Kronika obce

Zápis do kroniky - rok 2011


 

Hospodaření městské části

 

Na 3.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 konaného dne 23.3.2011 byl schválen rozpočet na rok 2011 s objemem příjmů ve výši 55 718 000,-Kč s objemem výdajů ve výši 61 200 000,-Kč, a to v členění závazných ukazatelů rozpočtu. Rozpočet zdaňované činnosti na rok 2011 s výnosy ve výši 52 877 000,-Kč a náklady ve výši 36 173 000,-Kč z hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu městské části ve výši

20 264 000,-Kč.

Závěrečný účet hospodaření za rok 2010 se schválil bez výhrad.

 

Poskytnutá veřejná finanční podpora + sociální granty v roce 2011

 

Veřejná finanční podpora

 

PALESTRA ATVS 10 000 Kč, účel - závod Kbelská desítka

CAMERATA 6 000 Kč, účel - pěvecké soustř.dětí u odd. Kamarádi

Klub KVÍTEK 15 000 Kč, účel - činnost klubu - hiporehabilitace

MODEL KLUB Kbely 10 000 Kč, účel - roční nájemné za dráhu pro modely aut

TJ Sokol Kbely 12 000 Kč, účel - ples sportovců

TJ Sokol Kbely 18 000 Kč, účel - sportovní pomůcky pro mládež.oddíl

TJ Sokol Kbely 20 000 Kč, účel - doprov.program oslav 90.let AFK

Gaudium Cantorum 5 000 Kč, účel - vánoční koncert ve Kbelích

Předškoláček 2 000 Kč, účel - akce MŠ na odměny dětem

Cestička o.s. 15 000 Kč, účel - pobyty dětí v přírodě

TH Sport 5 000 Kč, účel - dárky pro děti na Mikulášskou zábavu

CoByDup 5 000 Kč, účel - Kbelský Halloween

CoByDup 25 000 Kč, účel - provoz kulturního a mateřského centra

 

Celkem poskytnuto 148 000 Kč, které byly řádně vyučtovány.

 

Poskytnuté granty na sociální služby

 

Farní Charita Neratovice 69 100 Kč, účel - sociální služby - pečovatelská služba

JAHODA o.s. 15 000 Kč, účel - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Granty celkem 84 100 Kč.

 

Klub důchodců a tělesně postižených dostalo 120 000,- Kč MČ Praha 19

10 000,- Kč věnoval pan Blažek

30 000,- Kč sami důchodci

 

 

Záležitosti městské části

 

Po schválení Radou MČ udělil starosta Pavel Žďárský u příležitosti významného životního jubilea Medaili 1. stupně panu Vladimíru Olmrovi - zastupiteli MČ Praha 19, který byl opakovaně zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 19 již od roku 1990. Ocenění bylo uděleno za dlouholetou práci v poradních orgánech a komisích.

 

Rada MČ Praha 19 vyslovila poděkování ministrovi obrany ČR Alexandru Vondrovi za jeho lidský a profesionální přístup v problematice hlukové zátěže obyvatel Kbel. Rada, při této příležitosti, rovněž udělila medaili 2.stupně Ing. Vladimíru Menšíkovi, zakladateli Sdružení občanů Kbel a sousedních obcí pro zlepšování životního prostředí.

 

MČ Praha 19 byla vyhlášena týdeníkem Ekonom pro rok 2011 jako : Nejlepší městská část pro byznys v Praze. Nejlepší kvalita lokality v Praze. Nejvyšší spokojenost podnikatelů s prací radnice v Praze. Do rukou starosty MČ Prahy 19, na slavnostním setkání zastupitelů městských částí v Brožíkově síni, předal cenu předseda hospodářské komory ČR Petr Kužel.

 

Dne 25. a 26. března 2011 se uskutečnilo sčítání lidu. Poprvé v historii proběhlo sčítání ve všech zemích EU společně v jednom roce. Kbely mají k 31.12.2011 celkem 6.627 obyvatel.

 

Rada rozhodla, že se MČ Praha 19 připojí k prestižnímu projektu Zdravé město, jehož prostřednictvím se budeme setkávat, přebírat zkušenosti a spolupodílet se na akcích, či prezentovat Kbely.

 

 

Výstavba, doprava, spoje

 

V průběhu roku byl započat projekt na vytvoření naučných stezek v katastru obce Kbely, který by zahrnoval vytvoření souboru informačních panelů rozmístěných po celých Kbelích na místech významných historicky, kulturně, společensky a botanicky. Každý obyvatel, ale i návštěvník Kbel, by měl příležitost se na procházkách po Kbelích seznámit s význačnými historickými událostmi, kulturnímu památkami nebo významnými rody a přírodními zajímavostmi, které se váží k místu v dané lokalitě. Např. významné archeologické nálezy na území Kbel, významné stavby jako cihelna, pivovar, zvonička, kapličky, ale i nové stavby např. kostel.

 

Dne 22. října došlo k slavnostnímu otevření a uvedení do plného provozu přístavba jídelny a kuchyně v ZŠ Albrechtická. Slavnostního zahájení se zúčastnilo vedení Radnice MČ Praha 19, zástupci ZŠ i žáci a také dodavatelská firma Geosan group a. s.

 

Od 1. 7. 2011 došlo na území hl. města Prah ke změnám tarifu pražské integrované dopravy. Základní cena jízdenky vzrostla podle tarifních řádů na 24 a 32 Kč. Doposud bylo 18 a 26 Kč.

Dále byla rozšířena bezplatná přeprava na území Prahy pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let. Tito se prokazují slevou opencard, která je platná maximálně 6 let a stojí na celé období 120,- Kč. Děti do 10 let a senioři nad 70 let jezdí zdarma bez opencard. Jízdenka

Za 24 Kč je nově také v podobě SMS jízdenky - krátkodobá. Dosud formou SMS byly jen dlouhodobé jízdenky. Bude se postupně rozšiřovat počet zastávek na znamení.

 

 

 

Kultura

 

V pátek 11.února se uskutečnil 3. Reprezentační ples MČ Praha 19. Bohatá tombola, impozantní předtančení i pěkná hudební produkce měla příznivý ohlas všech zúčasněných.

 

Karneval pro děti i dospělé se konal 26.února v Lidovém domě.

 

První březnový den se vydal masopustní průvod dětí z MŠ Albrechtická na svou každoroční procházku po Kbelích. O tom, jak umí krásně zpívat a tancovat se přesvědčili i na radnici, kde byly děti uvítány panem starostou a zaměstnanci radnice. Zpívající děti přišly v pestrobarevných tradičních maskách, s bubínky a dalšími roztodivnými nástroji a jejich paní učitelky celé vystoupení doprovázely hraním na klávesy. Pan starosta dětem i učitelkám poděkoval sladkou odměnou a květinou.

 

Velký masopustní průvod spojený s pravými zabijačkovými hody se uskutečnil 5. března v Centrálním parku. Obnovená masopustní tradice byla přivítána s pozitivním ohlasem a všechny masky si zařádily.

 

V sobotu 9. dubna připravila radnice s řadou dobrovolníků již potřetí Staročeský velikonoční jarmark. Konal se poprvé v Centrálním parku, který se již stává tradičním místem pro podobné akce. Slavnostně vyzdobený park a krásné počasí přivítalo plno kbeláků, ale i obyvatelé vzdálenějších částí Prahy. Byly zde ukázky starých řemesel a tradic a také plno stánků s rozmanitým zbožím.

 

30.dubna se jako každý rok v tento den slétly všechny místní čarodějnice do Centrálního parku, aby svým rejem potěšily malé i velké návštěvníky. Dobová hudba, převlečený tým zaměstnanců a přátel úřadu a čarodějnické soutěže byly další součástí krásného programu.

 

Dne 5. května se uskutečnil ve Kbelích již 5. ročník ekosvátku Den Země.

 

21.května se vydařila akce připravená pro děti a to Pohádkový park. Odpoledne plné her, soutěží a pohádek nadchlo mnoho malých návštěvníků. Více jak 600 rodin se přišlo podívat na krásně vyzdobený park a vyzkoušet si pohádkové disciplíny, zde opět jako herci byli zaměstnanci místního úřadu.

 

V rámci programu pro děti se 4. června ke Dni dětí uskutečnila dobrodružná výprava Cesta do pravěku. Množství dobrodružných úkolů, her a soutěží bylo připraveno v duchu návratu do pradávných časů. Slunce po celý den pražilo, tak návrat do doby ledové nebyl snadný. Celá akce se vydařila hlavně ke spokojenosti dětí. Jejich výprava měla sladký konec v podobě zasloužených odměn.

 

Ve dnech 17. - 20. června zavítal do Kbel poprvé v historii Kinobus. Za spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy byly kbelským divákům v průběhu 4 večerů promítnuty úspěšné české filmy Román pro muže, František je děvkař, Tmavomodrý svět a Odcházení, vše v přírodním prostředí amfiteátru Centrálního parku.

 

Na travnatých plochách Centrálního parku se dne 16. 6. odehrála nezvyklá, ale nápaditá akce - Snídaně v trávě. Celé rodiny v pyžamech a dalších důmyslných róbách cvičily ranní rozcvičku, posnídaly na trávníku a užívaly si krásného nedělního dopoledne. Odpoledne návštěvníkům zpříjemnili malí i velcí muzikanti ze ZUŠ Čakovice a skupina Masters-Wasters. Pro velký déšť byla celá akce ukončena dříve.

 

V září zahajuje činnost nový kbelský dětský divadelní soubor Sdružení Prima den. Byly mu poskytnuty MÚ prostory v budově staré hasičárny na Toužimské ulici. Děti-herci předvedou svoje herecké umění na různých našich akcí.

 

Dne 17. září propuklo v Centrálním parku kbelské posvícení. Atrakce , stánky, velká nabídka různých posvícenských dobrot, burčáku a domácí zabijačky a k tomu nádherné počasí, navodilo úžasnou atmosféru svátečního dne.

 

Poslední říjnovou sobotu se sešlo ve Kbelích množství malých i velkých strašidel na akci Kbelský Hallowen, kterou organizačně zaštítilo kulturní a rodinné centrum Co By Dup a kbelská radnice. Děti si vyřezaly krásné dýně opékaly buřty a tancovaly v rytmu pohádkových písniček. Díky zajímavému programu, ale i příznivému počasí se celá akce úspěšně zdařila.

 

Tak uběhl celý rok a jsme v prosinci. Dne 4. 12. nastalo každoroční Rozsvěcení kbelského vánočního stromu, které zajišťuje kbelská radnice. V bohatém programu byla předvedena např. ukázka výcviku asistenčních psů pro potřeby tělesně postižených ze sdružení Helppes, vystoupily děti z MŠ i ZŠ, poslechli jsme si hudební vystoupení vysokoškolského souboru Všelijak, podívali se na ukázky starých řemesel např. kovářů, dráteníků a ražbu mincí. Celý předvánoční den byl ukončen obrovským ohňostrojem.

 

 

Knihovna

 

Od letošního jara se stala kbelská knihovna plně automatizovanou a uvedla do chodu i svůj on-line katalog knihovního fondu.

 

V pátek 1.dubna se již podruhé kbelská knihovna ve spolupráci se školní družinou při ZŠ Albrechtická zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Na přihlášené děti od první do čtvrté třídy čekal rozmanitý program, který připravili zaměstnanci Úřadu MČ Praha 19 za vydatné pomoci několika dobrovolníků a vychovatelek z družiny. Vzniklo nádherné odpoledne a následné nocování v družině, tentokrát věnované slavnému spisovateli dětské literatury (100leté výročí narození) - Václavu Čtvrtkovi.

 

Rovněž v dubnu zavítal do místní knihovny náš kbelský spoluobčan - reportér a novinář, vedoucí redakce Motožurnálu pan Jan Říha, aby pobesedoval o účasti na slavném závodě Rallye Dakar.

 

Dalším významným kbelákem je i výtvarník a sochař Tomáš Pergler, který často v prostorách knihovny vystavuje svá díla. Nyní se můžeme podívat na zajímavé abstraktní objekty z přírodních materiálů.

 

14. června proběhlo v základní škole ve spolupráci s MÚ Pasování prvňáčků na čtenáře. Opět po roce se tři třídy prvňáčků z místní ZŠ sešly na krásné akci, kde byly děti pasovány na rytíře a rytířky čtení.

 

Dne 21. prosince byla v Místní knihovně uvedena vernisáží výstava amatérské autorky-básnířky a výtvarnice Aleny Nezbedové s názvem "Múzám".

 

 

 

Sport

 

V sobotu 3. září se sešli příznivci kbelského fotbalu, aby společně oslavili významné jubileum 90 let existence fotbalu ve Kbelích. Na hřišti TJ Sokol Kbely oddílu AFK Spartak probíhal připravený program pro děti i dospělé. V přátelském utkání se zde setkala stará garda s výběrem hvězd. Pan starosta Žďárský poděkoval všem, kteří přispěli k rozvoji tohoto sportovního odvětví ve Kbelích, především pak důležité osobnosti kbelského fotbalu panu Václavu Sajfrtovi.

 

14. září se zástupci z řad kbelských seniorů sešli na Olympiádě pro seniory. Pořadatelství se ujala MČ Praha 18 - Letňany. Klání v sedmi disciplínách se konalo na hřišti SK Prosek a olympijský oheň zapaloval nejstarší účastník akce dvaadevadesátiletý pan Šesták z kbelské výpravy. Naši senioři se umístili na předních místech v několika sportovních disciplínách.

 

8. října se uskutečnil ve Kbelích Běh naděje 2011.

 

Ve dnech 8. - 9. října proběhlo Mistrovství ČR v paradrezuře pořádané Klubem Kvítek, který finančně podporuje naše městská část. Kbelská závodnice Helena Kratochvílová se umístila na krásném 2. místě ve své skupině.

 

V říjnu 22. se konaly na kbelském rybníku podzimní rybářské závody. Zúčastnilo se jich 19 soutěžících. Počasí moc nepřálo, přesto se podařilo vylovit 65 cm amura a 60 cm štiku.

 

V prosinci uspořádalo TH Sport Kbely v sále Lidového domu Mikuláškou zábavu.

 

Školství

 

Ve školním roce 2010/2011 se učilo v 19 třídách celkem 408 žáků. ZŠ ukončilo v 9. ročníku 32 žáků.

Ředitelkou školy je Mgr. Jana Kocmanová, její zástupkyně paní Alena Benešová.

Učitelský sbor:

I. A Jana Schneiberková

I. B Gabriela Miltáková

I. C Dagmar Tomanová

II. A Jana Minaříková

II. B Jana Drhová

II. C Jana Pavlíčková

III. A Soňa Steklá

III. B Romana Zikmundová

IV. A Stanislava Svítilová

IV. B Marie Blažková

V. A Martin Korenčík

V. B Alena Raková

VI. A Jarmila Stejskalová

VI. B Hana Suchá

VII. A Rostislav Švec

VIII. A Radoslava Foitová

VIII. B Marie Nováková

IX. A Kateřina Hrdá

IX. B Petra Šmoková

 

Netřídní učitelé: Petr Blažek, Irena Honsová, Ladislav Koutník, Jana Novotná

 

V MŠ Letců bylo ve školním roce 2010/2011 v 6 třídách 160 dětí. Docházku ukončilo 42 dětí. V MŠ Albrechtická bylo ve 3 třídách 83 dětí a ukončilo 25 dětí.

Ředitelkou je Kamila Kyralová a zástupkyně Jana Lafková.

 

 

Různé

 

Tak jako každým rokem, tak i letos mohli za podpory ÚMČ Praha 19 /jak je uvedeno v úvodní části/ kbelští senioři jezdit na výlety a vyslechnout si několik zajímavých přednášek. Navštívili např. Muzeum panenek v Troskovicích nebo byli na výlovu Bolešického rybníka.

 

Dne 12. 10. 2011 oslavila krásných 100 let kbelská občanka paní Jarmila Braunová. Gratulujeme.

Začátkem roku bylo založeno občanské sdružení Cestička. Jeho hlavní myšlenkou je přiblížit malé děti co nejvíce k přírodě.

 

6. června se nad Kbely přehnala obrovská bouře doprovázená hromy, blesky a přívaly deště, jakou prý místní pamětníci nepamatují již 40 let. Škody byly veliké jak na obecním majetku, tak i na soukromých domech.

 

V dopoledních hodinách dne 18. července byla občany Kbel nahlášena vytékající voda z jedné z budov mateřské školy (MŠ Letců). Bylo zjištěno, že došlo k havárii na WC v 1. patře MŠ. Vytékající voda protekla stropem do přízemí a suterénu školy a tím došlo ke znečištění sádrokartonových stropů, poškození podlahových krytin, malby, elektroinstalace dveří, koberců a poškození vnitřního zařízení ve 3 třídách. Událost byla nahlášena příslušné pojišťovně. Oprava poškozené budovy a zařízení proběhla naštěstí v období letních prázdnin a děti mohly bez omezení zahájit v září docházku do školky.

 

 

V letošním roce uběhlo 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích. Založen byl 1. 5. 1881. Celodenní oslavy 10.září přilákaly mnoho návštěvníků, kteří měli možnost si prohlédnout nově vybudovanou hasičskou zbrojnici. Vzpomínalo se nejenom na bývalého velitele sboru pana Karla Černého, ale sjely se i ostatní hasičské sbory z okolních obcí. Byly vystaveny a předvedeny historické stroje i novodobá moderní hasičská technika. Pan starosta v odpoledních hodinách velice kladně zhodnotil činnost kbelských dobrovolných hasičů a ocenil jejich sbor Zlatou medailí 1. stupně.

 

V noci ze soboty na neděli 1. - 2. října došlo k poničení sedmi náhrobků urnových hrobů na kbelském hřbitově. Tento případ nebývalého vandalství byl předán Polici ČR. Pan starosta Pavel Žďárský vypsal odměnu 10.000,- Kč za informace k dopadení pachatelů zrůdného činu na kbelském hřbitově.MČ Praha 19 aktivně spolupracuje na vyšetřování a okamžitě zadala práce na zajištění kamerového monitorovacího systému spolu s dalšími bezpečnostními prvky.

 

Udělením čestného uznání starosty MČ Prahy 19 byl oceněn pan Lukáš Hájek za mimořádně čestný a poctivý přístup při nálezu většího objemu peněz při rekonstrukci koupelny v nájemním bytě v majetku MČ Praha 19. Pan Hájek neváhal , celý nález oznámil bytovému odboru a částku cca 186.000,- Kč odevzdal jako nálezce.

 

Pod záminkou různých služeb či podomního prodeje věcí se snaží někteří nepoctivci podvodně vloudit do příbytků především starších občanů. Proto byla radnice nucena ve spolupráci s Městskou policií přistoupit k razantním krokům na ochranu svých spoluobčanů.

 

Krádeže desítky poklopů od kanálů se stalo v posledních letech velice rozšířeným nešvarem. Nebezpečné ohrožení, zvláště na komunikacích, donutilo obec k zásadnímu rozhodnutí - vypsání odměny na dopadení pachatelů.

 

V červnu došlo v časných ranních hodinách k dopravní nehodě na ulici Toužimská před starou hasičárnou, kdy nezjištěná bílá dodávka vjela na chodník, projela živým plotem a narazila do připravených velkoobjemových kontejnerů. Řidič hned po nehodě ujel.Policie viníka nenašla, i když jí byl předán videozáznam z bezpečnostní kamery pana Biskupa o této nehodě.

 

 

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Městská část Praha 19

  • IČO: 00231304
  • Datová schránka : ji9buvp
  • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
  • Ústředna: 284 08 08 11
  • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search