Kronika obce

Zápis do kroniky - rok 2010


 

Vstup do roku 2010 byl doprovázen v celém hlavním městě nebývalým přívalem sněhu. Sněhová pokrývka 11. ledna dosahovala ve Kbelích až 38 cm, což bylo více než na šumavském Churáňově. Do boje se sněhovou kalamitou se zapojila jak MČ Praha 19, tak i další dobrovolníci z řad soukromých firem a hlavně místní dobrovolní hasiči a městská policie. Bylo třeba prioritně odstraňovat sníh z plochých střech, např. z budovy ZŠ, kde se naměřilo 50 cm sněhu. Starosta MČ poděkoval uvedeným firmám : Ekis, Šíma, Pragis, Prominecon Group, Kubát a všem spoluobčanům za výraznou a bezplatnou pomoc při zvládání sněhové kalamity. Nutno však podotknout, že pohled na krásně zasněžené Kbely byl romantický a zimních radovánek si užívaly nejen děti, ale i dospělí.

 

Hospodaření městské části

 

Na 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 19 konaném dne 17. 3. 2010 (první v letošním roce) byl schválen

1) rozpočet na rok 2010 s objemem příjmů ve výši 60 782 000,- Kč a objemem výdajů ve

ve výši 66 415 000,- Kč

2) rozpočet zdaňované činnosti na rok 2010 s výnosy ve výši 47 967 000,- Kč a náklady ve

výši 34 178 000,- Kč z hospodaření s majetkem městské části a převodem hospodářského

výsledku do rozpočtu městské části ve výši 22 952,- Kč.

 

Poskytnutá veřejná finanční podpora + sociální granty v roce 2010

 

PALESTRA ATVS 10 000 Kč, účel - závod Kbelská desítka

CAMERATA 6 000 Kč, účel - týdenní pěvecké soustředění dětí

Klub KVÍTEK 10 000 Kč, účel - činnost klubu-hiporehabilitace

MODEL KLUB Kbely 4 800 Kč, účel - nájemné za dráhu pro modely aut

Spartak Kbely 15 000 Kč, účel - ples sportovců

Spartak Kbely 35 000 Kč, účel - rekonstrukce fotbalových střídaček

Spartak Kbely 36 330 Kč, účel - bezpečnostní branky

Svaz tělesně postižených 20 000 Kč, účel - činnost klubu, zájezdy, vánoční setkání

 

Veřejná finanční podpora celkem 137.130,-Kč

 

Jahoda 20 000 Kč, účel - sociální služby

Farní Charita Neratovice 124 700 Kč, účel - sociální služby

Apla Praha Stř. Čechy o.s. 10 000 Kč, účel - sociální služby

Středisko křesťanské pomoci 25 000 Kč, účel - sociální služby

 

Sociální granty celkem 179.700,- Kč

 

Celkem poskytnuto 316 830 Kč, které byly řádně vyúčtovány.

 

Klubu důchodců bylo poskytnuto 120 000,- Kč MČ Praha 19

30 000,- Kč důchodci

 

 

Na 17. zasedání konaném dne 9. 6. 2010 byl schválen závěrečný účet hospodaření za rok 2009.

 

18. zasedání zastupitelstva se konalo 29. 9. 2010 a bylo poslední před komunálními volbami.

 

 

 

 

 

 

Záležitosti městské části

 

Volby

 

 

Dne 15. - 16. října 2010 proběhly komunální volby do zastupitelstva obcí. V Městské části Praha 19 bylo zvoleno 15členné zastupitelstvo ( 9 ODS, 2 ČSSD, 2 SNKK, 1 KCŠM, 1 TOP 09), které zvolilo 10. 11. 2010 na 1. ustavujícím zastupitelstvu 5člennou radu včetně starosty a 2 zástupců starosty.

 

 

Zastupitelé MČ Praha 19

 

Žďárský Pavel

Ing.Olmr Vladimír

Šestáková Ivana

Petrnoušek Jindřich

Černá Eva

Biskup Leoš

Olmr Vladimír

Kazda Jan

Ing.Šimek Miroslav

Mgr.Hazlbauer Jan

Mgr.Švec Rastislav

Ing.Štrof Jan

Ing.Mgr.Oubram Milan

Šťastný Miroslav

Nevečeřal Miloslav

 

 

 

 

Žďárský Pavel - Starosta MČ Praha 19

Navrh.strana: ODS

Polit.přísl.: ODS

 

Ing.Olmr Vladimír - Zástupce starosty pro územní rozvoj, životní prostředí, dopravu,

bytové a nebytové hospodářství

Navrh.strana : ODS

Polit.přísl.: ODS

 

Šestáková Ivana - Zástupce starosty pro oblast ekonomickou, školství, kultury,

sociálních věcí a zdravotnictví

Navrh.strana : ODS

Polit.přísl. : ODS

 

 

Petrnoušek Jindřich - radní MČ Praha 19

Navrh.strana : ODS

Polit.přísl. : ODS

 

Mgr.Hazlbauer Jan - radní MČ Praha 19

Navrh.strana : SNKK

Pol. přísl. : BEZPP

 

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 dne 10.11.2010 byl ustanoven:

Finanční výbor MČ

Kontrolní výbor MČ

Krizový štáb

 

Jednotlivé komise Rady MČ Praha 19

Komise kultury

bezpečnosti

dopravy

životního prostředí

zdravotní a sociální

výstavby a rozvoje

bytová

školství

sportu

 

 

 

 

Odbory úřadu MČ Praha 19

 

Odbor kanceláře starosty, volených orgánů, informačních technologií a exekučního orgánu

 

Agenda: zajištění chodu kanceláře starosty, příprava zasedání rady a zastupitelstva, vnitřní kontrola, evidence stížností, požární ochrana, informatika, péče o počítačové sítě a web.stránky, vytváření a realizace kulturních projektů a programů včetně prezentace činnosti městské části ve vztahu k veřejnosti, koordinace a spolupráce v rámci kulturních programů školních a předškolních zařízení.

 

Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení

 

Agenda: zajištění spolupráce s odborem školství MHMP, metodická pomoc a spolupráce v oblasti zajištění povinností a práv zřizovatele, spolupráce na programech školních a předškolních zařízení, koordinace a spolupráce na kulturním a vzdělávacím programu, knihovna, personalistika, řešení mimořádných událostí a krizových situací, integrovaný záchranný systém.

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Agenda: zvláštní příjemce, parkovací průkazy, veřejný opatrovník, kurátor pro dospělé, opatrovnictví nad nezletilými, nařízení ústavní výchovy, zbavení nebo omezení rodičovské zodpovědnosti, náhradní rodinná péče, nepojistné sociální dávky: dávky státní sociální podpory( přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, porodné, pohřební) dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky osobám zdravotně postiženým (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky, průkaz osoby se zdravotním postižením) - vyplácí Úřad práce hl.m.Prahy.

 

Odbor občansko-správní

 

Agenda: vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, agenda státního občanství, přestupky dle zák.č.200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů , alternativní tresty, rodné, oddací a úmrtní listy vč.duplikátů, žádosti o uzavření sňatku, změna jmen či příjmení, určení otcovství, občanství.

 

Odbor výstavby - Stavební úřad

 

Agenda: stavební povolení, změny stavby, změny užívání stavby, kolaudace staveb, státní stavební dohled, havárie staveb, povolení reklamních zařízení, porušení stavebního zákona, územní rozhodnutí, silniční stavby.

 

Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

 

Agenda: bytová politika, nájemní smlouvy - bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba, údržba a provoz tepelného hospodářství v majetku MČ.

 

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

 

Agenda: pouze pro MČ Praha 19 (k.ú.Kbely) povolování kácení dřevin, vydávání rybářských lístků, evidence malých zdrojů, znečištění ovzduší, kontroly nakládání s odpady u fyzických osob, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut, harmonogramy VOK, harmonogramy bioodpadu, odpadkové koše aj.

Agenda pro správní obvod Praha 19 (k.ú.Kbely, Satalice, Vinoř) - vydávání loveckých lístků,

evidence přepravy nebezpečných odpadů, evidence zařízení na využívání či odstraňování odpadů, evidence produkce odpadů, kontroly odpadového hospodářství u původců odpadu, povolování trvalého či dočasného vynětí ze zemědělského půdního fondu, stanoviska ke stavebním a územním řízením z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska nakládání s odpady, evidence stanovišť včelstev, přestupky na úseku ŽP a ukládání pokut aj., vodoprávní úřad -stavební povolení a kolaudace vodních děl, povolení k nakládání s vodami, ochrana vod, DIR, vyjadřování k činnosti na komunikacích, péče o vzhled městské části včetně komunikací a dopravy.

 

Odbor živnostenský

 

Agenda: zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a je centrálním registračním místem.

 

 

Výstavba

 

Dne 16.6. se začalo s ražbou tunelu pod dráhou v centrálním parku. Akci předcházelo i tradiční vysvěcení patronky sv.Barbory, dohlížitelky nad skalními a důlními pracemi a jejich vykonavateli. O požehnání se postaral páter Jiljí Přibyl, který je farářem ve kbelském kostele sv.Alžběty. Na podzim téhož roku byl tunel dokončen a dne 6.10. slavnostně zpřístupněn. Do západního portálu v ose nad podchodem byla umístěna nika se soškou sv.Barbory. Tunelem se propojil průchod mezi centrálním parkem a lesoparkem.

 

V sobotu 11.září bylo slavnostně otevřeno mateřské centrum s názvem Co By Dup se sídlem

v budově zahrady Lidového domu. Návštěvníci měli možnost se seznámit s programem centra a prohlédnout si jeho prostory. MČ P 19 poskytla prostory a dotaci na vybavení a pomohla při jeho budování. Kulturní a rodinné centrum je určeno pro všechny rodiče, kteří chtějí strávit čas se svými dětmi, vzdělávat se nebo poradit s problémy, které rodinný život často doprovázejí.

 

Dalším zrekonstruovaným objektem pro děti je mateřská škola v Albrechtické ulici. Rekonstrukce prbíhala od 1.4. do 30.9. 2010. Po dobu rekonstrukce děti z této mateřské školky chodily do MŠ Letců. Přestřižení pásky 12.10. se ujal premiér Petr Nečas a poté si spolu s dalšími návštěvníky krásnou budovu školky prohlédl. Dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a zažívaly v ní krásné chvíle.

 

 

Kultura

 

Většinu akcí finančně podporuje ÚMČ Praha 19 a organizují úředníci MČ Praha 19 někdy i s rodinnými příslušníky.

 

12.února se v Lidovém domě uskutečnil 2. Reprezentační ples MČ Praha 19, který se velice vydařil nejen díky bohaté tombole a darům sponzorů, ale i hudebnímu programu. Plesu se zúčastnili i zástupci radnic z okolních z okolních obcí, kteří nešetřili chválou.

 

Pro naše nejmenší byl na konci února připraven v Lidovém domě dětský karneval.

 

Děti z obou kbelských mateřských škol uspořádaly masopustní průvod, který jako každoročně zavítal jak k seniorům do DPS, tak navštívil i zástupce MČ přímo na radnici.

 

V Lidovém domě se dne 19.3. sešli nejen hasiči na tradičním Hasičském bále.

 

Hned druhý den 20.3. se již podruhé konal v Lidovém domě na oslavu příchodu jara Velikonoční jarmark za podpory úřednic MÚ a učitelek MŠ a ZŠ. Byl ve znamení ukázek tvorby a umu rukodělných výrobců. Některé techniky si mohli návštěvníci sami vyzkoušet, ochutnat spoustu dobrot a potěšit se příjemným celodenním programem. Množství prodejců zaplnilo i prostranství před Lidovým domem a sluníčko celou atmosféru příjemně dokreslilo.

 

MČ P 19 a Místní sdružení ODS společně zorganizovali pálení čarodějnic, letos poprvé v novém centrálním parku.Vatra byla přímo v amfiteátru parku. Bohatý program bavil velké i malé návštěvníky celé odpoledne i večer a všichni celou akci chválili. Nové prostory umožnily vytvořit program plný různých překvapení, např. spatřit ohnivou vikingskou bitvu.

 

V amfiteátru kbelského parku se v májových dnech odehrálo i první divadelní představení spolku Nepřijatelní muzikál Plzeňský expres.

 

Dne 12.5. v lokalitě nového sídliště vybudovaného nad rybníkem se uskutečnila ekologická akce Den země, která občanům osvětlila nové informace i zacházení s přírodou a přírodními zdroji a vedla tak mnohé k šetrnějšímu přístupu nakládání s odpady.

 

Taneční večer - Májová sousedská zábava byla uspořádána v Lidovém domě za hojné účasti občanů 20.5.

 

V sobotu 5.6. proběhly oslavy Westernového dne dětí, letos v indiánském stylu. Mnozí dospělí, mezi nimi i zástupci naší radnice, se v tento den proměnili na představitele divokého západu a vytvořili v Centrálním parku pro děti fantastické odpoledne. Kovbojové i indiáni na Divokém západě měřili své síly na tématických disciplínách. Např. střelba lukem, uvazování ke kůlu , nauka o přírodě. Sluníčko svítilo, tak se i z některých "bledých tváří" stali večer "rudí bratří".

 

Závěrečný koncert letošního školního roku zájmových hudebních kroužků se uskutečnil 15.6. v sále LD. Děti předvedly co se v průběhu roku naučily a opravdu bylo co poslouchat.

 

Ve dnech 18. a 19. 9. ožily Kbely staročeským posvícením. Byla připravena zábava a atrakce nejen pro děti, ale i všechny dospělé. Muzikanti, tanečníci, divadélko, plno stánků zpříjemnilo celý den. Krásným zážitkem se stal obrovský ohňostroj věnovaný 880letému výročí první písemné zmínky o Kbelích.

 

5.12. se v Centrálním parku poprvé rozsvítil vánoční strom za doprovodu vánočních koled.

 

 

 

 

 

 

Akce v knihovně

 

Kbelská knihovna na počátku února letošního roku oslavila 5 let znovuotevření knihovny v nových prostorách radnice. K této příležitosti uspořádala slavnostní odpoledne, kdy ve společenském sále Domu seniorů na Mladoboleslavské ulici, a následně i v knihovně, byla

přivítána bývalá televizní hlasatelka paní Kamila Moučková a spisovatelka paní Petra Braunová, která právě dopsala poutavou knihu o životní pouti paní Moučkové. Program hudebně doprovodilo duo Krystyna.

 

V knihovně byl také zahájen nový výstavní projekt fotografa Jaroslava Jocha s názvem "Šumava".

 

Místní knihovna se letos 26.3. poprvé zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem a v jubilejním 10.ročníku tak navázala na již tradiční přespávání dětí v knihovnách a školách v celé republice. Tato úžasná celonárodní akce pomáhá dětem proniknout do tajů příběhů ukrytých v knihách a snaží se tak podpořit dětské čtenáře v zájmu o knihy a návštěvu knihoven. Pohádkové odpoledne zahájila místostarostka paní Ivana Šestáková a zúčastnila se spolu s dětmi divadelního představení Sněhová královna.

 

Prvního červnového dne proběhlo v ZŠ již druhé Pasování prvňáčků na čtenáře, které slavnostně zahájil starosta Pavel Žďárský. Poté paní "královna" po splnění zkoušky čtenářství pasovala všechny žáky prvních tříd do "řádu obce čtenářské".

 

 

Školství

 

Ve školním roce 2009/2010 bylo v ZŠ Albrechtická celkem 17 tříd, kde se učilo 377 žáků.

Ředitelkou školy je Mgr. Jana Kocmanová a zástupkyně Alena Benešová. Učitelský sbor tvořilo 22 učitelek a učitelů.

I. A Jana Minaříková

I. B Jana Drhová

I. C Jana Pavlíčková

II. A Gabriela Miltáková

II. B Romana Zikmundová

III. A Stanislava Svítilová

III. B Marie Blažková

IV. A Martin Korenčík

IV. B Marcela Schneiberková

V. A Alena Raková

V. B Soňa Steklá

VI. A Rastislav Švec

VII. B Radoslava Foilová

VII. B Marie Nováková

VIII. A Kateřina Hrdá

IX. A Ladislav Koutník

IX. B Petr Blažek

 

Netřídní učitelé: Kateřina Srbová, Hana Lucká, Jarmila Stejskalová, Irena Honsová, Jana Novotná

 

10. 3. - 11. 3. proběhl zápis do obou mateřských školek pro školní rok 2010/2011. Mateřská škola Albrechtická byla ve druhém popoletí tohoto roku uzavřena a proběhla zde již delší dobu plánovaná rekonstrukce budovy. / jak je uvedeno ve stati Výstavba/

 

Do MŠ Letců chodilo 159 do 6 tříd. Docházku ukončilo 42 dětí. V MŠ Albrechtická byly 3 třídy se 73 dětmi. Ukončilo 25 dětí.

Ředitelkou obou mateřských školek je Kamila Kyralová a její zástupkyně je Jana Lafková.

 

Sport

 

Počátkem března 6.3. proběhl silniční běžecký závod Palestra Kbelská desítka. Přestože počasí závodníkům vůbec nepřálo běželo 421 zúčastněných. Akci moderoval sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Závod odstartoval a v cílový prostor zpestřil zpěvem Richard Tesařík, bývalý trojskokan Dukly a zpěvák skupiny Yo-yo band. Ceny předával senátor Tomáš Kladívko.

 

9.10. odstartoval starosta Pavel Žďárský Běh naděje, aneb Běh Terryho Foxe. Této akce se zúčastnily i ostatní městské části, které jí přišly podpořit i dalším kulturním programem.

 

 

 

Různé

 

Klub důchodců se schází pravidelně 1x týdně v prostorách DPS v Mladoboleslavské ulici. Předsedkyní klubu je paní Věra Fojtíková, místopředsedkyní je paní Marie Vlachová. Díky finanční pomoci ÚMČ Praha 19 /viz část Hospodaření MČ/ mohli jet senioři na několik krásných výletů např. do Skanzenu v Přerově nebo na zámek Sychrov a pořádat různé akce.

 

Rada schválila udělení čestné medaile II. stupně za přínos pro MČ P 19 panu JUDr. Janu Sukovi.

 

V návaznosti na projednávání novely loterijního zákona byla v květnu ukončena akce - Petice proti hazardu a předány archy s 256 podpisy občanů, kteří se k této petici připojili.

 

Možná jste si na procházce jarním Centrálním parkem všimli podivných hub vyrůstajících na místech pokrytých mulčovací kůrou. Šlo o smrže pražského a smrže kuželovitého. Tato nevábně vypadající houba je oblíbená zejména v Itálii, Francii nebo Švýcarsku.

 

8.června zasáhla Kbely cyklická bouře, která v podvečer přinesla prudký liják, který během několika málo chvil zkomplikoval život všem občanům Kbel. Převážně však těm, kteří bydlí v domcích, jejíchž sklepy byly ihned zaplaveny mohutnými přívaly vody. Z důvodu obrovského návalu vody do kanalizace byly povolány posily z místního Sboru dobrovolných hasičů, díky jejichž zásahu byla kalamita brzy zlikvidována.

 

Povodně v srpnu 2010 potrápily řadu obcí. Kbelští dobrovolní hasiči vyrazili do Libereckého kraje, kde předali velitel hasičů Leoš Biskup a starosta hasičů Josef Mikšovský materiální pomoc starostovi obce Nová Ves u Chrastavy /balené vody a úklidové prostředky/ za téměř 25.000,- Kč.

 

V srpnu byla otevřena nová policejní služebna v Tauferově ulici .

 

Od 10.11. je prostřednictvím firmy Kbeláknet zajistila MČ pro své občany bezplatné internetové připojení pro návštěvníky centrálního parku Wi-Fi signálem.

 

V tomto roce se úctyhodných 100 let dožila paní Anežka Kramulová, obyvatelka Domu seniorů ve Kbelích. Gratulovat přišel i starosta Pavel Žďárský.

 

V pondělí 30.8. byla přepadena kbelská pošta, odkud si pachatel za " bílého dne" odnesl

30.000,- Kč.

 

V říjnu proběhl složitý zásah likvidace požáru balíků slámy na poli mezi Kbely a Ctěnicemi.

 

Strážníci Městské policie dopadli s pomocí pana starosty zloděje uren, který v průběhu svátku

"Dušiček" loupil na místním hřbitově. Pan starosta nechal ke hřbitovu přistavit nákladní auto, ve kterém se vždy skrývali dva strážníci. Po několika dnech se podařilo chytit pachatele přímo při krádeži.

 

V roce 2010 měla MČ Praha 19 6.611 obyvatel.

 

 

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Městská část Praha 19

  • IČO: 00231304
  • Datová schránka : ji9buvp
  • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
  • Ústředna: 284 08 08 11
  • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search