Kronika obce

ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROK 2012

 

H o s p o d a ř e n í o b c e

 

V roce 2012 se konaly čtyři zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 a sedmnáct zasedání Rady MČ Praha 19

 

Na svém prvním zasedání konaném 28.3.2012 schválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2012.

Objem příjmů ve výši 66. 359. 000,- Kč s objemem výdajů ve výši 68. 413. 000,- Kč , a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu.

Dále schválil plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2012 s výnosy ve výši

52. 148. 000,- Kč a náklady ve výši 30. 169. 000,- z hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši 20. 147. 000,- Kč.

 

Součástí rozpočtu je i Veřejná finanční podpora v celkové výši 710.000,- Kč.

 

Seznam příjemců VFP z rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2012

 

Název Účel Částka

 

TH Sport s.r.o. dětský ples 12. 000,- Kč

Palestra s.r.o. Kbelská desítka 20. 000,- Kč

Palestra s.r.o. ples žáků ATVS-prominutí 5. 000,- Kč

nájmu sálu LD

MDA RIDE obč.sdruž. Motoburza -prominutí 5. 000,- Kč

nájmu sálu LD

Sdružení pěveckého týdenní soustředění pro děti 6. 000,- Kč

sboru Camerata vánoční koncert 3. 000,- Kč

Model Klub Kbely obč.sd. nájemné za dráhu 12. 000,- Kč

Kvítek obč.sdruž. hiporehabilitace 20. 000,- Kč

náklady na koně

Skaut – s.s.v. obč.sdruž. vybavení pro letní tábory 40. 000,- Kč

Cycling team Kbely o.s. závod horských kol 7. 000,- Kč

Cestička obč.sdruž. provoz mateřské lesní školy 38. 000,- Kč

KRC CoByDup obč.sd. provoz,přístřešek,drobné vybavení 150. 000,- Kč

SK Kbely obč.sdruž. činnost sportovních klubů 340. 000,- Kč

MČ Praha 9 Předškoláček 2. 000,- Kč

FCH Neratovice hum.org. charitní pečovatelská služba 50. 000,- Kč

 

Všemi příjemci byla VFP vyúčtována.

 

Na posledním 10. zasedání Zastupitelstva MČ P19 byl chválen rozpočet na rok 2013 s objemem příjmů ve výši 64.384. 000 ,- Kč a s objemem výdajů ve výši 64. 423. 000,-Kč a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu.

Byl schválen i plán výnosů a nákladů zdaňované činnosti na rok 2013 s výnosy ve výši

48. 650. 000,- Kč a náklady ve výši 29. 290. 000,- Kč s hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši 27. 305. 000,-Kč.

Celková výše veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 19 na rok 2013 je ve výši 1. 083. 000,-Kč.

 

Seznam žadatelů pro rok 2013

Skaut – s.s.v. 120.000,- Kč

Camerata 9.000,- Kč

Camerata 4.000,- Kč

Quantio expert s.r.o. 1.100,-Kč na 1 žáka

TJ Sokol Kbely 205.000,- Kč

Cykling team Sokol Kbely 40.000,-Kč

Klub Kvítek 20.000,- Kč

Model Klub Kbely 15.000,- Kč

FCH Neratovice 180.000,- Kč

KRC CoByDup 110.000,- Kč

Cestička 50.000,- Kč

SK Kbely 280.000,-Kč

OS Prima den 50.000,-

 

 

O b e c n í z á l e ž i t o s t i

 

- mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské a.s.

Pražská plynárenská nabízí odběratelům zemního plynu novou službu „mobilní obchodní

kancelář“, jejímž prostřednictvím si mohou kbelští občané vyřídit záležitosti související s

odběrem zemního plynu. Občané tak již nemusejí jezdit až na kontaktní místo na Prahu 2.

Termíny přistavení jsou sjednané na dny 11.1. , 15.2. , 22.3. , 26.4. , 5.6. Kancelář bude

umístěna ve dvoře ÚMČ Praha 19

 

Začátkem roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele údržby zeleně a komunikací naší

MČ. Ze 13 zájemců byla vybrána firma Imramovský z Vinoře.

 

- Před starou hasičárnou v Toužimské ulici bude opět umístěn kontejner na starý textil a

obuv. Bude sloužit pro charitativní a humanitární účely.

 

-ÚMČ Praha 19 navštívil ministr obrany Alexandr Vondra, který se sešel se starostou Pavlem

Žďárským, kdy se dohodli na nutnosti omezování hlukové zátěže z Letiště Kbely. Pan

ministr jednoznačně ujistil našeho starostu, že další rozvoj modernizace a zvýšení kapacity

opravárenské činnosti včetně výstavby nové opravárenské haly s.p. LOM /Letecké opravny

Malešice/ nebude probíhat na území MČ Praha 19.

 

- Stavební společnost KNAUF sídlící na konci územního obvodu Prahy 19 na Mladoboleslav-

ské ulici slaví v letošním roce 20 let na českém trhu.V pondělí 4.6. jednatel firmy pan

Radek Bedrna v kanceláři pana starosty Žďárského podepsali darovací smlouvu naší MČ

ve výši 1,7 mil. korun.

Poznámka kronikáře- Před stavební společností Knauf byl závod pod názvem Maltárna ve Kbelích od 6.6.1982

 

- Rada schválila finanční podporu Farní Charitě Neratovice ve výši 50.000,-Kč jako příspěvek

na chod pečovatelské služby pro správní obvod Kbely, Vinoř, Satalice.

 

- Rada na základě přepočtu neinvestičních nákladů mateřských škol stanovila školné v MŠ

Kbely od 1.9.2012 ve výši 480,-Kč na měsíc.

 

- Na místo ředitelky MŠ Kbely byl vypsán konkurz. Ze všech uchazeček jmenovala rada paní

Kamilu Kyralovou /stávající ředitelku/ na pracovní místo ředitelky MŠ Kbely s účinností od

1.8.2012.

 

- Rada schválila odkoupení vybavení sálu Lidového domu /elektronika a osvětlovací

technika / od firmy Sond-expres na základě znaleckého posudku za cenu 1.685.230,-Kč.

Po dohodě s uvedenou firmou bude cena hrazena formou splátek. Rada souhlasí s

odkoupením movitých věcí za cenu znaleckého posudku.

 

 

 

V ý s t a v b a o b c e , d o p r a v a , s p o j e

 

- Dokončila se cyklostezka s rozšířením chodníku podél Mladoboleslavské od ulice

Polaneckého k Hůlkově. Akce byla hrazena z rozpočtu Magistrátu hl.m.Prahy

 

- Byla dokončena a slavnostně otevřena spojovací komunikace mezi silnicí Mladoboles-

lavskou a Toužimskou s názvem Polanecká. Komunikace byla pojmenovaná po pilotovi

Rudolfu Poslaneckém, který zahynul 27.8.1922 při akrobacii na leteckém dnu ve Kbelích.

Také tato stavba byla hrazena z rozpočtu Magistrátu hl.m.Prahy.

 

- Renovace Kříže s ukřižovaným na kamenném podstavci na místním hřbitově byla naplá-

nována ke 145.výročí této památky. Z kopie zápisů z Kroniky obce se podařil obnovit

nápis na zadní straně Kříže : Ku cti a chvále boží obci líbezné věnuje Václav Soukup v

roce 1867. Bohužel se nepodařilo vypátrat nápis na desce umístěné na přední straně

podstavce. Restaurování Kříže stálo 131.522,- Kč.

Mimo obnovení Kříže proběhla na kbelském hřbitově další rekonstrukce. Byly odstraněny

nevyhovující záchodky a nahrazeny moderním sociálním zařízením v rekonstruované

budově márnice. Po obvodu rozptylové loučky byly vysázeny okrasné keře a umístěny

odkladové plochy na květiny a svíčky. Pozůstalí si mohou objednat cedulky se jménem a

datem úmrtí zesnulého.

Rekonstrukce márnice přišla na 1.520.885,- Kč a oprava zdí kolem hřbitova na 359.624,-Kč

 

- V tomto roce byl obnoven Husův pomník ve Svijanské ulici za 17.452,- Kč a deska obětem

1.světové války umístěna na místním hřbitově stála 33.600,- Kč.

 

- V ulici Hornopočernické byly vybudovány dva přístřešky u autobusové zastávky Nym-

burská za cenu 48.593,- Kč bez DPH.

 

- Bylo dokončeno oplocení dětského hřiště Chotětovská nákladem 71.500,- Kč.

 

- Na základě připomínek občanů byly zřízeny dva nové přechody pro chodce

v místech Semilská x Sovenická a Semilská x Svijanská za 169.232,- bez DPH.

 

- Ke konci roku se dokončilo vybudování 3 světel na osvětlení parkové cesty u ulice

Železnobrodská a 2 světel k osvětlení hřiště v ulici Katusická za restaurací ERKO.

Akce stála 131.124,- Kč s DPH.

- Pro příjemnou vánoční atmosféru bylo namontováno po Kbelích 44 vánoční dekorů na

sloupy veřejného osvětlení, ozdobeno 7 velkých a 2 menší stromy. Provoz od 2.12.2012

do 6.1.2013 stál včetně DPH 134.590,80 Kč.

 

- Od 1.září 2012 Dopravní podnik hl.m.Prahy změnil některé tramvajové a autobusové linky

po celé Praze. Změny se dotkly i autobusových linek ve Kbelích.

Linka 185 jezdí na Palmovku jen ve špičce, jinak končí ve stanici Letňany u metra. Přes

Kbely přestala jezdit linka 186, která končila ve stanici Černý Most a Holešovice. Je na-

hrazena linkou 202, která má konečné stanice Černý Most a Polikl.Mazurská. Nová je

linka 201 ,která jezdí ze stanice Kbely-Bakovská na Nádr.Holešovice. Stejné zůstávají

spoje 375, 376, 378, 259 a 269.

Přes Kbely jezdí vlak – linka S 3 /Esko Praha/ na trati Praha-Vršovice – Mladá Boleslav.

 

 

K u l t u r n í d ě n í v  o b c i

 

Kulturní akce se většinou odehrávaly v zimě hlavně v Lidovém domě a za příznivějšího počasí v krásném Centrálním parku Kbely.

 

LEDEN

 

- 13. ledna se pod záštitou ÚMČ P19 konal Fotbalový ples. Byl rozdělen na dvě části- od

16 hodin se veselily děti a od 20 hodin dospělí.

 

ÚNOR

 

- Na sobotu 18.2. se těšily hlavně děti . V 10 hodin začal kbelský Masopust. Byla

vyhlášena soutěž o nejzajímavější hudební nástroj, ale také o nejlepší buchtu. Pro všechny

byly připraveny stánky s občerstvením a vynikající zabijačkou . Celý program doprovázelo

povídání o Masopustu, ale také mnoho písniček a her.

 

- Dne 24. 2. se přišli pobavit občané na již 5. Reprezentační ples MČ Praha 19. Mezi

významné hosty patřil ministr životního prostředí pan Tomáš Chalupa. K tanci i poslechu

hrála B.N.BAND. Na základě ohlasů se akce opět vydařila.

 

BŘEZEN

 

- Tradiční Hasičský bál 16.3. zpestřila přímými vstupy televize Metropol .

 

- Pod záštitou starosty MČ P19 a obou místostarostů se uskutečnilo dne 24 .3. ve kbelském

parku jarní setkání s řemesly a řemeslníky, velikonočními tradicemi, muzikou a spoustou

stánků. Velikonoční jarmark provázelo veselí a krásné teplé jarní počasí.

 

DUBEN

 

- V pondělí 30.4. patřil kbelský park čarodějnicím. Až do rána hořel oheň a ohýnky umístěné

po celém parku. Tajemná Filipojakubská noc končila za krásného počasí až s tropickými

teplotami.

 

 

KVĚTEN

 

- V květnu přesně 12.5. proběhl první ročník akce zaměřené na pejsky pod názvem Psí den

ve Kbelích. K bohatému programu pomohlo OH Helppes. Radnice uspořádala materiální

sbírku pro opuštěné pejsky v útulcích.

- 15.5. se konal již 7.ročník informačně vzdělávací kampaně , která je ekologicky laděná

s názvem DEN ZEMĚ. Akce se zúčastnily společnosti Pražské služby a.s., EKONOM a.s.

Asekol a ZŠ Kbely, které měly pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí o eko-

aktivitách a mnoho informačních materiálů a dárků pro děti.

 

ČERVEN

 

- První červnová sobota 2.6. patřila dětem. Den dětí aneb Olympiáda cestou kolem světa

přilákala mnoho dětí . Pro děti bylo připraveno mnoho sportovních disciplín, kterých se

zúčastnilo téměř 500 dětí. Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas a dětem k jejich

svátku pravili mnoho krásných zážitků.

 

- Další nezvyklou akcí je – Snídaně v trávě. Vše začalo 23. 6. v 9.30 hodin rozcvičkou a

následoval skok do peřin. Celé rodiny na dekách s dobrotami a snídaní i přes chladnější

počasí vydrželi v pyžamech a županech až do oběda.

 

- V úterý 19.6. se uskutečnil ve spolupráci s MČ Praha 19 a ZŠ Albrechtická závěrečný

koncert žáků u příležitosti ukončení školního roku 2011/2012. Děti hrály na klavír,

zobcovou flétnu a kytaru.

 

SRPEN

 

- Od 14.8. do 17.8. pozval kbelské občany Dopravní podnik hl.m.Prahy aÚMČ P19 do kina –

Kinobus 2012 .Promítaly se filmy ve kbelském parku. Program: Medvídek, Kráska v nezná-

zích, Nic proti ničemu a Rebelové.

 

ZÁŘÍ

 

- I druhá snídaně v trávě 9.9. se vydařila. Za krásného zářijového sluníčka po rozcvičce a

krátké pohádce se při módní přehlídce představili modelové a modelky v košilích a

pyžamech.

  .

- Dne 22.9. se konalo ve kbelském parku posvícení s názvem Kbelská šakalí léta. Přenesli

jsme se do doby 50.-60. let minulého století. Pro návštěvníky byly připraveny stánky,

atrakce, dobové vozy a Trio Ivana Hlase. Až do nočních hodin provázela skupina The

Fribbles se stylovou hudbou. Velmi očekávaný byl ohňostroj, který se rozzářil na obloze

ve 21 hodin. Celá akce se velmi vydařila ke spokojenosti návštěvníků.

 

ŘÍJEN

 

- Na 27.10. pozvalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup a MČ P19 spoluobčany a hlavně

děti do kbelského parku na Hallowen.

 

 

 

LISTOPAD

 

- V sobotu 10.11.2012 se v Lidovém domě se spustila nespoutaná plesová zábava – Maškarní

ples aneb Noc plná hvězd. Nejlepší masky byly odměněny a veselí se ukončilo až zrána.

 

PROSINEC

 

- První adventní neděli 9.12. uspořádala MČ Praha 19 krásnou vánoční akci – rozsvícení

vánočního stromu ve kbelském parku. Průvod templářů dam a pánů v dobových kostýmech,

pestré tržiště, divadlo, bílé postavy Barborky, zpívání koled, to vše tvořilo krásnou

předvánoční atmosféru . Nechyběl ani nádherný ohňostroj.

 

- Předvánoční čas zpříjemnila 13.12. svým koncertem zpěvačka Hanka Křížková, který

se konal za hojné účasti občanů v Lidovém domě.

 

- Na závěr roku 22.12.2012 rozdávali vodní skauti Betlémské světlo na radnici místního

úřadu, které převzali na Wilsonově nádraží v Praze . Tam se dostalo od brněnských skautů,

kteří jej zase převzali ve Vídni od rakouských skautů.

 

Literární akce v knihovně:

 

Literární akce se konají také v místní knihovně, která sídlí v budově ÚMČ P19.

Pořádají se besedy s různými spisovateli, výstavy fotografií a vernisáže.

 

LEDEN

 

Vernisáž kreseb malířkyTerezy Valáškové .

 

ÚNOR

 

Beseda s Rudolfem Roubíčkem, tvůrcem knihy „ Přežít tohle peklo stůj co stůj !!! „ .

Autentické vzpomínky autora na pobyt v nacistických koncentračních táborech.

 

BŘEZEN

 

V pátek 30.3.se po celé republice po dvanácté, ve Kbelích po třetí, otevřely brány mnoha

škol a knihoven připravených k pohádkové Noc s Andersenem.

Kbelské děti prožily krásné odpoledne s místostarostou MČ P 19, která si pro ně připravila

vzpomínkové pásmo věnované tvorbě Jiřího Trnky.

Děti shlédly divadelní představení a nemohly se také dočkat bojovky v prostorách

školní zahrady. Po klidném spánku ve školní družině všichni malí účastníci dostali pamětní

průkazy, záložky a knihu Český rok s ilustracemi Jiřího Trnky.

 

DUBEN

 

Beseda se spisovatelem Miloslavem Jenčíkem. Je autorem literatury faktů. V současnosti

napsal a vydal dvě faktografické publikace:Skoncujeme s nimi! Varšava bude zničena! a Antropoid kontra Hendrich-známe celou pravdu? Tento ve Kbelích žijící autor je i sportovním publicistou.

V dubnu se také uskutečnila výstava koláží Aleše Soukupa.

 

 

 

KVĚTEN

 

Beseda s autorem knihy „ La Grace pluje“ panem Jaroslavem Fořtem. Součástí programu bylo promítání fotografií z dobrodružné cesty české plachetnice.

 

ČERVEN

 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou byla určena žákům druhého stupně ZŠ. Spisovatelka se ve svých dílech zabývá specifickými problémy života např. zdravotní handicap či fenomén facebook.

 

Začátkem června 5.6. proběhlo v knihovně již po čtvrté pasování prvňáčků na čtenáře.

Za přítomnosti představitelů radnice MČ P19 a vedení ZŠ Kbely byli pasování všichni žáci

prvních tříd. Děti po složení čtenářské zkoušky obdržely od paní královny pamětní šerpu,

diplom Velký čtenář a knižní odměnu.

 

 

ŘÍJEN

Na své vernisáži amatérská fotografka Pavla Vrbová představila makrofotografie „Hmyz a rostliny“.

 

Zajímavé povídání s prezentací fotografií bylo na besedě se sportovním novinářem, reportérem Českého rozhlasu a spisovatelem Janem Říhou.

 

PROSINEC

 

Proběhla výstava „Koláže“ od Miroslava Khola.

 

V komorně laděném pásmu pod názvem „Čajování o šesté ..“ si povídala o literatuře a vánocích s přítomnými kbelská občanka, herečka a moderátorka Ester Janečková.

 

Pro žáky základní školy i pro děti z mateřských škol ve Kbelích se v knihovně v každém školním roce konají literární programy.

 

Místní knihovna je velmi navštěvována a v současné době má k půjčení 12 500 knih.

 

 

 

S o c i á l n í a z d r a v o t n í z á l e ž i t o s t i

 

MČ P19 provozuje Dům pro seniory v ulicích Borovnická čp. 476 /dříve obytný dům, přestavěn a otevřen 1.10.1989 / a Mladoboleslavská č. 20 /původně nejstarší škola, přestavba a přístavba v roce 2001/.

Dům pro seniory v Borovnické ulici má kapacitu 13 bytů. Dům pro seniory v Mladoboleslavské ulici má 36 bytových jednotek / 29 garsonier a 7 dvougarsonier/.

Rovněž tam má kanceláře Farní charita Neratovice, která v MČ P19 poskytuje pečovatelskou službu včetně služby zdravotní a ošetřovatelské. Domácí zdravotní péče je hrazena pojišťovnou, pečovatelskou službu si klient hradí sám.

 

Na území MČ Praha 19 rozvíjí své aktivity mimo jiné také Oblastní spolek Červeného kříže

v Praze 9. Nabízí domácí ošetřovatelskou péči a také senior dopravu.

/ převzato ze Sociodemografické studie pro MČ P19 červenec-srpen 2012/

 

Kbelští senioři jsou velmi aktivní a připravují se pro ně další projekty aktivačních programů -

pravidelné cvičení, práce na počítači, rukodělné dovednosti, výlety , besedy a promítání 3D filmů za finanční podpory MČ P19 ve výši 150.000,-Kč. Kbelská radnice uspořádala zdarma počítačový kurz pro všechny kbelské seniory a rovněž zdarma vybavila knihovnu v DPS dvěma počítači s možností připojení k internetu.

Některé akce seniorů:

masopustní rej masek

výlet do ZOO v Troji

hudební odpoledne s pěveckým sborem Gabriel

olympiáda seniorů na hřišti SK Prosek

pobytový zájezd v penzionu Metuje v Teplicích nad Metují

 

Pohybové aktivity rozvíjí v DPS cvičitelka Jarmila Frančová pod názvem Klub aktivních balónků .

Patnáct veselých a milých obyvatelek DPS si založily spolek „Bábinky“.

V místnostech DPS se také schází Klub důchodců a MO Svazu tělesně postižených .

Akce těchto klubů jsou rovněž finančně podporovány ÚMČ Praha 19

 

V MČ P19 jsou ambulantní lékařská zařízení soustředěna převážně ve Zdravotním středisku Kbely. Nachází se zde:

3 praktičtí lékaři /MUDr. Jiřina Anýžová, MUDr. Emílie Vávrová a MUDr. Petr Bouzek

1 praktický lékař pro děti a dorost / MUDr. Alena Stetsko/

1 stomatologická ordinace / MUDr.Roman Žhuta/

1 gynekologická ordinace / MUDr. Jaroslav Brabenec/

1 rehabilitace a fyzioterapie / MUDr. E.Veverková a P.Holý/

1 ambulance ORL /ušní-nosní-krční/ MUDr. Robert Jatel/

 

Dále jsou tu privátní lékaři:

1 zubní ordinace / MUDr. Dana Burdová, Mladějovská 416, Kbely/

1 kožní ordinace / MUDr. Věra Derflová, Bakovská 764, Kbely/

1 oční ordinace a optika – Oční Vido Kbely / MUDr. Tomáš Vido, Bakovská 999, Kbely/

Optika Kbely / Bc.Jitka Ručníková, Bakovská 999, Kbely/

 

Pohotovost pro dospělé vykonává Poliklinika Prosek, Lovosická 40. Ordinační hodiny ve všední dny jsou od 19.00 hod do 06.00 hod. a o víkendech a svátcích od 19.00 hod.

posledního pracovního dne do 06.00 hod. prvního pracovního dne. Pohotovostní služba nevykonává návštěvní službu.

Pohotovost pro děti a dorost zajišťuje od 3.ledna 2011 Fakultní nemocnice na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 – Libeň. Ve všední den od 16.00 hod. do 07.00 hod, v sobotu , v neděli a v době svátků nepřetržitě. /Dříve tuto službu zajišťovala Poliklinika Prosek. Důvodem zrušení byla minimální návštěvnost a značná neefektivnost vynakládaných finančních prostředků/.

 

 

 

 

 

 

Š k o l s t v í a t ě l o v ý ch o v a

 

Ve dnech 19. a 20. ledna 2012 proběhly v základní škole ve Kbelích zápisy dětí do prvních tříd. Ve školním roce 2011/2012 bylo ve škole celkem 438 žáků ve dvaceti třídách. Do tří prvních tříd nastoupilo 81 žáků a školní docházku ukončilo  devátým ročníkem 34 žáků.

Na škole byly 3 první třídy, 3 druhé třídy, 3 třetí třídy, 2 čtvrté třídy, 2 páté třídy, 2 šesté třídy, 2 sedmé třídy, 1 osmá třída a 2 deváté třídy. Na škole učilo 24 učitelů / 21 žen a 3 muži/. Kapacita ZŠ je 560 žáků .

Kapacita školní družiny je 90 míst.

 

Ve školním roce 2011/2012 učili na základní škole tito učitelé:

Ředitelka Mgr. Jana Kocmanová

Zástupkyně Alena Benešová

 

I. A Zuzana Vopálenská

I. B Romana Zikmundová

I. C Vlasta Jakoubková

II. A Marcela Schneiberková

II. B Gabriela Miltáková

II. C Stanislava Svítilová

III. A Jana Minaříková

III. B Jana Drhová

III. C Jana Pavlíčková

IV. A Soňa Steklá

IV. B Marta Vláčilová

V. A Alena Raková

V. B Marie Blažková

VI. A Martin Korečník

VI. B Petra Šmoková

VII. A Jarmila Stejskalová

VII. B Hana Suchá

VIII. A Rastislav Švec

IX. A Radoslava Foitová

IX. B Marie Nováková

 

Netřídní učitelé: Kateřina Musilová, Irena Honsová, Ladislav Koutník, Jana Novotná.

/Zpracováno na základě podkladů ředitelky ZŠ /

 

Na území Kbel jsou dvě mateřské školy. MŠ Letců a MŠ Albrechtická tvoří jeden právní subjekt. Maximální kapacita činí 318 dětí. Ve školním roce 2011/2012 bylo v MŠ Letců

6 tříd, 12 učitelek a 149 dětí. Ukončilo 60 dětí. V MŠ Albrechtická byly 4 třídy, 10 učitelek a 102 dětí. Ukončilo 31 dětí.

Pedagogický sbor školní rok 2012/2013

Ředitelka Kamila Kyralová

Zástupkyně Jana Lafková

 

MŠ Letců

1. třída Žabičky - Jarka Vejvodová, Jitka Janouchová

2. třída Broučci - Mgr.Hana Škarvadová, Iveta Hornychová

3. třída Kočičky - Ilona Brzobohatá, Michaela Beďová

4. třída Motýlci - Lenka Srbová, Kamila Kyralová

5. třída Sluníčka - Jana Branišová, Jiřina Hamplová

6. třída Kytičky - Alena Benešová, Kateřina Vítková Krajzlová

 

MŠ Albrechtická

třída Medvíďata – Bc.Barbora Nová, Bc. Pavlína Rajská

třída Kuřátka - Lada Leiblová, Mgr. Monika Setnická

třída Včeličky - Vladimíra Menšíková, Dominika Linková

třída Žirafky - Lucie Zavadilová, Zlata Vítová

třída Berušky - Jana Lafková, Bohumila Knappová

 

Ve školním roce 2012/2013 byly vypsány pro MŠ tyto kroužky:

Angličtina pro děti

Plavání

Pracovní a výtvarný kroužek

Flétničky

 

/Zpracováno na základě podkladů ředitelky MŠ/

 

Volnočasové aktivity pro děti ve Kbelích zajišťuje ZŠ Albrechtická ve spolupráci s MČ P19

Kroužky v základní škole:

Ekologické praktikum vede Rostislav Švec

Florbal Martin Korečník

Moderní gymnastika Jitka Sajfrtová

Keramika Eva Samcová, Eva Jiskrová

Informatika Jana Minaříková

Historický seminář Marie Nováková

Pohybové hry Zuzana Vopálenská

Konverzace v AJ Marta Vláčilová

Horolezecký kroužek Rostislav Švec, Martin Korečník

Vaření Marcela Schneiberková

Pěvecký kroužek Irena Honsová

Anglický jazyk Petr Blažek

Hra na flétnu Eva Koutníková

Tanečky Hana Dluhošová

Karate Josef Zvěřina

 

Kroužky v Lidovém domě podporované MČ P 19:

Klavír vede Marie Novotná, Marta Pazderová

Kytara Vojtěch Tupý

Zobcová flétna Monika Ulrichová

 

 

Dne 13.10. 2012 se slavnostně otevřelo Nízkoprahové centrum aktivit MČ P 19. / NCA /

Kbelská mládež tak získala svůj vlastní bezpečný prostor pro smysluplnou zábavu, kreativitu i poučení bez alkoholu a jiných návykových látek. „Vždyť mladí jsou budoucností Kbel a jakou budoucnost si vytvoříme, takovou jí budeme mít“, řekl starosta Pavel Žďárský při otevření. Vstup do centra je bezplatný, je umístěno ze strany Lidového domu z Bakovské ulice. Mladí si mohou jen tak posedět s kamarády, dát si colu nebo čaj, zahrát si šipky či stolní fotbálek. V rámci doprovodného programu otevření NCA proběhl v sále Lidového domu šachový turnaj . Další šachovou akcí bude novoroční turnaj. Do konce roku se uskutečnil v centru šipkový turnaj a hrál se stolní hokej. Mezi výtvarné akce patří workshop zaměřený na eukanistiku /malování voskem / , kdy si mohl každý příchozí vyrobit netradiční vánoční přání.

Provoz je plně zajištěn a hrazen z prostředků na tuto činnost rozpočtovaných v rozsahu prevence kriminality /kapitola 5212/.

 

Palestra Kbelská 10 otevírala dne 3. března v Praze běžecké jaro. Za krásného jarního počasí odstartovalo v Centrálním parku ve Kbelích 822 běžců . Závod měl pod záštitou starosta MČ P 19, organizaci závodu zajišťovali již tradičně studenti Palestry. Ani tento rok si závod nenechala ujít paní Dana Zátopková.

 

Letňansko-Kbelský pahorek . První ročník závodu horských kol se uskutečnil dne 9.6.2012 v Letňanském lesoparku. Pořadatelé Cycling Team Sokol Kbely ve spolupráci s MČ P19

připravili sportovní odpoledne, kterému přála nejen hojná účast závodníků /204/ všech věkových kategorií, ale i počasí.

 

V roce 1912 dne 3.8. byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Kbely. V letošním roce

uplynulo již 100 let od jejího založení a zároveň 85 let od otevření Sokolovny, která byla postavena za neuvěřitelně krátkou dobu. Základní kámen byl položen 17.4.1927 a otevírala se již 4.9.1927. K této události byl na hřišti Sokolovny 8.9. 2012 připraven slavnostní program.

 

 

S p o l k y a k l u b y

 

Ve Kbelích provozují svojí činnost různé kluby a spolky hlavně dětské.

 

Dětský klub Sluníčko – Vrchlabská 42, Kbely

Hlavní myšlenkou pro vznik této organizace byla pomoc rodičům v péči o jejich děti, tak aby měli možnost se vrátit do zaměstnání nebo pomoc při hlídání, když si potřebují něco zařídit nebo si odpočinout. Je pro děti od dvou let.

 

Kulturní a rodinné centrum Co By Dup – Toužimská 244, Kbely

V tomto klubu připravují aktivity především pro rodiny s dětmi a nastávající maminky. Pořádají různé zájmové kurzy, pohybové, výtvarné, hudební nejen pro děti, ale večer i pro dospělé. Pravidelně pořádají sportovní a kulturní akce pro širokou veřejnost.

 

Lesní Klub cestička – Pod Nouzovem 927, Kbely

Cílem klubu je umožnit dětem bezprostřední kontakt s přírodou. Chodí na procházky do přírody a učí se jí poznávat. Je alternativou klasické MŠ, většinu dne tráví venku.

 

Vodní skauti – prozatímní sídlo v Satalicích

Jedná se o oddíly pro aktivní chlapce a děvčata ve věku od 4 do 15 let. Jezdí na víkendové výpravy, navštěvují muzea a výstavy. Pořádají různé sportovní a společenské akce. Vyvrcholením činnosti je letní Vlčácký tábor.V letošním roce uplynul již rok od založení spolku Vodních skautů ve Kbelích, kteří jsou pokračovateli kbelského skautingu. V dané souvislosti byl vydán Historický almanach k 75.výročí (1936-2012).

 

Junák

Ve Kbelích působí svaz skatů a skautek ČR – 15.rodinný oddíl Polana. Prozatím se potýká s nedostatkem vedoucích a snaží se o obnovení tradice Junáka ve Kbelích.

 

Kbelští Soptíci – Vrchlabská 1042, Kbely

Je to zájmová organizace pro děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, kteří chtějí zkusit něco neobvyklého. Působí při dobrovolném Spolku hasičů Kbely. Činnost je zaměřena zejména na vzdělání v oblasti požární ochrany.

 

Kbelská Dráčata

Pod tímto názvem je tým malých fotbalistů na rozených v letech 2005-2006. V současnosti se jim daří a vedou v tabulce dlouhodobé soutěže na zvané MINISTAR. Trénují pod záštitou AFK Spartak Kbely na hřišti Sokola Kbely.

 

Prima den – Toužimská (bývalá hasičárna), Kbely

Na začátku roku 2011 vznikl projekt vlastního dětského divadelního souboru. Za podpory MČ P 19 se podařilo v objektu staré hasičárny vybudovat „Prima divadélko“, které se se svým vystoupením účastní mnoha kulturních akcí.

 

Taneční škola HIT

Taneční škola působí ve Kbelích již řadu let. Organizuje kurzy tance pro děti od 3 do 15 let.

 

 

Farnost svaté Alžběty ve Kbelích – kostel ve Kbelích

Schází se zde 3 skupinky dětí od 5 do 15 let a pod vedením katechety poznávají Boha a život z víry, společně si hrají a rozvíjejí vztah k Bohu i lidem kolem sebe.

 

V současné době je na území katastru Kbel celkem 14 sportovišť a dětských hřišť.

 

 

R ů z n é

 

Obyvatelstvo:

Ve Kbelích žije 6.627 obyvatel, z toho je 652 cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, což tvoří 10% obyvatel obce. Seniorů nad 65 let jev MČ P19 1.050, z toho téměř 318 obyvatel je starší 80 let. / převzato ze Sociodemografické studie pro MČ P19 červenec- srpen 2012 údaje k 31.12.2011/. V lednu 2012 zemřela nejstarší občanka Kbel paní Jarmila Braunová ve věku nedožitých 101 let. Další nejstarší občané jsou 4 senioři ve věku 94 let. Zemřelo 54 osob a přibylo 104 nově narozených . Na jaře a na podzim pořádá úřad MČ P19 vítání občánků ve svatební síni v areálu Lidového domu. Akcí se pravidelně účastní se svým vystoupením děti z MŠ Letců s pásmem básniček a písniček.

V listopadu letošního roku oslavili kbelští manželé Věra a Jaroslav Fojtíkovi 65 let společného života – kamennou svatbu.

Ve správní obvodu Praha 19, který tvoří Kbely, Vinoř a Satalice je v letošním roce 3.943 podnikatelů jak fyzických, tak právnických. Dle sdělení Živnostenského odboru se samostatně podnikatelé ve Kbelích nevykazují.

 

Bydlení:

Kbely se rozkládají na rozloze 600,3 ha. V březnu 2011 bylo sečteno 994 domů, z toho 905 trvale obydlených. Podíl rodinných domů dosahuje 79,2 %, bytové domy tvoří pětinu, což je 20,8%. Kbely mají 81 ulic.

 

 

Ostatní:

V lednu zřídilo vedení radnice MČ P19 pro spoluobčany nouzovou telefonní linku, kde si mohou senioři a nemohoucí občané v období silných mrazů kdykoliv přihlásit o pomoc se zajištěním základních potřeb – nákupy a drobné výpomoci ve spojitosti s mrazy.Tato služba trvá i nadále.

 

Na slavnostním ceremoniálu dne 15.3.20125 byly za účasti radní hl.m.Prahy vyhlášeny výsledky již 14.krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Kbely získaly 2.místo v kategorii nejlepší elektronická služba.

 

Občanům MČ P19 byla předána „Pamětní listina“ od vedení Zoologické zahrady hl.m.Prahy, kteří se stali dne 26.6.2012 sponzorem Žirafy Rothschildovi.

 

Dne 29.6.2012 se stala nehoda na křižovatce u Sokolovny. Seniorovi, kterému je 91 let se udělalo nevolno. Pomohli mu dva žáci základní školy asi ze 7.třídy. Přivolali záchranku i policii. Senior chlapcům za pomoc poděkoval ve Kbeláku č.10.

 

V loňském roce se objevily v tůni Kbelského parku divoké kachny. V letošním roce vyvedla první kachna 12 mláďat , ale zůstalo jich jen 10. Přestěhovaly se do rybníka. Druhá kachna vyvedla 11 kachniček a zůstaly v parku.

 

U nás rostou i houby. V areálu ZŠ Albrechtická vyrostl hřib koloděj, našla se i hlíva ústřičná a muchomůrka šiškovitá.

 

Dlouho v paměti zůstane večer 23.11.2012 , kdy se asi 50 lidí /policie, hasiči i dobrovolníci/ zúčastnili pátrání po malém klukovi, který měl být již dávno doma. Klučík se našel živý a zdraví

 

 

N ě c o z  h i s t o r i e

 

MČ P 19 se rozhodla vypracovat novou publikaci o historii Kbel, která bude obohacena o výsledky z proběhlých archeologických nálezů na území Kbel, o historický fotografický materiál a o události a dění ve Kbelích, tak jak bylo zaznamenáno na Letopiseckých setkáních pamětníků Kbel.

 

Prehistorie obce Kbel sahá opravdu velmi hluboko do pravěku. Dle archeologických nálezů nejstarší osídlení zde vzniklo ji v době kamenné, které je datováno do let 4500-2300 př.n.l.

Jsou zde naleziště kultury lidu nálevkovitých pohárů, kultura zvoncovitých pohárů a řivnáčská kultura. K velkému nálezu došlo v únoru r.1980, kdy při výkopu vodovodu v ulici Hrušovické a Mohelnické v sídlištní jámě bylo nalezeno 5 džbánů s rohatým uchem o rozměru 173 x 166 mm z doby řivnáčské kultury.

 

V letošním roce byl zahájen projekt rekonstrukce kapliček, kterým si připomeneme historický význam Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi. Lemovalo jí 44 výklenkových kapliček, z toho 7 kapliček bylo na katastru Kbel. Dochované jsou pouze 2. Jedna stojí za Knaufem a druhá je v areálu kasáren. Ostatní se nedochovaly a cílem projektu je na místech původně stojících zděných kapliček umístit pamětní tabule s dobovou výzdobou a texty. Do konce letošního roku se podařilo umístit první tabuli do ulice Hůlkova.

 

 

Také jsme si připomněli:

- před 90 lety probíhala první elektrifikace obce

- v roce 1932 se otevírala měšťanská škola /dnes je tam Palestra/

- na vykoupeném pozemku byla vystavěna kaple sv.Alžběty, která byla 28.10.1932 vysvěcena

/ stála na místě dnešního kostela/

- důležitou událostí bylo zřízení železniční zastávky a předání občanům 15.11.1932

- roku 1947 byla otevřena nová budova Místního národního výboru / na místě dnešní radnice/

- v roce 1957 byla dokončena výstavba II. Sídliště

- v roce1962 se začalo se stavbou zdravotního střediska

 

Letopisecká setkání

 

V pátek 2.3.2012 se uskutečnilo první Letopisecké setkání v knihovně. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo najít nejstarší Kroniku obce, jsou tato setkání velmi cenná. Již při prvním setkání se podařilo nashromáždit mnoho historického materiálu. Setkání se konají každý první pátek v měsíci a jsou připravovány otázky pro pamětníky tak, aby bylo možné sepsat podrobnou historii Kbel. Zápisy z jednotlivých setkání se publikují ve Kbeláku, aby se s nimi seznámilo co nejvíce občanů a případně něco doplnili nebo upřesnili.

 

Součástí zápisu do kroniky je obrazový materiál, který čítá ............... stran.

 

 

Zapsala kronikářka Kbel Ivana Engelová

 

 

Vysvětlení zkratek:

 

ÚMČ P19 – Úřad městské části Praha 19

MČ P19 - Městská část Praha 19

VFP - veřejná finanční podpora

MŠ - mateřská škola

ZŠ - základní škola

DPS - dům s pečovatelskou službou

DPH - daň z přidané hodnoty

a.s. - akciová společnost

LD - Lidový dům

ATVS - Akademie tělesné výchovy a sportu

FCH - farní charita

Městská část Praha 19

  • IČO: 00231304
  • Datová schránka : ji9buvp
  • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
  • Ústředna: 284 08 08 11
  • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search