a sedm kuchařek ve školní jídelně. Do školní jídelny chodí 492 žáků.

 

Výše stravného: 6 – 10 let 23,- Kč

11 – 14 let 25,- Kč

15 let a výše 27,- Kč

 

Na škole působí tyto zájmové kroužky:

Ekologické spektrum 5. – 9. ročník vede uč. Rostislav Švec

Florbal 2. – 5. ročník vede uč. Martin Korenčík

Moderní gymnastika 1. – 5. ročník vede uč. Jitka Sajfrtová

Keramika 1. – 2. ročník vede uč. Eva Jiskrová

Keramika 3. – 5. ročník vede uč. Eva Samcová

Informatika 2. – 3. ročník vede uč. Jana Minaříková

Historický seminář 5. – 9. ročník vede uč. Marie Nováková

Pohybové hry 1. ročník vede uč. Zuzana Vopálenská

Konverzace v AJ 5. – 6. ročník vede uč. Marta Vláčilová

Horolezecký kroužek 5. – 9. ročník vedou uč. Švec a Korenčík

Vaření 3. ročník vede uč. Marcela Schneiberková

Pěvecký kroužek 1. – 5. ročník vede uč. Irena Honcová

Anglický jazyk 1. – 2. ročník vede agentura Petra Blažka

Hra na flétnu vede Eva Koutníková

Tanečky vede Hana Dluhošová

Karate vede Josef Zvěřina

 

Žáci ke konci školního roku prezentovali v Lidovém domě své výsledky ze školní expedice nazvané Máchův kraj 2013. Postupně jednotlivé skupiny samy vyprávěly o své práci a nechyběl ani obrazový a hudební doprovod. Jak samotná expedice, tak její prezentace byly velmi úspěšné a bylo vidět, že to děti opravdu bavilo.

 

V průběhu září probíhaly ve škole Srdíčkové dny. Pořadatelem bylo o. s. Život dětem a výtěžek z celé akce jde na pomoc těžce nemocným dětem. Naše škola za prodané předměty magnetka se zvířátky, přívěsky se srdíčkem a 3D pravítka předala o. s. Život dětem více než 12 tisíc korun. Všem patří velké poděkování.

 

Konec roku oslavily děti 19. 12. koncertem v Lidovém domě, který si samy uváděly.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Kbely mají dvě mateřské školy, sdružené pod jedno vedení

ředitelka – Kamila Kyralová

zástupkyně – Jana Lafková

 

Obě mateřské školy mají po šesti třídách:

MŠ Letců – Žabičky, Broučci, Kočičky, Motýlci, Sluníčka, Kytičky

MŠ Albrechtická – Medvíďata, Kuřátka, Včeličky, Lvíčata, Berušky, Žirafky

 

MŠ Letců navštěvuje 150 dětí

MŠ Albrechtická navštěvuje 162 dětí

 

Školné je stanoveno pro školní rok 2013/2014 na 520,- Kč/měs.

Příspěvek pro Sdružení rodičů je 1500,- Kč na rok.

 

Obě mateřské školy pořádají mnoho akcí, jezdí na výlety a mají zájmové kroužky.

Jednou z velkých akcí MŠ Letců byl Jarní jarmark „Spolu dětem“. Finanční výtěžek 21 167,- Kč byl věnován Neonatologickému oddělení (péče o novorozence) Nemocnice Na Bulovce. Děti ze všech šesti tříd vyráběly s učitelkami jarní výrobky, které si mohli rodiče, prarodiče, ale i občané z řad veřejnosti zakoupit. Ceny byly dle uvážení kupujícího.

 

 

PALESTRA

 

Všeobecné informace o škole:

Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra byla založena v roce 1990, kdy získala akreditaci pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oborech – sportovní masér, cvičitel zdravotní tělesné výchovy, cvičitel plavání a lyžování, instruktor fitcentra, obsluhovatel sauny.

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem. Od roku 1996 byla škola zařazena do sítě škol jako vyšší odborná škola. Se studijním oborem „Manažer sportu“ se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením. V roce 2000 proběhla ve škole komplexní inspekce a kvalita výchovně vzdělávací práce školy byla označena jako vynikající. Škola pořádá každoročně závod v běhu „Palestra Kbelská 10“. Úspěch škola zaznamenala, když se student 3. ročníku Tomáš Pazdera stal mistrem světa neslyšících ve snowboardu. Tradiční jsou již setkání studentů a absolventů v Lidovém domě ve Kbelích na Společenském večeru Palestry.

 

SPORT

 

Družstvo starších žáků pozemního hokeje Sokola Kbely se 2. 2. 2013 v hale Chodov stalo mistrem České republiky v halovém hokeji pro rok 2013, kdy v semifinále Kbelští zvítězili nad HC Hostivař 3:2 a ve finále nad HC Litice 5:3.

 

Za mrazivého rána v sobotu 2. 3. se připravili na start závodníci k prvnímu silničnímu závodu sezóny Palestra-Kbelská 10. Registrace účastníků byla pořadatelem VOŠ Palestra ukončena při počtu 1200 přihlášených. Závod odstartoval starosta Pavel Žďárský společně s tradičním čestným hostem – paní Danou Zátopkovou. Při pohledu na dav závodníků pronesla paní Zátopková krásnou větu: „Mé srdce atleta jásá.“

 

Dne 27. 3. za podpory MČ Praha 19 proběhla v Lidovém domě exhibice poolbiliardu. Své dovednosti zde předvedl Kbelák Jan Meisner, čtyřnásobný juniorský mistr ČR v poolbiliardu. Na juniorském mistrovství Evropy týmů v roce 2010 se umístil na 3. místě.

 

Závod v orientačním běhu ve Kbelích se konal 13. 4. Pořadatelé z VŠTJ Ekonom Praha pro závod připravili speciální mapu a v prostoru kbelských sídlišť, Centrálního parku a lesoparku umístili 60 oranžovo-bílých kontrol na elektronické čipy. Na trať se vydalo 308 závodníků. Ti nejmenší s rodiči, až po kategorii nad 75 let. První známé orientační závody se konaly v Norsku v roce 1897. Závodů v orientačním běhu se v polovině minulého století nepravidelně zúčastňovali i kbelští turisté. V 70. a 80. letech minulého století byl ve Kbelích dokonce aktivní oddíl orientačního běhu.

 

Letňansko–kbelský pahorek 2013 se uskutečnil v neděli 16. 6. Cycling Team Sokol Kbely slavil úspěch. Získal 1 zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile ve čtyřech kategoriích. Do závodu se přihlásilo 136 dospělých sportovců, v dětské kategorii bylo na sto dětí. Závod se konal za slunného počasí a za významné podpory MČ Praha 19. Všem vítězům poblahopřáli starosta MČ Praha 19 a oba místostarostové.

 

V pátek 13. 9. se již potřetí konala Seniorská olympiáda, tentokrát v Čakovicích na koupališti. Zúčastnilo se jí pět družstev seniorů z okolních městských částí. Celý soutěžní den provázel slovem moderátor Alexandr Hemala. Jako hosté programu vystoupili Ladislav Županič, Pavel Trávníček, Uršula Kluková a Eva Kantorková.

Pro letošní rok byly vybrány tyto disciplíny – petanque, hod kroužků na cíl, ruské kuželky, závod Nordic walking, hod šipkami, střelba ze vzduchovky a vědomostní soutěž. Na hřišti panovala dobrá nálada a všichni se snažili o co nejlepší výsledky. Kbelské družstvo získalo ve třech disciplínách 2x druhé a 1x první místo. Celkově se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě.

 

Rodinné a kulturní centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha 19 již tradičně pořádalo na podzim v Letňanském lesoparku drakiádu. Akce se zúčastnilo na 100 dětí a 120 dospělých. Pro děti byly připraveny i další soutěže. Za úspěšné plnění úkolů byly odměněny drobnými dárky.

 

Fitstudio FIT TIME

 

Fitstudio je k dispozici pro všechny věkové kategorie, ženy i muže. Hodiny jsou koncipovány jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Cvičí se zde lekce schwinn cyclingu, pilates, bosu, jumpingu, fit ballu a alpinningu. Novinkou je Jungle sports, který je jedním z průkopníků cvičení s vahou vlastního těla. Studio vede paní Vladimíra Koubová.

 

SPOLKY

 

Nízkoprahové centrum aktivit

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 (NCA) připravilo pro letošní rok další nové kluby: Klub historického šermu, sportovního střelectví, finanční gramotnosti, Stiga hokey (stolní hokej pocházející ze Švédska), žurnalistický klub a klub ON-LINE HER.

Nový rok v centru začal šachovým turnajem „Novoroční blesk“. Po celý rok pořádá centrum turnaje šachové, ve stolním fotbálku, v dámě, deskové a karetní hry. Na prázdniny připravil Filmový klub Kbely v NCA večerní promítání, kdy v rámci akce mládež zhlédla 12 komerčních a 18 nezávislých snímků. Součástí této letní aktivity bylo i pravidelné sobotní odpoledne promítání filmů pro děti. Na podzim byla v NCA otevřena Tvořivá dílnička.

 

Kulturní a rodinné centrum CoByDup

Prostory rodinného centra v objektu Lidového domu ve Kbelích s přilehlou zahradou nabízejí dostatek místa nejen na hraní a povídání, ale i pro pikniky, táboráky, besídky, cvičení, tanec, hraní divadla, či výtvarné a ruční práce. Kulturní centrum pořádá různé kroužky pro děti samotné, pro děti s rodiči a kurzy pro dospělé. Projekt „Co dělat, když …?“, který vznikl na půdě centra CoByDup, je ojedinělý a jeho myšlenkou je pomáhat rodinám při řešení životních situací. Odborníci pomáhají nacházet odpovědi na otázky z oblasti výchovy nebo finanční.

Na prázdniny byl připraven příměstský tábor v rodinném centru a byl určen pro děti od tří do pěti let. První týden měl téma „Cestou necestou kolem světa“. Druhý týden „Z pohádky do pohádky“. Cena na dítě za celý týden byla 1200,-Kč.

Za podpory MČ Praha 19 pořádá pravidelně KRC CoByDup také akce pro veřejnost – Kbelský masopust, Závody pro děti, Den dětí, Drakiádu, Hallowen, Lampionový průvod nebo Mikulášskou besídku.

 

Vodní skaut S. S. V. - Kbely

Tato dětská organizace slavila v letošním roce 10. výročí svého vzniku a připravila řadu akcí pro své členy i pro veřejnost za velké podpory MČ Praha 19.

Hned v březnu se konal 1. ročník Skautské kuličkiády.

Dne 27. dubna pořádal oddíl skautů „Zborovský závod“ k uctění památky československých legionářů. Byly připraveny různé disciplíny: běh, šplh, první pomoc nebo střelba.

V květnu se konalo v centrálním parku zábavné odpoledne pro všechny „Den s Rychlými šípy“. Zajímavé soutěže pro děti a autogramiáda herců z filmu Záhada hlavolamu byly připraveny k 75. výročí vzniku Rychlých šípů.

Dne 15. června se členové oddílu zúčastnili pietní vzpomínkové akce v Lidicích.

Vrcholem skautského snažení je jako každý rok tábor, který byl tentokrát v Bělé pod Bezdězem.

Skauti se jen nebaví, ale také pomáhají. Čistili studánku ve Vinořské oboře.

Ve dnech 25. až 30. 9. podnikli šestníci výpravu do Bruselu, kde byli přijati generálmajorem Jiřím Balounem a velvyslancem ČR při NATO Jiřím Šedivým. Podnikli také prohlídku města a setkání zanechalo ve všech krásné zážitky a vzpomínky.

Každoroční prosincovou akcí se stalo rozdávání Betlémského světla v informacích Úřadu MČ Praha 19.

 

Junák

Ve Kbelích pracuje Junák – svaz skautů a skautek ČR – 15. rodinný oddíl Poljana. Působí zde od počátku 90. let a je zaměřen na batolata a děti předškolního věku. Podnikají výlety, dobrodružné výpravy a tábor. První tábor skautského oddílu se uskutečnil v roce 2013 a trval 8 dní. Zúčastnilo se ho 22 dětí. Byl na slunné louce CHKO Broumovsko. Pořádají i akce pro veřejnost, například Vítání ptačího zpěvu v Centrálním parku. Děti se dozvěděly o kroužkování ptáků, nebo jak se ornitologové dostávají do vysokých hnízd dravců. Na Štědrý den se děti sešly v parku a přinesly nadílku pro zvířátka. Rozdávalo se i Betlémské světlo.

Oddíl měl i smutnou chvíli. Zemřel první skautský vedoucí pan Vladimír Rubeš – KIM. Bude všem chybět.

 

Lesní klub Cestička

Občanské sdružení Cestička vzniklo z iniciativy sedmi rodin, které se rozhodly pro své děti a další zájemce vytvořit Lesní klub inspirovaný částečně ideou lesních mateřských školek a částečně vizemi jednotlivých spolutvůrců projektu. Lesní klub je určen pro každé dítě schopné pobývat čtyři hodiny bez maminky. Naprostá většina aktivit se odehrává venku, ale děti navštívily také kbelskou knihovnu, kde pozorně naslouchaly vyprávění o tajemství, které zima ukrývá v přírodě.

 

OS Prima den

Dětský divadelní soubor pracuje za velké podpory kbelské radnice. Schází se jednou týdně v prostorách bývalé hasičské zbrojnice v Toužimské ulici. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny podle věku. První skupina 4 – 8 let, druhá skupina 9 – 13 let. Děti se učí hrát pohádky, například Sněhová královna nebo Hrnečku vař. Na školní rok 2013/2014 připravil Úřad MČ Praha 19 ve spolupráci s OS Prima den pro starší děti tzv. Workshopové pátky. První byl 4. října s tématem „Kdo se bojí, nesmí …“. Obě propagátorky Barbora Marysková a Markéta Kilingerová moderují i některé akce pořádané v Lidovém domě nebo Centrálním parku Úřadem MČ Praha 19.

 

CAMERATA

Pěvecký sbor CAMERATA byl založen v roce 1992 pod vedením paní prof. Jany Žofákové. Soubor má 4 oddělení: Broučci, Kamarádi, Smíšený pěvecký sbor Camerata a Komorní sbor Camerata. Sbor sídlí v Čakovicích, ale navštěvují jej děti i dospělí ze Kbel, Čakovic a Vinoře.

Broučci jsou dětský přípravný sbor určený pro zpěváčky ve věku od 4 do 7 let. Celkem má 44 členů a z toho je šest kbelských.

Kamarádi jsou pěvecký sbor dětí od 7 do 14 let. Sbor má 38 členů a z toho 14 ze Kbel.

Smíšený pěvecký sbor Camerata je určen pro všechny od 11 let. Sbor má 35 členů, z toho je pět kbelských.

Komorní sbor Camerata vznikl v roce 1997 pro již pokročilé zpěváky.

Pěvecký sbor se zúčastňuje i některých akcí pořádaných MČ Praha 19.

 

Kbelští Soptíci

Je zájmová organizace při Sboru dobrovolných hasičů Kbely. Děti se pravidelně scházejí v pondělí a učí se hasičským dovednostem a znalostem. Vše potom uplatňují při soutěžích a závodech nebo při celoroční hře Plamen. V družstvu jsou chlapci i děvčata. Jezdí na výlety, zúčastňují se exkurzí na hasičských stanicích, navštěvují muzea. Veškerou činnost si zaznamenávají do své kroniky.

 

Římskokatolická farnost

Na Farnosti u kostela sv. Alžběty Praha – Kbely se schází každý pátek také děti. Jsou rozděleny do třech skupin – předškoláci a prvňáci, 2. - 4. třída a 5. - 9. třída.

Bohoslužby v kostele se konají v pátek v 17.30 hodin (mimo červenec a srpen) a každou neděli od 9.15 hodin. V kostele je možné pořádat svatby, křty, osobní rozhovory, dělat návštěvy u nemocných a pohřby.

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

 

Svaz tělesně postižených

V březnu se uskutečnila výroční schůze Místní organizace STP Kbely, které se zúčastnili přizvaní hosté z Klubu seniorů a ostatní veřejnost. K aktuálnímu datu 6. 3. 2013 má organizace 116 členů. Díky finanční podpoře Úřadu MČ Praha 19 pořádal svaz různé akce: například přednášku o Vyšehradu a vycházku na Vyšehrad, výlet do Polska, na zámek Blatná, do ZOO a také rekondice v Luhačovicích, Spáleném Poříčí a Třeboni.

 

Klub důchodců

Také klub důchodců pořádá pro své členy různé akce. Například přednášku na procvičování paměti, přednášku o lidském těle, jak prospívá ovoce a zelenina, nebo na jaké prohlídky je třeba pravidelně docházet. Vzhledem k tomu, že Úřad MČ Praha 19 finančně podporuje aktivitu Klubu důchodců, mohli jet na výlet do Roudnice nad Labem a do Poděbrad a na rekreaci do Teplic nad Metují.

 

Vítání občánků

Vítání se pořádá dvakrát do roka a jedná se o velmi krásnou akcí. První bylo ve dne 16. a 17. dubna ve Svatební síni v areálu Lidového domu. Zúčastnilo se 53 dětí narozených ve druhém pololetí roku 2012. Druhé vítání se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. září a do života při něm bylo přivítáno 59 dětí. Všechny přítomné přivítal místostarosta MČ Praha 19 Ing. Vladimír Olmr. Děti dostaly upomínkový dárek a rodiče se podepsali do Pamětní knihy. Pěkné bylo vystoupení dětí z MŠ Letců. Akce se zúčastnila i zástupkyně z KRC CoByDup, která seznámila rodiče s činností klubu.

 

Jubilanti v roce 2013

Ve Kbelích v roce 2013 bylo 69 osob, kterým bylo 70 let, 36 osobám bylo 75 let, 48 osobám bylo 80 let, 31 osobám bylo 85 let, 10 osobám bylo 90 let a více než 90 let se dožilo 29 občanů.

Všem gratulujeme.

 

Klokánek – Fond ohrožených dětí

Ve Kbelích v Bousovské ulici 724 je jeden ze dvou Klokánků, které jsou na území Prahy. Druhý je ve Štěrboholích. Po celé republice je celkem 31 Klokánků, v nichž je umístěno kolem 520 dětí. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Klokánky mají nepřetržitý provoz a tak se i tato organizace potýká s nedostatkem peněz. Vedoucí Klokánku ve Kbelích je paní JUDr. Marie Vodičková.

RŮZNÉ

 

Tak jako každým rokem, budou podle rozpisu přistaveny velkoobjemové kontejnery a kontejnery na bioodpad. Zářivky, výbojky apod. se odevzdávají do speciální nádoby umístěné ve vestibulu hlavní budovy Úřadu MČ Praha 19 nebo do červených kontejnerů. V některých ulicích jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad – sklo, papír, plast, kartony, a textil. Pro směsný odpad jsou umístěny kontejnery u sídlištních domů, rodinné domky mají popelnice. Odvozovou službu zajišťují Pražské služby a. s.

 

Cena za některé odvozy:

Bioodpad - nádoby u rodinných domů

Celoroční svoz – nádoba 120 l stojí 900,- Kč

nádoba 240 l stojí 1440,- Kč

 

Svoz za vegetační období (1. 4. - 30. 11.)

nádoba 120 l stojí 600,- Kč

nádoba 240 l stojí 960,- Kč

 

Bioodpad se odváží 1x za 14 dní.

 

Svoz komunálního odpadu v rodinných domcích se provádí jednou za týden nebo jednou za 14 dní, podle smlouvy s Pražskými službami. Cena je podle velikosti nádob za celý rok.

 

Nádoba 80 l – odvoz 1x týdně 1848,- Kč

80 l – odvoz 1x za 14 dní 1044,- Kč

 

120 l – odvoz 1x týdně 2232,- Kč

120 l – odvoz 1x za 14 dní 1224,- Kč

 

240 l – odvoz 1x týdně 3636,- Kč

240 l – odvoz 1x za 14 dní 1956,- Kč

 

Pro ostatní odpad slouží sběrné dvory hl. m. Prahy, které mohou občané užívat zdarma, podle místa bydliště. Pro občany Prahy 9 jsou sběrné dvory v Praze 14 – Kyjích, v Praze 9 – Vysočanech, v Praze 20 – Horních Počernicích. Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, firmy a osoby, které nebydlí v hlavním městě nebo příslušném obvodu.

 

V sobotu 27. dubna bylo oznámeno na tísňovou linku nalezení podezřelého kufříku ve večerce v Toužimské ulici. Policejní pyrotechnik nechal uzavřít Toužimskou a Semilskou ulici až ke křižovatce Jilemnická x Bakovská. Po prohlídce se ukázalo, že kufřík obsahoval hrací sadu na poker. Přibližně po třech hodinách se ulice opět otevřely.

 

Dne 18. 5. byl na linku 158 oznámen nález bomby na zahradě v Semčické ulici při provádění výkopových prací na stavbě bazénu. Na místo byl přivolán pyrotechnik Policie ČR, který zjistil, že se jedná o nefunkční fragmenty letecké pumy z druhé světové války s označením Frag 20 Ib M 41 s oddělenou zadní částí (křidélky) zkorodovaným zapalovačem, bez trhaviny. Tyto pumy byly shazovány při náletu americkými letadly na Kbely 25. března 1945. Při různých výkopových pracích se našlo již mnoho takovýchto fragmentů pum, většinou nefunkčních. V Xaverovské ulici při kopání kanalizace byla nalezena funkční bombička a také jedna nevybuchlá se nacházela v rybníku.

V květnu byla z pomníku padlým za druhé světové války, který stojí poblíž přejezdu na Mladoboleslavské ulici, ukradena bronzová pamětní deska za svobodu a demokracii. ÚMČ nechal zhotovit novou desku pouze s bronzovým designem.

 

Dne 28. září byla zahájena rekonstrukce opravy komunikace Hornopočernická. Investorem stavby byla Technická správa komunikací hl. m. Prahy a dodavatelem sdružení firem Pragis a. s. Praha - Satalice a PORR a. s. Praha 10. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér Proconsult Praha 7 a dopravní značení zajistily Pražské služby a. s. Praha 9. Vysoutěžená cena byla stanovena na částku 36 mil. Kč. Oprava byla provedena v termínu a komunikace otevřena 23. prosince.

 

V listopadu došlo ke zbourání drážního domku, který stál u přejezdu v Mladoboleslavské ulici, správcem železniční dopravní cesty. Již se nebudou mít kde scházet squatteři a bezdomovci.

 

Rada projednala varianty řešení stavby srubu v Centrálním parku. S ohledem na technické řešení napojení na sítě, bylo zvoleno umístění ve východní části pod tratí při vyústění do ulice Martinické.

Od zadání projektu v květnu 2013, přes zahájení výstavby 8. listopadu až po předání hrubé stavby na konci roku, uběhlo jen 8 měsíců. Bez přispění řady úředníků, vedení radnice a pod organizačním vedením tajemníka úřadu by se tato stavba v tak rekordním čase nepodařila zrealizovat. Srub bude využíván návštěvníky parku a určen je i pro další volnočasové aktivity.

 

SMS informace je služba Úřadu MČ Praha 19 fungující již od roku 2008, kdy po bezplatném zaregistrování mobilním telefonem uživatelé získají pomocí krátkých textových zpráv informace o dění v obci. I v roce 2013 byl zaznamenán zvýšený zájem z řad občanů o tuto službu.

 

Budova zdravotního střediska byla opatřena zabezpečovací technikou a napojena na pult centrální ochrany.

 

Městská část se připojila do projektu Úřadu práce a bude realizovat veřejně prospěšné práce.

 

Čistotu ve Kbelích zajišťuje úklidová firma Imramovský. Firma se stará o údržbu zeleně a cest. Má vypracovaný harmonogram prací na jednotlivé měsíce i týdny. Kdy a ve kterých ulicích se bude sekat tráva, prořezávat stromy a keře, nebo zametat. Úřad MČ zakoupil pro úklid zametací vůz.

 

Kbely jsou dobrým místem pro podnikání. Máme v seznamu 106 podnikatelů v různých sférách.

Auto – moto 13 podnikatelů

Gastronomie 15 podnikatelů

Zdraví a krása 11 podnikatelů

Řemeslníci 21 podnikatelů

Obchody a služby 46 podnikatelů

V prosinci to bylo již pět let, co se otevřel ve Kbelích jeden z obchodních řetězců BILLA.

 

Zajímavým a vyhledávaným místem ve Kbelích je Letecké muzeum. Otevírá se koncem dubna a zavírá koncem října. Četností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž je 10 letuschopných. V tematických expozicích jsou k vidění také letecké motory, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

 

Krásným potěšením je pozorovat divoké kachny na našem rybníce. Již se u nás zabydlely a čekají, až jim kolemjdoucí dají nějaké pečivo.

O Městské policii hl. m. Prahy, OS MP Praha 19

Kbely získaly znovu svého strážníka v roce 1994 a byl jím pan Karel Bárta. Kancelář měl v budově úřadu. V dalších letech byla zřízena okrsková služebna v ulici Bakovská, kde začínal jako strážník pan Jaroslav Kašpárek. Postupně se navyšoval počet zde sloužících strážníků. Za podpory starosty Pavla Žďárského byla vybudována služebna v nové zástavbě v ulici Tauferova, do které se strážníci nastěhovali v dubnu roku 2011. V současné době je na okrskové služebně čtrnáct strážníků. Dva jsou pro Satalice, dva pro Vinoř a deset pro Kbely včetně vedoucího pana Antonína Adámka. Činnost strážníků se řídí zákonem č. 553 z roku 1991 Sb., o obecní polici a dalšími podpůrnými zákony.

 

V roce 2013 řešili strážníci v katastru Praha 19 (Kbely, Satalice, Vinoř) celkem 3090 přestupků. V dopravě to bylo 2711, ve veřejném pořádku 279 a ostatních přestupků bylo 100.

 

Bylo uloženo 725 blokových pokut v celkové výši 297 200,- Kč.

 

V dopravě se především řešily zákazy vjezdu, porušení zákazu zastavení a ve 27 případech překročení rychlosti.

Ve veřejném pořádku strážníci řešili nejčastěji rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství a poškození nebo zábor veřejného prostranství.

Dále bylo řešeno 14 případů na úseku boje proti alkoholismu a toxikománii a stejný počet případů kouření v místech, kde je to zakázáno a dále 59 majetkových deliktů (krádeží).

Bylo zkontrolováno a lustrováno 2677 osob, 3x zajištěna místa trestného činu a 4x řešeno omezení na osobní svobodě.

 

V efektivnosti pracovní činnosti je strážníkům nápomocen ÚMČ, kde je možno využívat evidenci a spolupráce se složkami Policie ČR. Naopak někdy okrskáři, kteří mají místní znalosti, napomáhají složkám Policie ČR.

 

HISTORIE

 

Letopisecká setkání

O Letopisecká setkání je stále větší zájem a místo v knihovně bylo již nevyhovující. Při jedné návštěvě pan starosta rozhodl o změně místa a času konání schůzek z dosavadních prvních pátků v měsíci v knihovně na první pondělí v měsíci v zasedací místnosti radnice, což se setkalo s velkým povděkem. Na stolech jsou umístěny monitory, kde mohou všichni najednou sledovat fotografie nebo dokumenty k danému tématu. V roce 2013 se konalo 10 setkání (mimo červenec a srpen), která přinesla mnoho nových poznatků a zajímavostí. Adventní setkání natáčela prvně i TV Kbely a představen byl i první kalendář Kbel na rok 2014 s historickými fotografiemi, kterým pak byli obdarováni všichni účastníci letopisů, jako poděkování za cenné informace a historické fotografie.

 

Pivovar

V letošním roce to bylo 255 let, co se ve Kbelích postavil pivovar. V roce 1758 jej nechal v místech nad rybníkem postavit hrabě Černín. Rod Černínů provozoval pivovar do roku 1923 a posledním sládkem byl pan Josef Barborka. V dostupných materiálech je psáno, že se pivo stáčelo do zelených lahví (jinak to byly hnědé lahve). Pivo se v pivovaru vařilo celkem 172 let. Pak zde byla několik let jen stáčírna piva. Po ukončení provozu někdy ve 30. letech minulého století byla v pivovaře i školní učebna, za války sklepy sloužily jako protiletecký kryt. Byla zde také obecní úřadovna do roku 1947. Vaření piva ani stáčírna se v pivovaře již nikdy neobnovily, postupně chátral a v roce 1965 došlo k jeho demolici.

Rozhlas

Přesně před 90 lety 18. května 1923 začal na našem území vysílat rozhlas. Pravidelné rozhlasové vysílání bylo zahájeno z vojenského stanu ve Kbelích poblíž vojenského letiště. Vysílalo se hodinu na dlouhé vlně. První hlasatelka Míla Kočová uvedla vysílání slovy: „Halo, halo! Zde vysílání stanice Radiožurnál ve Kbelích u Prahy“. Dnes je v místech vysílání cihlový paprskovitý památník, který představuje radiové vlny.

 

Lidový dům

Po skončení první světové války vznikaly ve Kbelích nové obchody, občanské stavby, ale i továrny a letiště. I kultura potřebovala vlastní dům. Dosud se kbelští občané scházeli po hostincích. V roce 1926 se začalo uvažovat o stavbě Lidového domu. Podařilo se zakoupit pozemek, sehnat finanční úvěr i stavitele pana Hradce z Vinoře. Stavba byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1928. Působil zde kulturní a divadelní spolek a cvičili členové Federace dělnických tělovýchovných jednot. V době 2. světové války byl Lidový dům zabrán Němci, kteří si v něm zřídili opravnu automobilů. Po opravě podlah v roce 1945 opět sloužil veřejnosti. Velká rekonstrukce probíhala v roce 1973. Od roku 2000 je Lidový dům ve vlastnictví Úřadu MČ Praha 19. Poté byl LD rekonstruován jako multifunkční kulturní zařízení a dne 31. ledna 2006 byl slavnostně otevřen. Sídlí v něm například skautská klubovna, učebny pro mimoškolní výuku (hry na hudební nástroje), Kulturní a rodinné centrum CoByDup, tělocvična s posilovnou pro bojové sporty, v suterénu Nízkoprahové centrum aktivit, přistavěna byla moderní svatební síň. V Lidovém domě je rovněž restaurace a především krásný multifunkční sál, který je určen pro pořádání plesů, koncertů a dalších kulturních a společenských setkání a akcí a také se zde konají zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

 

 

Součástí zápisu jsou i dokumenty a obrazový materiál.

volební lístky

noviny Metro o záplavách

 

 

Zapsala Ivana Engelová,

kronikářka Kbel

duben 2014

Městská část Praha 19

  • IČO: 00231304
  • Datová schránka : ji9buvp
  • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
  • Ústředna: 284 08 08 11
  • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search